STUDIJŲ SAVAITĖ DAINAVOJE

Praeitos vasaros LFB studijų ir poilsio savaitė, įvykusi rugpjūčio 14-20 dienomis, Dainavoje nesutraukė įprastinio skaičiaus dalyvių. Gal gausūs LB renginiai, gal karšta vasara, gal ir pas bičiulius jau atsirandanti apatija (senstame!) buvo ta priežastis.

Vis dėlto savaitės metu buvo ir turiningų paskaitų, ir aktualių pranešimų, gyvų diskusijų, įvykių Lietuvoje vertinimo, o taip pat mintimis ir draugyste persunkto bendravimo. Centro valdyba paruošė visai gera programą, gaila tik, kad kai kurie paskaitininkai negalėjo atvykti. Paskaitas skaitė: V. Akelaitis — Vienas atvirumo bandymas; P. Alšėnas

— Tauta ir išeivija — strateginė perspektyva; P. Narutis — Kovojanti Lietuva iš laiko perspektyvos; dr. A. Butkus — Gorbačiovo reformos ir Lietuva; dr. V. Majauskas — Maironis — rezistentas; dr. A. Musteikis — Ant kultūros ir politikos laktų. Jaunimo simpoziume D. Sužiedėlis, A. Palubinskas ir R. Virkutytė kėlė klausimus, kaip išeivija gali padėti Lietuvai. Įdomius pranešimus padarė PLB pirmininkas dr. V. Bieliauskas ir kt. Savaitę aplankė keletas svečių ir iš Lietuvos, o kun. V. Mikutavičius savo gražiais pamokslais kelias dienas praturtino dalyvių dvasią.

Viršuje: Studijų savaitės dalyviai Dainavoje. Dešinėj, iš viršaus, simpoziumo dalyviai: D. Sužiedėlis, A. Palubinskas, R. Virkutytė; CV narė l. Bublienė su Tarybos pirm. dr. A. Šležu; dr. V. Bieliauskas su CV nariais J. Mikoniu, J. Ardžiu ir J. Vasariu.

 

Praeitą vasarą 35-ji Europos lietuviškųjų studijų savaitė buvo Vasario 16 gimnazijoje. Kaip paprastai dalyvių buvo daug, net ir svečių iš JAV bei Lietuvos. Viršutinėje nuotraukojesavaitės dalyviai, pačiame centreV. Skuodis ir dr. V. Bieliauskas, PLB pirm. Savaitės metu jau buvo padaryti pasiruošimai ateinančių metų savaitei, kuri vyks Švedijoje. Kairėje — būsimos savaitės reikalus aptaria arch. J. Pajaujis ir dr. K. Čeginskas.

 


36-TOJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ įvyks 1989 liepos 30 — rugpjūčio 6 dienomis, Švedijoje, Gotlando saloje, Ljugarn. Pragyvenimas pensionate (dviese kambary) kainuos 240 švediškų kronų už dieną asmeniui. Prašome registruotis iki kovo 1 dienos šiuo adresu: Aldona Broland, Murare-vagen 2B, S-22230 Lund, Sverige. Registracijos mokestis 200 švediškų kronų. Pinigus siųsti: Litauska Foreningen i Swerige, Postgiro nr 223029-0.


LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ CENTRAS

CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES, INC.

• 1901 South 49th Ct. • Cicero, IL 60650 •

Gerb...................................................

•    Gyvenamasis momentas, turint mintyje Lietuvos įvykius, reikalauja iš mūsų, kaip iš rezistencinės organizacijos, stipriai pagyvinti savo aktyvumą.

•    Stovėdami už kovojančios tautos siekius, turime suvokti šio momento svarbą ir savo būtiniausią pareigą tautos laisvėjimo pastangas paremti.

•    Mūsų šio meto uždavinių esminė dalis yra lėšos. Tad kviečiame visus bičiulius ir bičiules ateiti savajai tautai pagalbon stipria pinigine auka pagal savo sąžinės balsą. Aišku, ši parama turi eiti be viešos reklamos.

•    Jūs visuomet esate stambesnėmis aukomis parėmę bendruosius lietuviškus reikalus, šį kartą mes patys stovime prieš labai svarbius ir didelius uždavinius, todėl ir laukiame iš jūsų paramos savosios organizacijos uždaviniams atlikti.

•    Lietuviškų studijų centras, be čia minėtų specialių uždavinių, yra užplanavęs seriją labai svarbių knygų parašymo bei jų išleidimo.

•    Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių.

Tax Exemption No. 36-3146062.

Dr. P. Kisielius Tarybos pirmininkas


V. Naudžius Valdybos pirmininkas


K. Dočkus Iždininkas


Tapkime Lietuviškų studijų centro nariais! Metinis nario mokestis — $50, rėmėjo — $100, garbės nario — $500 ar daugiau.

Aiškumo dėlei norime tik priminti, kad didžiausią savo finansinės pašalpos dalį Lietuviškų studijų centras skiria Į Laisvę Fondui lietuviškai kultūrai ugdyti, kuris rūpinasi knygų leidyba ir jų platinimu Lietuvoje ir išeivijoje.


Šio numerio kaina 3.50 dol.