NAUJI LEIDINIAI

Juozas Daumantas. PARTIZANAI.

Trečias pataisytas ir papildytas leidimas. 1984 m. Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 15-asis leidinys. Iliustracijos ir aplankas dail. Prano Lapės. Spausdino Morkūno spaustuvė, 3001 W. 59 St., Chicago, IL 60629. Kietais viršeliais, 572 psl. Kaina 15 dol.

Naujoji laida padidėjusi 62 psl. ir keliomis nuotraukomis, P. Vytenio strp. “Juozas Lukša — Tautos didvyris”. “Ir miręs galingas, galingesnis negu gyvas” ir Adolfo Damušio žodžiu “Užsklandos vietoje”.

“Partizanai” yra Lietuvos Laisvės Armijos faktinė istorija, parašyta vieno iš jos vadų Juozo Daumanto -Juozo Lukšos. Autorius, prasiveržęs pro Geležinę uždangą ir pasiekęs Vakarus 1947 m. gale, parašė knygą apie partizanų kovas sovietų okupuotoje Lietuvoje.

K. G. iš Vakarų Vokietijos šiame žurnalo numeryje “Lietuvos Laisvės Armija” analizuoja partizanų genezę.

Dr. A. Damušis savo “Užsklandos vietoje” rašo: “Juozą Lukšą pažinojau kaip antinacinės rezistencijos jaunesnį brolį, veikusį savitarpiu pasitikėjimu ir ištikimybės ryšiais tampriai sucementuotame Lietuvių Fronte”. . . “Dabar vis kyla klausimas, kas paskatino Lietuvos jaunuomenę įsijungti į šią herojišką, tragišką kovą už laisvę? Jų apsisprendime yra ryškūs trys motyvai: pirmiausia, rezistentai norėjo likti tėvynės sargyboje ir ginti, kiek įmanoma, Lietuvą nuo okupanto vykdomo genocido; antra, jie pagrįstai tikėjosi sulaukti išvadavimo iš Vakarų; kai toji viltis nepasiteisino, jie buvo pastatyti prieš tragišką pasirinkimą — vergauti ar kovoti?”

“Juozas Lukša, tiek daug vargęs ir kentėjęs dėl Tėvynės, lieka Lietuvos vaikų širdyje ir duoda jiems jėga aukotis savo kraštui” — teigia P. Vytenis.

Retai išeivijoje lietuviška knyga susilaukia trijų laidų. Tai rodo, kad pagarba ir prisiminimai tebėra gyvi mūsų rezistencijos didvyriams tada ir dabar.

Aleksis RannitMIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS. LITHUANIAN    VISIONARY PAINTER. Bibliografija, išdėstymas, reprodukcijų atranka ir sugrupavimas Kazio Varnelio. Redakcijos talkininkė Nijolė Gražulienė. Technikinis redaktorius Petras Aleksa. Leidėjas — Lithuanian Library Press, Inc., 3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629.

Leidinys —albumas didelio formato (8,5 x 11 colių), 184 psl., kietais viršeliais su spalvotu “Žvaigždžių sonatos” (Andante) aplanku. Kaina 25 dol.

Išleidimą parėmė Lietuvių Fondas, Lietuvių - amerikiečių meno klubas ir M.K. Čiurlionio monografijos išleidimo komitetas, kurį sudaro: Povilas Gaučys, Kazys Bradū-nas, Jonas Jurkūnas ir Kazys Varnelis.

Leidiny — albume yra 32 spalvotos ir 63 juoda-balta reprodukcijos. Be preliminarinių pastabų ir įvadinio žodžio, autorius Rannitas, Yale universiteto profesorius rašo apie palyginamąjį kūrėjo kalendorių, “Filosofinių kūrėjo pagrindų beieškant”, apie laiką ir simboliką Čiurlionio kūryboje, apie dabartinių modernistų sąjūdį.

Kaip visi Lithuanian Library Press — Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidyklos leidiniai (plg. Lietuvos Bažnyčios), taip ir ši knyga puikiai išleista ir mūsų genialųjį kūrėją — menininką pristato su rimta jo kūrybos analize bei jo darbų šedevrais. Nepamainoma dovana saviesiems ir svetimiesiems.

