PO JAV LB IX TARYBOS RINKIMŲ

VEIKSNIUOSE IR VEIKLOJE

Vyriausioji rinkimų komisija, baigdama JAV LB I-osios tarybos rinkimų darbą, 1955.V. 14 savo aplinkraštyje JAV LB apygardų ir apylinkių valdybom, seniūnam bei rinkimų komisijom, be kita ko, rašė:

"Šiais rinkimais padėtas kertinis akmuo pastoviam JAV lietuvių bendruomenės organizaciniam pastatui. Teesie visų mūsų troškimas ir linkėjimas, kad išrinktoji bendruomenės taryba šį pastatą padarytų Amerikos lietuvių tautinės dvasios tvirtove".

Šiemet gegužės 5/6 - 12/13 dienomis vykę jau IX-osios tarybos rinkimai ne tik rodo Amerikos lietuvių bendruomenės organizacinio pastato pamatų patvarumą, bet sykiu taip pat primena šios Amerikos lietuvių tautinės dvasios tvirtovės statytojų dideles pastangas ir rūpesčius, jų darbo sėkmes ir nesėkmes, viltis ir nusivylimus.

Gausu “meteorų” Pirmiausia bendruomenės organizacinio pastato pamatų patvarumą savotiškai kontrastuoja šio pastato statytojų kadrų tekamumas. JAV LB devynių tarybų pradinėje sudėtyje, neskaitant tarybos sudėties pakitimų kadencijos eigoje ir neskaitant tų tarybos narių, kurie nėra bendruomenės rinkti, o tik ex officio įgyja tarybos nario privilegiją, yra buvę 210 narių. Iš I-osios tarybos 27 narių į II-ją grįžo tik 10, o kiti 10 atėjo nauji. Iš Il-osios tarybos 20 narių į III-ją grįžo 7, o 24, t. y. per 3/4 tarybos narių, atėjo nauji. Iš III-osios tarybos 31 nario į IV-ąją grįžo 15, o 16 atėjo naujų. Iš IV-osios tarybos 31 nario į V-ją grįžo 12, o 25 atėjo nauji. Iš V-osios tarybos 37narių į Vl-ją grįžo 15, o 27 atėjo nauji. Iš Vl-osios tarybos 42 narių į VlI-ją grįžo taip pat tik 15, o 27 atėjo nauji. Iš VII-osios tarybos 42 narių į VlII-ją grįžo 17, o 43 atėjo nauji. Iš VlII-osios tarybos 60 narių į IX-ją grįžo 18, o 42 atėjo nauji. Tiesa, tarp naujų pasitaiko ir tokių, kurie jau yra buvę tarybos nariais, paskum iškritę ir po pertraukos vėl sugrįžę.

Iš LB devynių tarybų pradinės sudėties 210 narių 135, t. y. 64.3% yra vienos kadencijos nariai; 39, t. y. 18.6% — dviejų kadencijų nariai, 21, t. y. 10% — trijų kadencijų; 8, t.y. 3.8% — keturių kadencijų; 3, t.y. 1,4% — penkių kadencijų nariai; du (J. Jasaitis ir P. Vileišis), t. y. 0.95% — šešių kadencijų ir du (P. Kisielius ir A. Razma), t. y. 0.95% —    septynių kadencijų nariai. Neturime nė vieno tarybininko, sukorusio aštuonias ar visas devynias tarybos kadencijas, nors dar tebeturime 17 iš 27 I-osios tarybos narių ir 13 iš 20 Il-osios.

Kai kam gali atrodyti, kad toks LB tarybos narių tekamumas yra LB organizacijai naudingas, nes nauji žmonės atneša naujos energijos ir naujų idėjų. Tačiau, net jeigu iš tikrųjų su naujais žmonėmis į LB organizaciją ateitų naujos energijos ir naujų idėjų —    nors tai nėra taisyklė, — ir tuo atveju sykiu dažniausiai taip pat ateis ir stoka patyrimo ir stoka ryžto ištesėti. Tie gausūs vienos kadencijos "meteorai” LB taryboje dažnu atveju užgesta be jokio pėdsako bendruomenės uždavinių vykdymui. Teisingas yra rūpestis bendruomenės organizacines pareigybes perleisti jaunesnio amžiaus veikėjam. Tik praktiškai tatai turi prasidėti LB apylinkėse. Tik su bendruomeninės veiklos stažu LB apylinkėje ar apygardoje “naujokas”, atėjęs į LB tarybą, gali būti tikrai vaisingas.

