SKAITYTOJŲ ŽODIS

Grįžtant į 75 (112) numerį

Ačiū dr. Dietautai ir "Į Laisvę" žurnalui už nepaprastai tikslų ir išsamų 25-tos lietuviškųjų studijų savaitės darbų aprašymą. Ši puiki ataskaita padėjo man iš naujo akivaizditai prisiminti savaitėje skaitytų pranešimų turinį ir atmintyje atgaivinti maloniai praleistas dienas Freisinge. Tikiu, kad ir nedalyvavusieji savaitėje, perskaitę šių ataskaitų, susidarys teisingų ir gerų įspūdį apie šį reikšmingų lietuviško gyvenimo įvykį.

Violeta Rakauskaitė-Land
Muenchen, Vokietija

Noriu pareikšti padėkų ui puikų ir įdomų tumulųĮ Laisvę". Svarūs Tomo Venclovos ir Kęstučio Girniaus straipsniai. Žinoma, praplečiant svarstomas temas, galėtų iškilti ir dar nepaliestų klausimų.

Mykolas Balčiūnas
London, Anglija

Ypatingų dėmesį atkreipiauį T. Venclovos straipsnį "Dabartinė Lietuvos demografinė padėtis", kur rašoma apie nepaprastai augančias tiurkų tautas: "Pagal jų tautines tradicijas, dešimt vaikų šeima yra laikoma maža. Didelė šeima turi 19 - 20 vaikų". Prisimenu, kad vienas latvis spaudoje yra šaukęs: "Latvija išnyks, jei nebusgausių Šeimų". Tas pats su Estija ir Lietuva.

K. Činčius
Toronto, Kanada

Du klausimai

Perskaičiau "Naujienų" 1978 spalio 18 straipsnį, pasirašytų V. Kauniečio slapyvardtiu, kuriame puolamas “Į Laisvę" žurnalas ir jo redaktorius. Man kyla du klausimai: 1. ar "Kaunietis" yra tas pats asmuo, kuris prieš kurį laiką siuntinėjo laiškus kai kuriems asmenims ir redakcijoms, šmeiždamas tuometinį Vliko pirmininkų dr. K. Valiūnų? ir 2. kas buvo tie "dalykai", kaip rašo "Naujienos", kurie patekę "Į Laisvę", daro gėdą Lietuvių

Fronto Bičiuliams" ir parodo "žurnalo temą lygį"?

Ip. Balčiūnas
Chicago, Ill.

Redakcijos pastaba: Kauniečio tapatybės nustatymu nesirūpiname. Jūsų minimo laiško jis mums nėra prisiuntęs. Gi tie du "dalykai", 'reorgų vado V. Dargio kalba ir jų kapeliono kn.V. Zakarausko malda, pas mus pateko tiesiai iš "Naujienų", neiškreipti ir nesuklastoti. Negalėtume paaiškinti, kodėl tie "dalykai" "Naujienoms" daro garbę, o pacituoti "Į Laisvę" — gėdtą.

Mano atviras žodis

Aš seniai ruošiausi parašyti savo žodį, tačiau man, brendant 91 metus, ne taip lengva prisirengti ir ryžtis.

Ačiū Jums! Dieve padėk ir stiprink Jūsų jėgas! Reikia Malonės įkvėpimo, kad galvot ir svajot apie mūsų Tėvynę, kuri moraliai ir fiziniai žiauriai rusų bolševikų kankinama. Bet štai atsiranda tokie idealistai, kurie, nežiūrintį niekų, tiki ir propaguoja, kad mūsų Tėvynė kada nors atsigaus, atgims.

Istorijose skaitėme, kad Romos imperija, kuri buvo pavergusi veik visų pasaulį, žlugo, sunyko. Tą pat tenka pasakyti ir apie Romanovų imperiją, apie visokius totorių bei turkų užplūdimus, o mūsų mažiukė Lietuvėlė laikosi, gyvuoja. Aišku, tai Dievo valia. Dievo pagalba... O mūsų frontininkai, ateitininkai, krikščionys demokratai ir katalikai kaip tik ir eina Dievo nurodytais keliais. Dievo valios vedami.

Kiek pavyko man susipažinti su Jūsų leidžiama literatūra, aš esu sužavėtas, kad Jūsnenusimenat net ir komunistų pragarui siaučiant. Palaikykit viltį. Siekite, kad visi visi tautiečiai būtų Jūsų įtakos paveikti. Ne tik kad nenusimintų dėl savo tėvynės ateities, bet visokeriopai ruoštųsi jai padėti; padėti atsikelti moraliai ir materialiai. Čia galima pakartoti vieno sulietuvėjusio šveicaro mokslininko žodiius, kad tremtis dar nebūtinai turi reikšti prakeikimą ir žlu-gimą. Ilgai mes buvome perdaug užsidarę, izoliavęsi nuo pasaulio. Dabar kas kita: jau ir pasaulio kalbų pramokome ir mokslų įgijome, be ko jokia valstybė laikytis negali. Tik vieno dalyko nepameskit ir neužmirškit: likite katalikais, krikščionimis ir demokratais. Trumpai tariant, eikite Dievo ir Bainyčios nurodytais keliais.

