...OI GREIČIAU GRREIČIAU, JAUNI BERNUŽĖLIAI!...

Seržantas Algimantas Kaupas,

JAV armijos savanoris, topografijos specialistas, tarnavęs Guame, Japonijoje, buvęs Pusano prietiltyje. Pirmosios kavalerijos divizijos veteranas, šiuo metu einąs atsakingas pareigas 88-sios parašiutininkų divizijos štabe. Po poros mėnesių baigęs karinę tarnybą, Algimantas tikisi tęsti toliau pertrauktas studijas universitete. Retkarčiais rašo liet. spaudoje, gabus karikatūristas, dekoratorius. KARIUI siunčia nuoširdžius sveikinimus.

Ptv. F. P. Apulskis, inžinerijos batalione baigęs apmokymą, pereitų metų pabaigoje išvyko į Korėją. Vasario 16-sios proga iš kovų lauko per Lietuvių Karių Kartoteką jis atsiuntė Am. Liet. Tarybai $6 auką.

Gili pagarba fronto kariui, kuris ir pavojaus gyvybei akivaizdoje nepamiršta kiekvieno lietuvio pareigos, materiališkai remdamas mūsų politinę kovą dėl teisės ir laisvės, dėl Tėvų Žemės Nepriklausomybės.

Mielas Kary, kovok ir toliau visais frontais už tiesą ir laisvę. Tegul viso pasaulio žmonės sužino, kad lietuvis karys garbingai kovojo praeityje, kovoja dabar ir kovos ateityje už savo Tėvų žemę, taigi ir už visos žmonijos taiką ir laisvę.

Lietuvių Karių Kartoteka

PARAŠIUTININKAI ŽIEMOS MANEVRUOSE

JAV parašiutininkų divizijos karys, Cpl. Vytautas Daugirdas, iš Great Neck, L. I., N. Y., prieš kurį laiką buvo atskubėjęs porai dienų atostogų pas savuosius. Pasikalbėjimo metu jis pasidalino pluošteliu įspūdžių su mūsų redakcijos štabo žmonėmis. Vytautas tada buvo kaip tik stambių manevrų išvakarėse JAV šiaurinėse valstybėse, Kanados pasienyje. Manevrai vykdomi žiemos karo sąlygomis. Cpl. V. Daugirdas yra slidžių mokymo instruktorius specialiems savo bataliono slidžių daliniams (ryšininkai, žvalgai ir kt.).

Manevruojančių parašiutininkų dalinių vyrai yra aprūpinti specialiais kailiniais drabužiais, arktiniai batais, baltais apsiaustais, slidėmis ir “snow shoes”, kad neklimptų į gilų sniegą. Šiuose daliniuose yra suomių karininkų-instruktorių, suomių-rusų karo dalyvių. Vytautas pasipažįstąs su vienu suomių majoru — esąs puikus žmogus. Šie instruktoriai vadovauja slidžių dalinių technikos ir taktikos mokymui. Būna visa eilė paskaitų karininkams, kurie visa tai perteikia savo dalinių kadrams. Suomių-rusų karo patirtis panaudojama visu 100%. Inscenizuojami ir kartojami atskiri, labai konkretūs ano žiemos karo fragmentai, įvairūs pavyzdžiai, kaip pvz., sraunių, neužšalančių upių forsavimas ir kt.

Mokyme ir manevruose taip pat labai panaudojama ir Korėjos fronto patirtis. Daug dėmesio kreipiama į smulkesnių dalinių kovą su priešo lėktuvais, staigaus užpuolimo atveju. Šių manevrų išvakarėse “priešo šnipai” buvo mėginami infiltruoti į mūsų dalinius, į štabus, kad sužinotų kuo daugiau paslapčių, išvogtų dokumentus ir pan.

Svarbiausia ir vedamoji manevrų mintis — pasirengimas ir kova žiemos sąlygomis. Priešingoji manevrų pusė turi ir visai skirtingą uniformą: žali drabužiai, raudonos kepurės, turinčios tam tikrus, kaip ir ugniagesių, stiebelius.

Aprūpinimas parašiutininkų daliniuose esąs geras. Capralas mėnesini gauna apie $150 ir visą aprūpinimą. Sugyvenimas parašiutininkų dalinių vyrų esąs labai geras. Tai yra savaime suprantama: karių draugystė išbujoja tik nuolatinių kovų ir pavojų gyvybei metu. Tuo tarpu parašiutininkai kiekvieno iššokimo atveju tai pergyvena ir taikos meto pratybose, manevruose. Visi šie pavojai čia draugiškumą išugdo iki aukščiausio laipsnio dar taikos metu, kai tuo tarpu kitų ginklų rūšių kariaitai įgyja tiktai ilgų kovų patirtimi ir išgyvenimais. Tad ir kasdienybes gyvenime nemėgink užkalbinti parašiutininko: pažįstami ar nepažįstami — visi už vieną, o vienas už visus. ..

Cpl. V. Daugirdas viename dalinyje kartą netikėtai sutikęs gerai pažįstamą seržantą amerikietį, su kuriuo drauge tarnavo vienoje kuopoje, dar būdamas Vokietijoje. Tas seržantas vėliau dalyvavo Berlyno "oro tilto” tarnyboje. Amerikietis apie mūsų vyrus ir savo kuopą labai gražiai atsiliepė ir turėjo geriausių tarnybinių atsiminimų. Jis dar prisiminė visą eilę to meto mūsų karininkų pavardžių. Jis sakėsi norįs vėl kadanors tarnauti tokiame pavyzdingame dalinyje.