Ką sako suvestinė?

(Žiūr.60-62 psl.)

Į akis krinta ne tik tarybos sudėties tekamumas, bet ir JAV lietuvių dėmesio tarybos rinkimam dideli svyravimai. Iš JAV LB I-IX tarybos rinkiminių apylinkių ir jose balsavusiųjų suvestinės matome, kad tos pačios apylinkės balsuotojų skaičius gali būti ir 78 ir net 445, t.y. padidėti 570%. (Šitas “susvyravimas” įvyko LB Los Angeles apylinkėje. Balsų skaičių 1964 dirbtinai pakėlė tie, kurie šiandien kitus kaltina rinkimų klastojimu. — Red.). Nors kitose apylinkėse balsuotojų skaičiaus svyravimai ne tokie kraštutiniški, tačiau vis tiek žymūs. Pvz. Vl-osios tarybos rinkimuose New Yorko apygarda kad ir neteisėtai išlygo sau specialius rinkimus ir tai neteisėtai privilegijai pateisinti tada sutelkė daugiau kaip dvigubai balsuotojų, palyginti su Il-osios, III-osios, IV-osios ir V-osios tarybos rinkimuose dalyvavusių skaičium. Bet įtampai praėjus, VII-osios, VlII-osios ir IX-osios tarybos rinkimuose New Yorko apygardos balsuotojų skaičius vėl žymiai sumažėjo. Iš savosios, Newarko, LB apylinkės šių metų IX-osios tarybos rinkimų patirties žinau, kad tik labai uolus skatinimas balsuoti apylinkės balsuotojų skaičių išlaikė nekritusį. Skatinimui balsuoti labai pravertė du balsavimo savaitgaliai. Po pirmojo savaitgalio balsavimo paaiškėjo, kad dar reikia daugiau paskatos. Newarko apylinkės balsus tatai maždaug padvigubino. Pamoka aiški: balsuotojai yra labai pasyvūs, ir jiem išjudinti reikia paskatos.

JAV LB I - IX TARYBOS RINKIMINIŲ APYLINKIŲ IR JOSE BALSAVUSIŲ SUVESTINĖ

PASTABA. Už paslaugų suteikimą šiai suvestinei IX-osios tarybos balsavimo duomenų nuoširdi padėka priklauso vyr.    Rinkimų    komisijos    pirmininkui K. Gimžauskui, Pietryčių LB apygardos    Rinkimų    komisijos    pirmininkei R. Aidienei, New Jersey LB apygardos    Rinkimų    komisijos    pirmininkui J. Kiaušui, New Yorko LB apygardos    Rinkimų    komisijos    pirmininkui V. Radzivanui, Connecticut LB apygardos Rinkimų komisijos pirm. dr. J. Kriaučiūnui, Bostono LB apygardos Rinkimų komisijos pirm. V. Židžiūnui, Ohio LB apygardos Rinkimų komisijos pirm. A. Rukšėnui, Michigano LB apygardos Rinkimų komisijos pirm. K. Stepšiui ir Vidurinių Vakarų LB apygardos Rinkimų komisijos pirm. J. Paštukui. Labai ačiū.

