GEN. MacARTHUR - JAV PROKONSULIS PACIFIKE

*

Spalio 17 d. NYT tilpo žinutė, kad D. Britanijos konservatorių parlamento atstovas David Eccles, kalbėdamas Amerikiečių Prekybos Rūmuose Londone, pareiškęs, jog tinkamiausias atsakymas į Sovietų iššaukiamąja jėgą yra “amerikiečių imperijos kūrimas prieš rusiškąją.”

Mr. Eccles, lygindamas amerikiečių ir romėnų valdymosi sistemas, nurodęs, kad JAV jau sukūrusi “imperinę mašiną” ir kad kai kurie amerikiečiai, įskaitant ir gen. MacArthurą, ir lyg būtų “Romos prokonsulių atgimimas.”

Tai tėra trumputė užuomina, ir šiame straipsnyje šios politinės problemos neliesiu. Tepasitenkinsime keliais gen. MacArthuro biografiniais, šeimos ir būdo bruožais, kurie nors paviršutiniškai supažindintų mūsų skaitytojus su žmogumi, kuris pasaulio spaudoje yra iškilęs į aukštybes.

Jaunystė ir kariška karjera

MacArthuras yra gimęs 1880 m. sausio 26 d. Little Rock, Ark., kapitono Arthur MacArthur šeimoje.

Jo tėvas, būdamas 17 m., vykstant pilietiniam karui, buvo mobilizuotas ir taip pradėjo karišką karjerą. Lygiai kaip ir sūnus, jis yra buvęs kelis kartus sužeistas. Senasis MacArthuras po Ispanijos-Amerikos karo buvo paskutiniuoju karišku gubernatoriumi Pilipinuose. Jo pastangomis ten įvesta “habeas corpus” įstatymas.

1903 m. birželio 11 d. MacArthu baigė garsiąją West Point karo mokyklą ir pradėjo aktyvią tarnybą viename inžinerijos dalinyje. 1905 m., būdamas savo tėvo padėjėju, kuris kaip prezidento Teodoro Roosevelto stebėtojas dalyvavo rusų-japonų kare, jaunasis MacArthuras pirmą kartą mokėsi pažinti japonus.

1911 m. jis pakeltas į kapitono, o 1915 m. į majoro laipsnį, ir paskirtas į Vyr. štabą.

Pirmojo Pasaulinio karo metu jis pakilo ligi brigados generololaipsnio ir vadovavo “Laumės Juostos” brigadai, kurią pats padėjo sukurti. Jis buvo du kartu sužeistas ir yra gavęs visus karinius pasižymėjimo žymenis.

Po karo paliaubų Bonn mieste (dabartinėje V. Vokietijos sostinėje) jis susipažino su karine okupacija ir administracija. Grįžęs į Ameriką, 1919-22 m. jis dirbo Vyr. štabe ir yra buvęs West Point karo mokyklos viršininku. 1925 m. MacArthuras pakeltas gen. majoro laipsnin ir 1930 m. paskirtas Vyr. -štabo v-ku, tuo pasiekdamas aukščiausią karinės karjeros vietą. 1935 m., po inspekcinės kelionės po visas JAV įgulas pasaulyje, būdamas 55 m. amžiaus ir jausdamas sau nepalankius vėjus Vašingtone, jis buvo pakviestas savo draugo Manuel Quezon, tuometinio Pilipinų prezidento, atvykti į kraštą kariniu patarėju. 1937 m. gruodžio 31 d. jis išstojo iš JAV aktyvios armijos tarnybos ir per ketverius metus pasišventė Pilipinų studijai, ten rengdamas kariuomenę, turėjusią atremti japonų puolimą.

