NAUJI LEIDINIAI

SUVAŽIAVIMO DARBAI X. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys. Redaktorius A. Liuima, S.J., 390 psl., Roma, 1984 m. Kaina 30 dol. Spaustuvės išlaidos apmokėtos prel. Pr. Juro, prel. J. Karaliaus, prof. dr. K. Almino ir Lietuvių Fondo lėšomis.

Tai rinkinys paskaitų, skaitytų de-žšimtajame LKMA suvažiavime Detroite, 1976 m. Atspausdinta pilnaties posėdžių A. Maceinos, A. Klimo ir J.    Girniaus paskaitos; teologijos sekcijoje — V. Rimšelio, A. Rubšio, V. Cukuro; filosofijos — J. Girniaus, K.    Girniaus, M. Girniuvienės; istorijos — P. Jatulio; lietuvių kalbos ir literatūros — A. Tamošaičio, St. Ylos; medicinos — A. C. Matulio, K. Almino ir politinių — S. Girniaus ir R. Misiūno.

METRAŠTIS VI. Redaktorius A. Liuima, S.J. LKMA leidinys, 1985. Spaustuvės išlaidos apmokėtos kun. Simono Morkūno, T. Vidugirio, mons. dr. P. Celiešiaus ir Akademijos lėšomis. LKMA adresas: Piazza della Pilotta 4, Roma, Italia. 509 psl. Kaina 38 dol. Išspausdintos V. Gidžiūno, A. Šlepetytės - Janačienės, P. Rabikausko, S.J., J. Gobio, P. Dauginčio, S.J., V. Vyčino, P. Maldeikio, A. Rubšio ir Knut-Olaf-Falk studijos. Šis metraščio tomas pasirodė tiktai po 14 metų nuo V-jo tomo išleidimo (1970). Priežastis — mecenatų trūkumas.

“Nors labai įvairus studijų turinys, tačiau jas į vienumą riša tas pats mokslinis susidomėjimas savo krašto praeitimi, ta pati meilė savo kraštui” — įžanginiams žodyje rašo Metraščio redaktorius.

Bronius Kviklys: LIETUVOS BAŽNYČIOS 5. Vilniaus arkivyskupija, I dalis. Istoriniai bruožai. Vilniaus miesto bažnyčios. 1985 m.

Tai penktasis tomas iš Lietuvos Bažnyčių serijos leidžiamų knygų. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Veikalas skiriamas Lietuvos krikšto atnaujinimo ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo 600 metų (1387 - 1987) sukakčiai paminėti. Įvadiniai žodžiai parašyti lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. 432 psl. Kieti viršeliai. Pridedamas Vilniaus miesto planas Lietuvos nepriklausomybės metais. Gausiai iliustruotas nuotraukomis, brėžiniais, žemėlapiais. Knygoje pateikiami vyskupijos istoriniai bruožai, vyskupų biografijos ir Vilniaus miesto 40-ties bažnyčių, religinių paminklų, keliasdešimt koplyčių, kapinių ir kt. aprašymai. Bus išleistas ir antras tomas su 82 Vilniaus provincijos bažnyčiomis dabartinėje sovietinėje Lietuvoje ir 60 bažnyčių sovietinėje Gudijoje.

Bronius Kviklys ir jo artimiausi redakcijos nariai: inž. dr. Jurgis Gimbutas, Jonas Damauskas, dr. A. Tamošaitis, S.J., kun. dr. J. Vaišnora, MIC ir eilė kitų iškilių talkininkų išleido didelės svarbos istorinį veikalą; Jo išleidimą parėmė Lietuvių Fondas, Vilniaus krašto lietuvių sąjunga ir daugybė mecenatų (jie su-rašyti leidinio pabaigoje).

Jonas Sakas - Sakevičius.KUNIGAS JUOZAS VAILOKAITIS. Žurnalistinė, visuomeninė, politinė ir ekonominė veikla. Išleido Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas, 1985 m. Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 W. 3rd Street, Chicago, IL 60629. 280 psl., kietais viršeliais, kaina 8 dol.

“Jis yra vienas didžiųjų patriotų ir nepaprastų gabumų žmogus. Iki nepriklausomybės atgavimo jo veikla buvo susijusi su Lietuvos laisvinimu, kova su okupantu ir kūrimu lietuviams geresnio kultūrinio bei ekonominio gyvenimo”, rašo Jonas Sakas knygos įžangoje. “Nepriklausomybės metais jis su broliu įsteigė banką, kelias pramonės įmones, eksportavo maistą . .

Knyga suskirstyta į šešius skyrius: Iki 1918 metų pabaigos, Politinė ir kultūrinė veikla nepriklausomoje Lietuvoje, ūkinė veikla ir Vailokaičių įmonės, Kun. J. Vailokaitis — žmogus, Tremtis ir gyvenimo pabaiga ir Priedai.

CODEX MEDNICENSISSEU SAMOGITIAE. I tomas. Roma, 1984. Redaktorius Paulius Jatulis. Leidinys dedikuotas istorikui prof. dr. Zenonui Ivinskiui. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. 710 psl. Kaina 40 dol. Leidinys gaunamas Akademijoje, Piazza della Pilotą 4, 00187, Roma, Italia.

Šis Medininkų arba Žemaičių vyskupijos kodeksas apima 1416 - 1609 metų dokumentus, surinktus iš įvairių archyvų, bibliotekų dokumentinių knygų. Dokumentų dauguma parašyta lotynų kalba, kai kurie lenkų ir kirilikos raidėmis.