Ačiū Dievui. Jūs, frontininkai, taip ir darot. Tai tikrasis patriotizmas. Ačiū, ačiū Jums! Tegul gerasis Dievas siunčia Šventųjų Dvasių, o ji Jums padės. Jūsų Kristuje,

Eliziejus ir Julija Draugeliai
Sao Paulo, Brazilija

Redakcijos pastaba: Garbingiems Lietuvos veteranams dėkodami ui palankų ir padrąsinantį todį, jaunesniesiems skaitytojams rekomenduojame su dr. Eliziejaus gyvenimu ir visa Draugelių gimine susipažinti bent iš Lietuvių enciklopedijos.

Nakas apie 75 (112) numerį

"Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė (A. Štromas): Stebiesi autoriaus erudicija, humaniškumu ir logika, kolektyvinės bei asmeninės atsakomybės problemas nagrinėjant.

‘Taisyklės ir išimtys” (A. Musteikis): ... mintys gražios, sparnuotais žodžiais išreikštos, tik daugelį kartų skaitytos.

“Lietuviškos veiklos ateities perspektyvos” (A. Saulaitis): Rašinys - referatas įdomus, bet jo nagrinėjimas reikalauja nepaprasto atidumo ir įtampos. Be abejo, tai didžiai vertingas skaitinys jaunimo auklėtojam - pedagogam.

“Vlikas sunkumuose” (P. A. Raulinaitis): Tai reportažas Vliko seimo Chicagoj dalyvio, išgyvenusio visas Vliko skandintojų machinacijas. Operuojama pavardėmis ir kai kurių pareiškimų citatomis. Už šį reportažų aš siūlyčiau premiją, nes jis pasitarnaus istorijai.

Alfonsas Nakas
"Darbininkas", 1979.VI.29

Kolektyvinė atsakomybė

Su malonumu perskaičiau dr. Aleksandro Štromo straipsnį "Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė". Autorius įdomiai ir patraukliai pateikia gerą pluoštų svarstymų apie asmens, fizinio ir juridinio, atsakomybę už jo veiksmus. Straipsnio apimtis ir įžvalga toli siekianti. Paliesti klausimai remiami pavyzdžiais, kurie tebėra aktualūs dabar ir bus naudingi prisiminti ateityje. Ypač įdomios tos straipsnio vietos, kuriose kalbama apie kolektyvinę atsakomybę. Autoriaus siūlymai įrašytini į būsimuosius nepriklausomos Lietuvos įstatymus.

Petras Pamataitis
Santa Monica, CA.

Neteisėti rinkimai?

Reorgai, patriotinio šišo pagauti, įrodinėja, kad JAV Lietuvių Bendruomenė esanti neteisėta ir savo oficiozo balsu ir individualia savo narių iniciatyva, ypač Čikagoje, vedė propagandų boikotuoti gegužėsmėnesį vykusius JAV LB tarybos rinkimus. Maždaug tuo pačiu metu rinkimai vyko Italijoje ir Rodezijoje. Italijoje "neteisėtus" rinkimus boikotavo "Raudonoji brigada", o Rodezijoje“Patriotinis frontas", vadovaujamas teroristų Jošua Nikomi ir Robert Mugabe. Aš nemanau, kad reorgai turi tas pačias ideologines šaknis kaip "Raudonoji brigada" ir "Patriotinis frontas", bet tai rodo, kad čia susitelkęs panašaus mentaliteto aktyvas. Teroro aktams reorgai nenaudojo automatų nei bombų. Bet melas ir šmeižtai ar tai nėra dvasinio teroro forma?   

 A. C.

Chicago, Ill.

Straipsnį išversti į anglų kalbą

Su įdomumu perskaičiau dr. Aleksandro Štromo straipsnį. Pilnai sutinku su jo teoretine asmeninės atsakomybės analize.

Atsakomybės klausimas, liečiant įvairias situacijas, yra labai sudėtingas. Deja, iškilusiose diskusijose tarp lietuvių ir žydų mums nedraugiškai nusiteikę oponentai asmeninę atsakomybę siekia sukolektyvinti, atskirų asmenų nusikaltimus primesdami visaitautinei bendruomenei.

Manau, kad būtų nepaprastai naudinga tų straipsnį išversti į anglų kalbų ir pasiųsti toms žydų institucijoms, kurios neatsakomingai primeta lietuvių tautai atsakomybę nacių vykdytame žydų genocide ir kurios kratosi net asmenines atsakomybes bolševikų vykdytame lietuvių tautos genocide.

Ar neateina mintin, kad išgarsinto Holocaust" skripto autorius ir pastatymo vadovas, jei batų su dr. A. Štromo mintimis susipaižinę, tokio filmo nebūtų išleidę į pasaulį?

Edmundas Arbas
Santa Monica, CA