Jei balsuotojų skaičiaus svyravimas pirmiausiai priklauso nuo skatinimo balsuoti intensyvumo, tai pačių LB apylinkių nepasirodymas tarybos rinkimuose arba jų balsuotojų prisišliejimas prie kitos apylinkės balsuotojų jau rodo pačios LB organizacijos tam tikrų atžangą. Pvz. Vidurinių vakarų LB apygardoje Rockfordo ir Roselando LB apylinkių iškritimas po VII-osios tarybos rinkimų; St. Louis ir Springfieldo apylinkių iškritimas po V-osios tarybos rinkimų; New Yorko LB apygardoje Amsterdamo LB apylinkės iškritimas po IV-osios tarybos rinkimų; New Jersey LB apygardoje Lindeno apylinkės iškritimas po Vlll-osios tarybos rinkimų yra aiškus JAV LB organizacijos nuostolis. JAV LB organizacijos atžvilgiu atžangą rodo ir Ohio apygardoje Akrono, Columbus ir Pittsburgho LB tarybos balsuotojų įsiliejimas į Clevelando LB apylinkės balsuotojus, nenorint ar nebepajėgiant reikštis savarankiškai. Dėl to juoba malonu patirti, kad IX-osios tarybos rinkimuose dalyvavo kelios naujos LB apylinkės arba jų užuomazgos, arba atgijo buvę iškritusios. Vakarų apygardoje atgijo Portlando ir S. Francisco LB apylinkės. Vidurinių Vakarų LB apygardoje susiorganizavo Colorado ir Indianapolio naujos LB apylinkės. Taip pat naujos Sunny Hills ir Atlanto LB apylinkės susiorganizavo Floridos LB apygardoje. Ohio LB apygardoje atgijo Daytono LB apylinkė ir naujų apylinkių užuomazgos pasirodė Canton, Cincinnati, Erie ir Toledo.

Palyginus su Vlll-osios tarybos balsuotojų skaičium, IX-osios tarybos rinkimuose bendras balsuotojų skaičius padidėjo beveik 13%. Vakarų apygardoje padidėjo 10.8%, Vidurinių

Vakarų apygardoje — 17.7%, Michi-gano apyg. — 12.8%, Massachusetts apyg. — 26,7%, o pačioj Bostono apylinkėj — net 108.8%, Connecticut apyg. — 6.7%, New Yorko apyg. — 18.4%, New Jersey apyg. — 5%, Pietvakarių apyg. — 29.3% ir Floridos apyg- — 51.2%, o Petersburgo apylinkėje — 84.7%. Tik Ohio apygardoje balsuotojų skaičius krito 14.2%, nes supasavo Pittsburghas, kur, palyginti su VIII-osios tarybos balsuotojais, į IX-ją balsavo tik septintadalis, t. y. apie 85% mažiau. Visos Ohio apyg. balsuotojų skaičių tatai sumažino 17.5%. Paties Clevelando balsuotojų skaičius taip pat krito 8.5%. Šių dviejų didžiųjų Ohio apygardos lietuvių centrų balsuotojų nuostolio nestengė išlyginti kitų apygardos mažesnių bendruomenių balsuotojų prieaugis.

Paskatos balsuoti ir “paskatos" nebalsuoti

Balsuotojų skaičių veikia ne tik paskatos balsuoti, bet ir “paskatos” nebalsuoti. Nors Lietuvių chartą ir LB organizacijos sudarymą vieningai sutarė visi to meto Vliko nariai-organizacijos, nes visų Vliko grupių atstovai vieningai suprato, kad, norint mūsų išeivijos tautinę egzistenciją išlaikyti, išeivijos bendruomenei yra būtini tam tikri organizaciniai rėmai, kuriuose išsitektų visokio amžiaus, visokio užsiėmimo, visokio išsilavinimo ir visokių pažiūrų lietuviai, žodžiu, visi išeivijos lietuviai, kad jie nebūtų tik tarsi palaidų plytų suversta krūva, o sudarytų susiklausiusią, organizacijos priklausomybės teisėmis ir pareigomis susietą savosios tautos dalį. Nors visų grupių atstovam Vlike buvo aišku, kad prievartos priemonių tokia išeivijos visuotinė organizacija negalės turėti, betgi niekam taip pat nekilo abejonė, kad tokiai išeivijos bendruomenės visuotinei organizacijai pagrindinę atramą sudarys lietuvių tautinis solidarumas ir pačios LB organizacijos moralinis svoris ir eventualus finansinis pajėgumas. Nė vienos Vliko grupės atstovui nekilo klausimas, kad koks susipratęs lietuvis, juo labiau koks jo vienmintis kada nors kur nors galėtų apsispręsti prieš išeivijos bendruomenės visuotinę organizaciją. Tačiau JAV LB organizacijos ligšiolinis patyrimas parodė, kad pikto pinklės kartais net teisųjį sugundo. Jau LB II-osios tarybos rinkimų apžvalgininkas yra pastebėjęs:

