NAUJI LEIDINIAI

Paulius Jurkus, KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Knygoje 10 pasakojimų, legendų apie Vilnių. Pirmiausiai susipažįstame su Žibuntu, kuri karalius Steponas Batoras paskiria universiteto profesoriumi už sapno karaliui išaiškinimą. Seka sakmės apie metų laikus Vilniuje. Jose miesto peizažą išpuošia dailininkas Ruduo, šaldo baltoji valdovė Žiema, pučia pavasariniai vėjai ir derlių duoda Vasara. Žibuntas visus juos žino, kviečia ir tvarko.

Kitos 5 sakmės įvairiomis temomis, bet vis apie Vilniaus miestą ir jo žmones. Apie tris brolius, tėvo išsiųstus į pasaulį ieškoti turtų ir laimės, apie jūrininką Jeronimą, kuris suradęs paskendusį karaliaus žiedą, randa kadaise prarastą savo meilę, apie pasakišką bokštą, kalbantį ir vaikščiojantį žibintą ir apie Dangaus atsiųstą snaigę, beieškančią laimingiausio žmogaus.

Visose tose istorijose Jurkus priverčia kalbėti ne tik žmones, — ten kalba bokšto laikrodis, žibintas, šnekasi obelaitės, paukščiai, net vėjai, snaigės ar šalnos — ir tiems autorius yra suteikęs žmogiškąją gyvybę. Jurkaus pasakojimas yra išradingas, žaismingas, ir jei būtų galima jo pasakojimus palyginti su filmu, jie gyvai primena Walt Disney pieštus filmus su tokiu pat žaviu pasakų pasauliu. Tai knyga suaugusiems, bet niekad nepasenstantiems vaikams. Knyga 159 psl., išleista Varduvos knygų leidyklos, dailiai iliustruota paties autoriaus, jo paties ir viršelis bei aplankas. Sukrauta Pranciškonų spaustuvėje, Brooklyne. Knygos kainą nepažymėta, (j.b.).

Anatolijus Kairys, UGNIES DAINA, trijų veiksmų drama su prologu ir epilogu apie Romo Kalantos susideginimą Kauno teatro sodelyje 1972 metais. Drama sukrečiančiai įdomi skaityti ir verta dėmesio mūsų dar išlikusiems teatriniams sambūriams. Knyga 61 psl., išleido Lietuvos šaulių sąjunga tremtyje 1986 metais, spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 4 dol.

Bronys Raila, TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO, radijo prakalbos į Lietuvą 1983-1985. Bronys Raila, žurnalistas ir knygų autorius, per daugelį metų į Lietuvą kalbėjo per Laisvės, o vėliau per Laisvosios Europos radiją. Šioje didelės apimties, 442 psl., knygoje autorius sudėjo pilnus savo prakalbų tekstus. Jo kalbos vaizdžios, taiklios ir įdomios kiekvienam skaitytojui. Išleista 1986 Kosto Ramono, spausdino Draugo spaustuvė, viršelis dail. Vytauto O. Virkau. Kaina 8 dol.

Gintė Damušytė, IMPLEMENTATION OF PRINCIPLE 7 OF THE HELSINKI FINAL ACT IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, 40 psl. gražiai išleistas leidinys, didelio formato, apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje, skirtas Vienos konferencijai. Išleido PLB, 1986.

Prof. Tomas Remeikis (red.)/ IMPLEMENTATION OF PRINCIPLE 8 OF THE HELSINKI FINAL ACT IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, 48 psl., didelio formato leidinys apie tautų apsisprendimo teisės pažeidimus, skirtas Vienos konferencijai. Išleido PLB, 1986.


LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA TARYBOS PREZIDIUMAS:

P. Algis Raulinaitis, pirmininkas, 1501 Riverside Dr., Burbank, Ca. 91506.

Dr. Zigmas Brinkis,vicepirmininkas, 2612 Aberdeen Ave., Los Angeles, Ca. 90027.

Juozas Kojelis,sekretorius, 747 23rd Street, Santa Monica, Ca. 90402. TARYBOS NARIAI:

Dr. Kazys Ambrozaitis, Juozas Baužys, Česlovas Grincevičius, Kęstutis Ivinskis, dr. Petras Kisielius, Juozas Mikonis, Bronius Nainys, Pilypas Narutis, dr. Adolfas Šležas.

JAV IR KANADOS LFB CENTRO VALDYBA

Juozas Mikonis,pirmininkas, 24526 Chardon Rd., Richmond Heights, Ohio 44143; Juozas Ardys,pirmininko pavaduotojas; Ingrida Bublienė,vicepirmininkė organizaciniams reikalams; Jonas Vasaris,iždininkas; Vincas Akelaitis, informacijos vedėjas; Vytautas Brizgys, sekretorius.

EUROPOS LFB VALDYBA

Dr. Saulius Girnius,pirmininkas; Jūratė Barasaitė-Kubilienė ir Kęstutis Ivinskis.


Šio numerio kaina 3.50 dol.