LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI 70 METŲ

Idealistinė skautybės idėja rado platų atgarsį nepriklausomam gyvenimui atsikuriančios Lietuvos jaunime. 1918 m. užuomazgą radusi Vilniuje įsisteigusioje mišrioje skautų,-čių draugovėje, skautybė žaibiškai plėtėsi visame krašte, išaugdama į platų Lietuviškos Skautijos sąjūdį. Vadovaujantis lordo Baden--Powellio skelbiamais skautybės principais ir veiklos metodu, buvo sukurta savita krikščioniškai tautinė skautybės forma, skatinanti jaunimą savo gyvenimą grįsti meile ir savanorišku tarnavimu Dievui, Tėvynei ir žmogui-artimui. Patraukliu būdu vystoma veikla, grindžiama krikščioniška morale, pareigingumu, darbštumu ir nesavimeilišku tarnavimu Dievui, Tėvynei ir artimui, buvo labai tinkama jaunimo auklėjimo forma.

Organizacijai augant, keitėsi jos struktūra, o gyvenamai aplinkai ir būdams keičiantis, atitinkamai buvo pritaikoma ir veiklos programa, niekad nenukrypstant nuo principinių tautiškai krikščioniškos skautybės idealų. Dešimtmečių slinktyje, tūkstančiai jaunuolių ir mergaičių žygiuodami Lietuviškos Skautijos eilėse, užaugo tautą ir Tėvynę mylinčiais piliečiais, ištikimais Dievui krikščionimis, žmogui-artimui ir savo bendruomenei tarnaujančiais asmenimis. Didelė dalis mūsų visuomeninėse ir labdaros organizacijose veikiančių ir vadovaujančių asmenų savo veiklai pradus sėmėsi skautiškoje mokykloje.

Lietuviškoji skautybė, klestėjusi nepriklausomoje Lietuvoje, žiaurių okupacijų slopinama neužgeso pogrindyje, gyvai pasireikšdama partizaninėje rezistencijoje. Su emigracija pasklidusi po laisvąjį pasaulį, nuolat atsinaujindama, veikia keturiuose kontinentuose, apjungdama Lietuvių Skautų sąjungą sudarančias — LS Broliją, LS Seserija ir Akademinį skautų sąjūdį. Šiuo metų, su daugiau negu 4,000 aktyvių narių, LSS yra gausiausia išeivijoje lietuviško jaunimo organizacija.

Kiekvienas LSS dešimtmetis atžymimas didžiulėmis Tautinėmis stovyklomis. šįmetinėje VII-je Tautinėje stovykloje, rugpjūčio 14-24 vykusioje JAV-ėse, Kensington, Ohio valstijoje, dalyvaujant daugiau negu 800 iš JAV, Kanados, Australijos, Anglijos, Vokietijos ir Brazilijos suskridusiems skautams ir skautėms, džiaugsmingai buvo paminėta Lietuviškosios Skautijos 70 metų veiklos sukaktis ir, žvelgiant į išsilaisvinimo vilties keliančius įvykius ok. Lietuvoje, viltingai įžengta į aštuntą veiklos dešimtmetį.

IR