Naujas šiuose rinkimuose reiškinysvadinamų antibendruomenininkų iš pasyvaus LB organizacijos boikoto perėjimas į aktyvų LB organizacijos neigimų, rinkimų eigoje įtaigojant JV lietuviams LB organizacijos netinkamumų, nepajėgumų, partiškumų ir įvairių kitų negerovių. ("Į Laisvę Nr. 15/52 p. 79).

IX-osios tarybos rinkimuose antibendruomeniškos "paskatos" nebalsuoti kai kuriose LB apygardose buvo ypatingai intensyvios. Ačiū Dievuliui, jos susilaukė atsvaros. Prieš tas antibendruomeniškas, o tuo pačiu ir antilietuviškas, nežinia kieno įkvėptas ir palaikomas paraustines pastangas IX-osios tarybos rinkimuose pirmą kartą reikšmingą vaidmenį suvaidino tautinio solidarumo manifestacijos: asmenų bei organizacijų viešas pasisakymas, skatinantis dalyvauti LB tarybos rinkimuose. Tautinio solidarumo manifestacija, kurioje šalia JAV Lietuvių Kunigų Vienybės valdybos, Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos valdybos, Ateitininkų Federacijos vado dalyvauja Akademikų skautų sąjūdžio pirmininkas. Lietuvių fondo valdybos pirmininkas, akiratininkai V. Rastenis ir dr. T. Remeikis, katalikų lyderiai dr. J. Meškauskas ir prof. B. Vitkus, liaudininkų lyderiai prof. M. Mackevičius ir L. Šmulkštys, radijo valandėlių vadovai (Aldona Daukus, P. Petrutis), “Draugo” administratorius kun. P. Cinikas, jėzuitas kun. A. Saulaitis žurnalistas A. Nakas, — tikrai yra įspūdinga LB organizacijai moralinė paspirtis, ir LB tarybos rinkėjam buvo paskata balsuoti.

Rinkimų tvarkos dėmės

JAV LB I-ąją ir II-ąją tarybą visos Amerikos lietuviai rinko iš vieno bendro kandidatų sąrašo. Su LB III-iosios tarybos rinkimais prasidėjo rinkimai apygardomis. Reforma buvo tikslinga, tik suparodijuota tuo būdu, kad apygardom tenkančių tarybos narių skaičius nenustatytas prieš rinkimus rinkimų nuostatuose, o paliktas nustatyti po balsavimo, tarybos narių mandatus apygardom padalinant pagal apygardos balsų santykį su bendru visoj Amerikoj balsavusiųjų skaičium. Prieš rinkimus nenustačius kiekvienai apygardai tenkančio tarybos narių skaičiaus, faktiškai nebėra tikro masto nei tam, kiek kandidatų į tarybą rinkėjų grupė gali siūlyti, nei tam, už kiek kandidatų balsuotojas turi teisę balsuoti.

Demokratiniai rinkimai parodijuojami, kai rinkimų nuostatai įgalina balsuotoją balsuoti už daugiau arba mažiau kandidatų, negu faktiškai apygardai tenka tarybos narių. Pvz., V-ąją tarybą renkant, vienoje apygardoje balsuotojas turėjo 10 balsų, nors faktiškai tai apygardai LB taryboje teko tik vienas narys. Kaip atrodytų, tarkime, JAV prezidento rinkimai, jei kiekvienas balsuotojas galėtų balsuoti už 10 kandidatų? Tur būt ir LB tarybos rinkimų tvarkos autoriam tatai atrodytų rinkimų parodija.