Juozas Brazaitis.RAŠTAI V. Religinės reflekcijos, Lietuviai be tėvynės, Visuomeniniai rūpesčiai. Ano meto aktualijos, Laiškai iš kelionių. Papildymai.

Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 16-sis leidinys. Redakcinė komisija: Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. 547 psl. Kietais viršeliais. Kaina 16 dol. Gaunama pas leidėją, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60629.

Šios knygos turinį sudaro straipsniai, kurių dauguma parašyti jau už Lietuvos ribų. Temos: karas, tremtis, emigrantinis gyvenimas, kėlimasis į naujuosius pasaulius ir mėginimas ten iš naujo įsikurti, pasaulinės politikos analyzė, gimtųjų kraštų likimas, stovyklinio gyvenimo kultūrinės apraiškos ir tt Nemažą šio tomo dalį sudaro ir rankraščiai, niekur dar nebuvę spausdinti. Knygos “Papildymų” dalyje įdomūs straipsniai apie Šalkauskį, Šlepetį, Krupavičių, Rimšą, Čiurlionio ansamblį ir t.t.

Literatas ir politikas pasaulio ir lietuvių gyvenimo įvykius pateikia stilingu žodžiu ir gilia faktų analyze. Daugelis jo svarstymų ilgai dar nenustos savo aktualumo, o aprašomi įvykiai liks kaip patikima istorinė medžiaga.

Su šiuo tomu leidėjas savo užsibrėžtą tikslą — išleisti penkis tomus Brazaičio raštų — yra pasiekęs. Aišku ne visa, ką Brazaitis yra paskelbęs periodikoje Lietuvoje ir už jos ribų sutalpinta šiuose penkiuose tomuose — 2797 puslapiuose. Gal ateityje ir kita medžiaga bus surinkta ir išleista atskiromis knygomis.

Šiais reprezentaciniais leidiniais ir ruošiama monografija statomas prof. Juozui Brazaičiui paminklas, išliekantis dar ilgai ir po mūsų dienų. Šių tomų redaktoriai atliko pasigėrėtiną darbą, o Į Laisvę fondas nepabūgo išleisti dideles sumas pinigų, kad paminklas būtų vertas Brazaičio aureolės, kuri spindi didele meile Lietuvai ir lietuviams.

Vytautas Volertas. JAUČIO RAGAI. Romanas, 262 psl., išleistas Lietuviškos knygos klubo, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Viršelį paruošė Jonas Kuprys. Kaina 8 dol. 1985 m.

Tai šeštasis inžinieriaus, matematiko, kolegijos dėstytojo visuomenininko ir rašytojo dovana lietuvių literatūrai. Prieš tai yra išleisti šie jo romanai: Upė teka vingiais (1963), Gyvenimas dailus (1964), Sąmokslas (1968) — premijuotas, Pragaro vyresnysis (1971) — premijuotas ir Greitkelis (1981).

Dviejų lietuvių šeimų – imigrantų Amerikoje gyvenimo iškarpa, vaizduojanti senelių, tėvų ir vaikų problemas ir plyšius, atsiradusius dėl tautybės, religijos, amžiaus, mokslo ir bendrai gyvenimo filosofįjo skirtingo aiškinimo. “Ar tėvas sūnaus veržlume matė išdidumo? O gal šio krašto gyvenimas kaltas. Čia didelė pažanga sudarė aukštą tvorą, virš kurios prasikišti atrodė beviltiška, ir žmonės savo pastangas skyrė išlikimui, nebandydami varžytis” (114 psl.). “Laikas buvo ir liko nežinomos konstrukcijos mašina, nesudėvinti dalių, tiksliai veikianti be remontų” (152 psl.). “Ar verta ašarose mirkti, jei tolimoj erdvėj, kurios jau niekad nepasieksime, užgeso žvaigždė” — kankino mintis čia mokslo laipsniu pasipuošusį lietuvį profesionalą Liną (158 psl.). “Lietuvybė negali būti profesija, nes turto nepelno. Nežadėdama dangaus, neprilygsta religijai .. .”

Skaitytojas Volerto romano veikėjų kasdienybėje ir jų samprotavimuose atras nemažai savo ir savo pažįstamųjų gyvenimo atitikmenų. Tai įdomi ir aktuali tema lietuvių išeivijos literatūroje. Rašytojas šią temą vysto giliu rašytojo - kulfūrininko - visuomenininko įžvilgiu.