Taip gimsta pažintys, susiranda senieji ir naujieji ginklai draugai tarp įvairių tautybių vyrų, pasiryžusių nors ir sunkiausiu, pavojingiausiu mokymosi darbu pasirengti lemiamai kovai viršyti savo patirtimi didįjį žmonijos priešą ir jį sunaikinti.

Tikime, kad ir Cpl. Vytautas Daugirdas šiuose žiemos manevruose laimingai ir gerai atliko savo pareigas, gražiai atstovaudamas lietuvio kario vardą ir įgydamas daugiau patirties didžiajai atsiskaitymo kovai su mūsų tautos žudikais.

I. M. K.

Pfc. Viktoras Birontas, JAV aviacijos karys. Į JAV atvyko 1951 m. sausio mėn., o lapkričio 13 d. jau išvyko iš Clevelando į Sampsono Air Force Base. Baigęs mokymą buvo pakeltas į pfc. laipsnį, o už gerą šaudymą gavo kryžių. Šiuo metu Viktoras yra Texas’e ir mokosi toliau. Aviacijos tarnyba, apie kurią jis daug svajojęs dar būdamas Vokietijoje, esanti įdomi, aprūpinimas puikus. Apie savo gyvenimą ir darbą karo aviacijoje žada parašyti KARIUI įdomių nuotrupų.

Būdamas Vokietijoje, Viktoras 48 mėnesius ištarnavo sargybų ir inžinerijos kuopose pas amerikiečius. Ilgametė praktika ir patirtis dabar sudaro galimumo mūsų vyrams JAV kariuomenėje patekti į pačias moderniąsias ginklų rūšis, sėkmingai dirbti ir užtarnautai pasižymėti.

Malonus Tamsta Redaktoriau,

Aš jau gavau Jūsų žurnalą. Jame yra gražių pasiskaitymų. Aš jį myliu. Aš labai seniai esu išvažiavęs iš Lietuvos, dar 19-me šimtmetyje. Man jau netoli 80 metų. Esu mainerius, po žeme išdirbau 53 metus. Prisiunčiu Jums užmokestį už žurnalą KARYS ir prašau man jį siuntinėti kas mėnesį.

Atleiskit man, jei kas negerai parašyta. Aš esu senas, rankos gerai nebedirba!

Su pagarba

Stany Brank

Farmington, Ill.

Mielas Redaktoriau,

Gal vienas gražiausių amerikiečio kario gyvenimo momentų — laiškas iš saviškių; žodis, primenąs toli likusius artimuosius, pažįstamus. Skaitydamas tuos laiškus, lyg jauti, kaip tie keli žodžiai didina ilgesį, ir tada bent mintimis veržies iš barakais apstatytos karinės stovyklos.

Viena popietė. Tokia pat, kaip ir kitos, pasibaigiančios pašto išdalinimu. Ir štai KARYS. Sunku man aprašyti tą pirmąjį jausmą, kada varčiau KARIO lapus. Tiesiog savo akimis negali patikėti, ir dvasioje jauties lyg esąs lietuviškuose daliniuose, kur KARYS buvo visuomet mielai skaitomas. Deja, tada man neteko tarnauti kariuomenėj, bet atsimenu — KARYS visuomet būdavo mūsų namuose, ir mes, trys broliai, dažnai pešdavomės, kuris pirmasis galės jį perskaityti. O tie žodžiai kalbėdavo apie didingą praeitį, kada narsūs Lietuvos valdovai vedė pergalėn puikius lietuvių pulkus; kalbėdavo apie tą narsią mūsų savanorių kovą dėl laisvės prieš daug galingesnį priešą; kalbėdavo apie didvyriškumą, Tėvynės meilę ir pasiaukojimą. Ir tie žodžiai mokė mus pačius mylėti Lietuvą, kurios kiekviena pėda krauju atpirkta ir išvaduota.

Šiandien — aš tikrai nesitikėjau, jog būsiu svetingos šalies kariuomenėje, tačiau mano mintyse lietuviška garbė ir pasididžiavimas su kitais svetimtaučiais kovoti už tiesą, siekiant laisvės ir Lietuvai.

Nuoširdžiai dėkoju už KARĮ ir linkiu Jums, p. Redaktoriau, daug sėkmės, redaguojant jį bei neužmirštant, jog mes visuomet su Jumis, nors ir ne savosios kariuomenės uniformoje.

Pfc. Vytautas J. Kulpavičius 1952 vasario 1 d., Fort Eustis,

Gerb. KARIO redaktoriau,

... Sėkmės Jūsų darbe! KARYS čia visų labai laukiamas ir mėgiamas. Turime progos ir amerikiečiams jį parodyti. Jie labai domisi Korėjos kovų vaizdais, kur kaunasi ir lietuviai, gaudami ne vieną pasižymėjimo ženklą.

Pfc. V. Jakas

DIDŽ. GERB. REDAKTORIAU,

mes, Keeslerio aviacijos bazės lietuviai — radaristai sveikiname KARI, jo bendradarbius ir skaitytojus Vasario 16 Dienos proga.

Su kariška pagarba Pfc. JUOZAS SIAURUSAITIS, Jr. Pfc. VAIDOTAS JAKAS Pfc. JUOZAS LIUBINSKAS, Jr.

Keesler A. F. B.

Aleksandras Danasas, į JAV kariuomenę išvykęs 1950 m. spalio 27 dieną. Sužeistas Korėjos mūšių laukuose.    L. K. K.