Dėl šiokios LB tarybos rinkimų apygardomis anomalijos buvo padarytos pastabos, apžvelgiant III-iosios, IV-osios ir V-osios LB tarybos rinkimus. (Plg. “Aidai” 1961 Nr. 7, 1967 Nr. 9, “Į Laisvę” Nr. 35/72). O kai tokia pati suparodijuota rinkimų tvarka buvo palikta ir Vl-osios tarybos rinkimam, rinkimų taisyklių byla iškilo garbės teisme, kuris pripažino, kad rinkimai apygardomis apima ne tik kandidatų siūlymą ir balsavimą apygardomis, bet visą rinkimų procesą, kad rinkimų apygarda sudaro savarankišką, nuo kitų apygardų jokiu atžvilgiu nepriklausomą rinkimų vienetą, kad rinkimų nuostatai privalo prieš rinkimus nustatyti kiekvienai apygardai tenkančių tarybos narių skaičių, nepalikdami apygardos mandatų skaičiaus priklausomybėje nuo kitų apygardų balsuotojų skaičiaus. Tada buvo išleistos naujos LB VI-sios tarybos rinkimų taisyklės ir jose kiekvienai apygardai nustatytas renkamų tarybos narių skaičius.

Faktiškai betgi tik Vl-osios tarybos rinkimai vyko nesuparodijuota normalia demokratinių rinkimų apygardomis tvarka. Vll-osios, VllI-osios ir IX-osios tarybos rinkimai vėl suparodijuoti, ignoruojant garbės teismo pasisakymą. Vėl New Yorko ar New Jersey apygardos narių skaičius LB taryboje rinkėjam paaiškėja tik po balsavimo ir priklauso nuo to, koks rinkimų metu bus oras Chicagoje ir kiek ten bus balsuotojų. Todėl, pvz. Chicagos apygardoje į VlIIl-ją tarybą buvo galima balsuoti už 24 kandidatus, t. y. kiekvienas balsuotojas turėjo 24 balsus, o po balsavimo paaiškėjo, kad Chicagos apygarda gauna tik 20 narių taryboje; IX-osios tarybos rinkėjai Chicagos apygardoje turėjo po 20 balsų, t. y. galėjo balsuoti už 20 kandidatų, o po balsavimo paaiškėjo, kad Chicagos apygarda gauna 21 narį taryboje. Ohio apygardoje, renkant VIII-ją tarybą, rinkėjai turėjo po 6 balsus.ir galėjo balsuoti už 6 kandidatus, o po balsavimo paaiškėjo, kad Ohio apygarda gauna 8 narius taryboje. Renkant IX-ją tarybą Ohio apygardos balsuotojas turėjo 8 balsus ir galėjo balsuoti už 8 kandidatus, o po balsavimo paaiškėjo, kad Ohio apygarda taryboje gauna tik 6 narius. Tolygi rinkimų parodija vyko Connecticut, New Yorko, New Jersey, Floridos apygardose. Beje, šiokios suparodijuotos rinkimų tvarkos autoriai išleidžia iš galvos tai, kad LB tarybos narys atstovauja savo apygardos lietuviam, ne savo balsuotojam, ir nesvarbu, kelintas procentas apygardos lietuvių balsuoja. Pvz., šių metų birželio mėn. vykusiuose rinkimuose į I-ąjį Europos parlamentą D. Britanijoj balsavo tik 32% turinčių teisę, bet išrinktieji atstovai vis tiek yra visos D. Britanijos atstovai, ne tų 32%.

JAV LB tarybos rinkimų tvarkos suparodijavimas yra tam tikra dėmė JAV LB organizacijos demokratinėje sąrangoje. Ar IX-oji taryba ją nuplaus? Kažin. Dėmesio vertas reiškinys, kad po to, kai garbės teismas pasisakė dėl tarybos rinkimų nuostatų, LB veikėjų kai kuriuose sluoksniuose teisininkai apskritai prarado pasitikėjimą ir įsigijo daug antipatijos.    Vt. Vt.