Leidiny pateiktos visų dokumentų santraukos lietuvių kalba ir pridėti trys žemėlapiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (1613), Žemaičių dio-cezijos ir Lietuvos XVI - XVII amž. Tai tretysis Lietuvos istorijos dokumentinis veikalas, išleistas LKMA, Romoje. Spaudai ruošiamas ir antrasis Žemaičių diocezijos dokumentų tomas.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. XXXVII tomas. Papildymai. 1985 m. Vyr. redaktoriai: Simas Sužiedėlis ir Jurgis Gimbutas. Redaktoriai: Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis, techn. redaktorė Danutė Bindokienė. Leidėjas — Juozas Kapočius, P.O. Box 95, South Boston, Mass. 02127.

Antrasis LE papildomas tomas išleistas tiktai po 16 metų nuo pirmojo papildymų —XXXVI tomo. Sis tomas papildytas informacija, susikaupusia per šešiolikos metų laikotarpį, užregistruoti asmens bei lietuvių ir pasaulio įvykiai.

Monumentalinis lietuvių išeivijos kūrinys papildo, patikslina duomenis, bet, aišku, vėl atsiranda naujų netikslumų, kurių mūsų sąlygomis vargu ar galima išvengti. LE pasilieka didingas naujosios lietuvių išeivijos paminklas, liudijąs mūsų išeivijos tautos gyvastingumai kūrybingumą ir ryžtą; Leidėjai ir redaktoriai nusipelno padėkos ir pagarbos.

Jūratė Statkutė de Rosales.BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE. 328 psl. Kietais viršeliais. Kaina 15 dol. Devenių kultūrinio fondo leidinys Nr. 8, Chicago, IL, 1985.

“Tolimoji mūsų praeitis, užsimezgusi beveik du tūkstančius metų prieš Kristų Baltijos jūros pakrantėse, nėra vien mūsų, lietuvių nuosavybė. Ji yra bendras visų baltų turtas”, — rašo autorė knygos pratarmėje. Knyga padalinta į dvi dalis: Kalbotyra ir Istorija ir kaip priedas — Autorės laisvas pasikalbėjimas su skaitytoju.

Autorė — Venezuelos lietuvių veikėja ir spaudos bendradarbė, su savo knyga ateina su nauja pažiūra į baltų - lietuvių kalbotyrą, jos skirtingus metodus, naudojant kitus šaltinius ir archyvus.

Anatolijus Kairys: DVYLIKA. Dvylika vienaveiksmių jaunimo scenai. Viršelis dail. Ados Sutkuvienės. Išleido Lietuvių literatūros bičiuliai, P. O. Box 29060, Chicago, IL 60629. 200 psl. Kaina 10 dol. Tai 38-ji kūrybingo autoriaus knyga. A. Kairio žanras platus: vaikams vaidinimai, eilėraščiai, komedijos, dramos, romanai, operečių libretto, istorinės poemos ir t.t. Šis rinkinys praturtins negausią scenai tinkamų veikalų literatūrą ir paįvairins dramos sambūrių vaidybinį repertuarą, pritaikytą jaunimo teatrui.

Julija Švabaitė.STIKLINIAI RAMENTAI. 34-sis Draugo premijuotas romanas. Viršelis dail. Janės Karužaitės. 264 psl. Kaina 9 dol. Spausdino Draugo spaustuvė, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. Autorė, plačiai žinoma kaip poetė ir jaunimo literatūros kūrėja, ateina į mūsų beletristiką; Šiame romane svarstomas gyvenimo nelaimių ištiktųjų žmonių psichologinis lūžis.

Bronius Aušrotas.SUNKIŲ SPRENDIMŲ METAI. Viršelis - aplankas dail. Pauliaus Jurkaus. Išleido Lietuviškos knygos klubas, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 238 psl. Įdomūs ir gyvai aprašomi Lietuvos karininko, dirbusio žvalgyboje, atsiminimai.

Aloyzas Baronas:DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Iliustravo dail. Ona Stankaitytė - Baužienė. Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleistas Nijolės Baronienės savo vyro a.a. Aloyzo penkerių metų mirties sukakčiai paminėti. 1985 m. Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL. 60629. Daugiau apie Aloyzo Barono kūrybinį palikimą sekančiame žurnalo numeryje.

ELGRITO de LITUANIA (LIETUVOS ŠAUKSMAS), rinkinys straipsnių, Lietuvos reikalu per pastaruosius pustrečių metų pasirodžiusių didžiojoje Venezuelos spaudoje: EI Universal — 225,000 tiražas, La Religion — 60,000, Ultimas Noticias —300,000, EI Mundo —200,000, keli straipsniai net kairiųjų — marksistų dienraštyje EI Nacional. Rinkinys turi 195 puslapius, atspausdinti 102 straipsniai. Šie straipsniai pasiekė milijonus Venezuelos skaitytojų ir kai kurie buvo perspausdinti kituose Pietų Amerikos kraštuose.

Maždaug trys ketvirtadaliai rinkinyje telpančių straipsnių parašyti paties Dambravos; daug kitos medžiagos parūpinta taip pat jo. Tarp kitų bendradarbių yra J. Statkutė - Rosales, Feliks Zubr, J. Kadelis, G. Damušytė; spaudos dėmesio buvo susilaukęs Venezueloje apsilankęs T. Venclova ir S. Goštautas. Išversti rašiniai kardinolo Bemardin, žurnalisto Sobran ir kt.

Įvadą į rinkinį parašė PLB visuomeninių reikalų komisijos pirmininkas Algimantas Gečys, išleidimą finansavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

“Elgrito de Lithuania” — “Lietuvos šauksmas”knygos viršelis (8 x 11).