Antrojo pasaulinio karo didvyris

Tačiau gen. MacArthuras, kaip ir visi Japonijos žinovai, nedavertino Tekančiosios Saulės imperijos kariškos jėgos ir po pirmųjų smūgių Pilipinuose jo rengtos armijos buvo nugalėtos. Jis su artimiausių asmenų būreliu 1942 m. vasario mėn., T. D. Roosevelto įsakymu, povandeniniu laivu turėjo palikti Corregidor tvirtovę Bataan sąsiauryje ir bėgti į Australiją.

Nuo salos ant salos, per visą Pacifiką irdamosios, MacArthuro armijos sutriuškino japonų karišką mašiną, ir jis pats 1945 m. rugpiučio 30 d., ramiai snausdamas lėktuve, artėjo prie Japonijos krantų. Jis skrido tuo pačiu Bataan lėktuvu, kad rugsėjo 2d. ant kovos laivo Missouri priimtų Japonijos kapituliaciją. Po 5-rių metų tuo pačiu laivu jis jau kelis kartus lankėsi Korėjos kautynių lauke.

Tikrasis Japonijos valdovas

Savo vyr. būstinėje jis neturi antrojo, kuris jį pavaduotų. Jis dabar yra:

1. Vyr. Sąjungininkų kariniu jėgų vadas,

2.    JAV Tol. Rytų karinių pajėgų v-kas (tai apima ne tik Japonijos įgulas, bet Okinavos, Ryukyu, Pilipinuose, Marianų ir Guam salose esančias karines jėgas),

3.    JAV Armijos Tol. Rytų vadovaująs generolas. Jis yra atsakingas tik prieš keturis bosus: Prieš Trumaną, gen. Collins (Vyr. štabo v-kas), gen. Bradley (Jungtinio štabo v-kas) ir gen. G. C. Marshall (gynybos ministras).

4.    Nuo 1950 m. liepos 8 d. jis yra JT karinių jėgų vadas Korėjoje.

5.    Jis nėra valstybės galva Japonijoje, bet vykdo eilę imperatoriaus funkcijų. Faktinai, gen. MacArthuras yra tikrasis 83.-000.000 japonų valdovas ir tokiu liks, ligi nebus pasirašyta taikos sutartis su Japonija. Veikdamas per Japonijos vyriausybę, jis gali: paleisti politines partijas, pakeisti vyriausybę, paleisti parlamentą ir paskirti naujus rinkimus, ir, jeigu reikalinga, valdyti potvarkiais ir įsakymais. Visi sutinka, kad nei vienas amerikietis niekada nėra turėjęs tiek jėgos vienose rankose, kiek jos šiandien yra sukaupta gen. MacArthuro asmenyje.

Apie šeimyninį gyvenimą

Pirmą kartą jis vedė 1922 m., žinomo Filadelfijos milijonieriaus Edward T. Stotesbury podukrą Louise Cromwell Brooks, su kuria susipažino būdamas West Point v-ku. Nebūdamas iš turčių šeimos, jis pateko i multimilijonierių bendruomenę, kurios nemėgo. 1929 m. Reno skyrybų centre, jo pirmoji žmona buvo ištuokta. Po to ji dar du kartu ištekėjo. Jo dabartinė gyvenimo draugė, antroji žmona, Jean Marie Faircloth yra iš turtingos šeimos. Jis susipažino su ja 1936 m. Maniloje, kada ji keliavo apie pasaulį, ir vedė 1937 m. N. Yorke City Hall. Po vedybų jie grįžo į Manilą, ir nuo to laiko jo kojos nėra palietusios Amerikos žemę. Jie turi vieną sūnų Arthurą, gimusį Maniloje.

Būdo bruožai

Nepaprasta drąsa, kuri ypač gerbiama Oriente, yra pagrindinė jo charakterio ypatybė. Kaip ir visi didieji žmonės, jis pasižymi nepaprastu santūrumu, nevartoja alkoholinių gėrimų, bet rūko ... savo pypkę. Artimieji jį gretina su Napoleonu. Jis turi puikią atmintį, leidžiančią jam išsiskirti iš mirtingųjų tarpo.

Br. Aušrotas