Simas Sužiedėlis. ŠVENTAS KAZIMIERAS. 1458 -1484. Penkių šimtų metų mirties sukaktį minint. Išleido šv. Kazimiero sukakčių komitetas. Viršelis ir iliustracijos dail. Nijolės Palubinskienės. Leidinį fiannsavo kun. Simonas Morkūnas, šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, Sioux City, Iowa. 9 colių x 10 colių formato. Tėvų pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Kaina 5 dol.

Mūsų žinomas istorikas ir talentinga knygų iliustratorė grafikė šiuo gražiu leidiniu praturtino mūsų istorinę literatūrą apie vienintelį Lietuvos šventąjį.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 7. Pogrindžio leidinys, apimąs Kronikų 50 - 59 numerius, išleistus 1981 - 83 metų laikotarpy. Šis septintasis tomas skiriamas Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai paminėti su vysk. P. Baltakio, prof. P. Rabikausko ir leidėjų įvadiniais pareiškimais. Viršelio aplankas ir iliustracijos seselės Mercedes. Išleido Lietuvos Kronikų Sąjunga, 6825 South Talman Avenue, Chicago, IL 60629. 741 psl., kietais viršeliais. Kaina 7 dol. Tiražas 5000.

Šio tomo išleidimo proga prisimintina ir pati leidykla. Lietuvos Kronikų Sąjunga, įkurta 1972 metais, jau išleido septynis Kronikų tomus lietuvių kalba, vieną anglų ir du ispanų. Visi šie tomai sudaro 5024 puslapius ir tiražas 53,000 knygų. Svetimomis kalbomis tomai išsiuntinėti net 138 kraštų universitetų bei kolegijų bibliotekoms, katalikų ir nekatalikų vyskupijų kurijoms, vienuolynų centrams. Jų yra gavę aukštieji įvairių kraštų administracijų pareigūnai, parlamentarai, diplomatai, tarptautinių organizacijų centrai, didžioji spauda, radijo ir televizijos stotys.

Leidyklos planuose: dar šiais metais išleisti VIII tomą lietuvių kalba ir po tomą anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis. IX lietuvių kalba tomas bus išleistas 1986 metais ir bus dedikuotas Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai paminėti.

Sąjungai vadovauja kun. Kazimieras Kuzminskas. Vieno tomo atspausdinimas siekia 15,000 dol. Leidykla prašo visų paramos.

Juozas Kralikauskas. ĄŽUOLAI PILIAKALNYJE. Devynių istorinių romanų gelmenys ir problemos. Išleido “Tėviškės Žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C IT3, Canada ir specialus komitetas. Viršelis ir aplankas Romo Viesulo, 207 psl. 1984 m. Kaina nepažymėta.

Juozas Kralikauskas devynių istorinių romanų, iš kurių septyni premijuoti, autorius. Leidėjai tiksliai nusako šios knygos pobūdį: “Tai lyg ir vainikas ant tų romanų, kuriame matyti devynios žvaigždės, spindinčios anų kūrinių atšvaitomis . . . Jame rašytojas žvelgia į kiekvieną tų kūrinių iš laiko bei vietos perspektyvos, nurodo jo genezę, išgyvento laikotarpio nuotaikas, gimimo motyvus, įveda skaitytoją į atitinkamo kūrinio pasaulį, pateikia būdingesnes ištraukas ir tuo būdu supažindina jį su savo kūryba”. Knygoje išspausdinta visų romanų charakteringos ištraukos, autoriaus pasisakymai premijas priimant, pokalbiai su redaktoriais ir t.t.

Knygos užsklandos vietoje ‘‘Vakaro vėjuje prie Ontario ežero” autoriaus tėvynės ilgesys prabyla nostalgiška gaida. “Tik iš namų ir gimtosios žemės, bet ne iš tautos ir jos kultūros, ne iš jos likimo ir istorijos. Esi svetur — bet ir TENAI, dabar — bet ir ANUOMET. Kanadoje — bet ir Lietuvoje. Susyk dviejuose žemynuose, esamajame ir būsimajame laike ...”

J. Kralikausko romanus skaičiusius ši knyga vėl privers grįžti prie jų, o neskaičiusiems bus didelė pagunda surasti juos ir su jų veikėjais nusikelti į Lietuvos istorijos gelmes.