KULTŪRINĖS NAUJIENOS

—    Tretysis Amerikoje išeinančio kultūros žurnalo “Nemuno” numeris išleidžiamas Philadelphijoje. Ketvirtąjį numerį leis detroitiečiai.

—    Chicagos “Draugo” korespondentų - bendradarbių klubas susitarė su Čiurlionio ansambliu, kuris balandžio 29 koncertuos Čikagoje ir 1000 dol. iš pajamų paskirs premijai lietuviškam romanui,

—    94 metų amžiaus sulaukęs, mirė garsusis britų rašytojas-dramaturgas George Bernard Shaw.

—    Paryžiuje šį mėnesį Gallerie Des Beaux Arts įvyksta pirmoji individualinė meksikiečio moderniojo meno dailininko Rufino Tamayo paroda.

—    New Yorko Metropolitan Opera savo 66-jį darbo sezoną pradėjo G. Verdi “Don Karlo”operos pastatymu, šį sezoną operai vadovauja naujas vadovas Rudolf Bing, kuris vasarą lankėsi Europoje ir tenai sukontraktavo visą eilę naujų dainininkų.

—    Londone apie 10 tūkst. minia buvo susirinkusi prie Empire teatro, norėdama pamatyti pasaulinę premjerą filmos “The Mudlark”, vaizduojančios karalienės Viktorijos laikus. Premjeroje dalyvavo ir karališkoji šeima.

—    Nobelio premijos laureatas, Jungtinių Tautų Palestinos tarpininkas dr. Ralph Bunche pakviestas profesoriauti į Harvard College, seniausią Amerikos mokslo įstaigą, kuri įsteigta 1636 m. Tai pirmasis jos profesorius negras.

—    Philadelphijos muziejus, minėdamas savo deimantinį gyvavimo jubiliejų, suruošė parodą, kurioje buvo išstatyta 100 geriausių aliejinių paveikslų ir 100 geriausių medžio raižinių, priklausančių amerikiečiams. Jų kaina siekia 17 mil. dolerių.

—    San Francisco mieste nuo širdies smūgio mirė vienas žymiausių Amerikos mažosios scenos menininkų — Al Jolson.

—    Ingrid Bergman, pagarsėjusi Amerikos kino aktorė, kuri ištekėjo už italų filmų režisieriaus Rosselini, dalyvaudama teatro atidaryme Milane, daugiau sukėlė entuziazmo, negu pats teatro atidarymas.

PENKERI METAI MŪSŲ BENDRADARBIO VEDAMAJAI ĮSTAIGAI

Senas “Kario” bendradarbis (nuo 1920 m.) Aleksandras Ružancovas, kuris Lietuvoje per 20 metų vadovavo Kariuomenės Bibliotekai, dar 1945. XI. 11. Bavarijoj, Memmingene, įsteigė Lietuvių Bibliografinę Tarnybą, kuriai š. mėn. 11. d. sukako 5-ri metai. Nuo pr. metų rudens Tarnyba įsikūrė JAV. šiuo metu LBT kartotekose surinkta daugiau 6000 kortelių tremtyje išleistų knygų, periodinių leidinių ir jų svarbesnių straipsnių.

Nuo pr. metų pavasario LBT registruoja jau visų šalių lietuvių knygas ir periodinius leidinius, o taip pat lituanistinius leidinius. Tuo būdu mažoji “lagamininė” įstaigėlė virto. viso pasaulio lietuvių bendruomenės moksline įstaiga. LBT pr. ir šiais metais padėjo T. T. Marijonai. Jų Liet. Kat. Spaudos Draugijai LBT surašė spaudai parengtų ir rengiamų kūrinių katalogus.

Šios sukakties proga VLIKas per ALTo Vykd. Komitetą atsiuntė Tarnybai 50 dol., o ALT pasižadėjo nupirkti hektografą su priedais ir didesnį kiekį popieriaus, kad LBT galėtų leisti didesnį savo biuletenio (“Knygų Lentynos”) kiekį. Dabar buvo spausdinama mašinėle tiktai 21 egz. liet. ir kitataučių bibliografinėms įstaigoms ir bibliotekoms.

JMK.

KARYSgeriausias mūsų bičiulis