BALTŲ LAISVĖS LYGOS ŽYMUO VYSK. JULIJONUI STEPONAVIČIUI

JAV Baltų Laisvės Lyga buvo suorganizuota prieš keletą metų baltiečių darbuotojų (lietuvių, latvių ir estų) Los Angeles mieste. Šiuo metu šis dar labai jaunas veiksnys apjungia dinamiškesnius ir aktyvesnius baltiečius visose Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Pradžioje šiam vienetui talkino amerikiečių ekspertai. Tos amerikiečių profesionalų talkos tas vienetas turėjo atsisakyti, nes nesulaukė pakankamai piniginės paramos iš JAV lietuvių, latvių ir estų ir nebepajėgė amerikiečiams ekspertams už darbą atsilyginti. Stoka ekspertų talkos neigiamai atsiliepia į visą to jauno veiksnio judėjimą.

Šis veiksnys jau antrą kartą paskiria savo žymenį kovoje už laisvę labiausiai pasižymėjusiai institucijai ar asmeniui. 1985 metais tas žymuo buvo paskirtas Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikai.Šiais metais buvo pagerbtas J. E. vyskupas Julijonas Steponavičius, kurį Lietuvos pavergėjai prieš 25 metus yra ištrėmę prie Latvijos sienos esantį miestuką Žagarę (buv. Šiaulių apskrityje). Jam yra atimta teisė vadovauti Vilniaus arkivyskupijai. Sovietai okupantai ir jų pakalikai yra suvaržę vysk. J. Steponavičiui net judėjimo laisvę. Vysk. J. Steponavičius nekreipia didesnio dėmesio visiems grasinimams ir direktyvoms. Jis važinėja ir juda po visą komunistų okupuotą Lietuvą, kiek jo sveikata ir jėgos jam dar leidžia.

Vyskupas Julijonas Steponavičius yra pilna to žodžio prasme lietuvių katalikų bažnyčios didvyris, nepalaužiamas kovotojas už katalikų teises komunistų pavergtoje Lietuvoje ir kartu už visų Pabaltijo kraštų laisvę ir nepriklausomybę.

Baltų Laisvės Lyga buvo pakvietusi vysk. J. Steponavičių telegrama dalyvauti tame jo pagerbime, kuris įvyko 1986 metų spalio mėnesio 18 dieną, Latvių bendruomenės centro salėje, Los Angeles mieste. Jo komunistai neišleidžia vykti net Romon, žinoma, neleido jam vykti ir į jo pagerbimą Kalifornijoje.

Baltų Laisvės Lygos skirtą žymenį vysk. J. Steponavičiui priėmė J. E. vyskupas Paulius Baltakis, OFM. Pagerbime dalyvavo apie 200 baltiečių. Ta proga vysk. J. Steponavičių ir Baltų Laisvės Lygą nuoširdžiu laišku sveikino JAV prezidentas Ronald Reagan.

Vysk. J. Steponavičius spalio 18 (jo pagerbimo data) minėjo savo amžiaus 75 metų sukaktį. Prieš 50 metų jis buvo įšventintas kunigu. Ilgesnį žodį apie vysk. J. Steponavičių tarė jaunas estas advokatas Jaak Treiman, neseniai paskirtas Estijos konsulu. Savo žodyje jis paminėjo, kad vysk. J. Steponavičius galįs būti kardinolu (in pectore), paskirtu popiežiaus Jono Pauliaus 1979 metais.

Šiame vysk. J. Steponavičiaus pagerbime dalyvavo mūsų vyskupas Paulius Baltakis, OFM „Darbininko" redaktorius kun. dr. K. Bučmys, OFM (iš Brooklyn, N.Y.), latvių ir estų dvasiškiai (protestantai). Gaila, kad tame vysk. J. Steponavičiaus pagerbime nepasirodė Los Angeles lietuviai kunigai.

l. vlk.