SKAITYTOJŲ ŽODIS

Pataisytinos klaidos

Mano straipsny “Maskvos karas prieš LKB Kroniką” (ĮL Nr. 73), 1978 rugs, yra klaidų, kurių néra mano rankrašty. Greičiausiai tai korektūros klaidos, kurias betgi prašau atitaisyti. Paminėsiu tik porą. Pusl. 11 minimas žurnalas Commonwealth. Žurnalo pavadinimas yra Commonweal. Tai yra neblogai žinomas JAV katalikų žurnalas. Pusl. 5, 13 eil. žodis “valdovas" pakeistinas į vadovas.

“Į Laisvę" skaitau su dideliu dėmesiu ir džiaugiuosi žurnalo aktualumu. Lnkiu geros sėkmės ir ateityje.

Vytautas Vardys
Norman, OK

Tęskite darbą

Laikykitės stipriai šiems, 1979-tiems metams, prasidėjus. Tęskite tų nepaprastai naudingą spaudos darbą.

S. Lozoraitis, Jr.
Roma, Italija

Esame įpareigoti bendrauti

Visi esame Dievo vaikai, sutverti į Jo paveikslą ir panašumą. Kaip asmeninis, taip ir bendruomeninis gyvenimas turi būti paremtas Evangelija. Dievo Tautoje visi esame įpareigoti bendrauti vieni su kitais Šventoje Dvasioje ir turimomis dovanomis vieningai siekti gyvenimo pilnatvės. Deja, daugelis piktojo suvedžioti savivaliauja. Klaidingu galvojimu bei elgesiu teisybę užgniaužia neteisingumu ir įneša į pasaulį nesantaiką, kuri dabartiniais laikais jaučiama visose gyvenimo srityse. Ką mes darome?

Prie šio laiškučio pridedu 25.00 dol. vertės čekutį.

Prel. Pranciškus Juras
Putnam. Conn.

Klestėti ir ištesėti

Gėriuosi Jūsų leidžiamo žurnalo gyvumu. Gyvenant toli nuo tėvynės, sunku per daugel metų ištverti ir pasilikti jautriais tiems reikalams, kurie ir mums, ir pavergtam kraštui vis yra gyvybiški. Linkiu toliau klestėti ir ištesėti.

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ
Cleveland, Ohio

Numerio deimančiukai

“Į Laisvę” nr. 74 (111) T. Venclovos ir K. K. Girniaus straipsniai labai geri tikri deimančiukai. Gerai, kad parodote tuos, kurie bando kenkti Lietuvių Bendruomenei.

Vaclovas Butkus
Great Neck, N.Y.

Malda veda į vienybę

Jūsų žurnalo skaitytojų žodyje radau nepasitenkinimo, kad kan.V. Zakarauskas meldėsi susirinkime, kurs buvo sušauktas atsiskyrusios liet. bendruomenės. Neaišku, ar galėjo būti čia jo didelė kaltė.

Krikščioniškos idėjos turėtų ateiti į visus susirinkimus. Jei tokių susirinkimų vadai nori tokių maldų, tai dar geriau. Malda gali vesti mus prie vienybės, meilės.

Kun. Jonas Velutis
Chicago, Ill.

Reakcija pozityvi

Atėjo žurnalo “Į Laisvę” 1978 gruodžio mėn. numeris. Jo laukiau. Savo oponentų esame visaip koneveikiami ir plūstami, tad buvo įdomu kaip žurnalas į tai reaguos. Reakcija pozityvi ir teigiama. Skaitytojai paorientuojami, bet nesileidžiama į tuščių ir bergždžią polemiką, nes ji, mūsų sąlygomis, neduotų jokios naudos.

Gaila, kad pats jau nebegaliu skaityti, tad ir mano akiračiai vis siaurėja. Bet stengiuosi nuo gyvenimo neatsilikti, tad rūpinuos susipažinti bent su pagrindiniais dalykais. Džiaugiuosi žurnalo “Į Laisvę" pozityvia mintimi, korektiška polemika ir teigiama informacija bei orientacija. Gerai žinau, kad to pasiekti nelengva, užtat pastangos nusipelno nuoširdaus dėmesio ir paramos.

Stasys Barzdukas,
Cleveland, Ohio

Eina su laiku

Negaliu nepadėkoti už gražią, kultūringą, neatsiliekančią besikeičiančiame, greitu šuoliu pirmyn skubančiame gyvenime"Į Laisvę".

Viktoras Palūnas ir šeima
Akron, Ohio

Nuo laiko atsilieka

“Į Laisvę” laikraščiu pradedu apsivilti. Jums trūksta laiko dvasios pajautimo, to šuniško jausmo, kuomet junti, kad Jūsų vadovaujamas žurnalas neatitinka esamos tikrovės. Norit ar nenorit, esamas idealistinis pasaulis jau praėjo, o jūs dar pučiate į tą pačią dūdą. Naujas pasaulis, kuris velnišku greičiu atidunda, nematomas nei iš vieno jūsų rašytojėlio . . . Gal jaunoji karta nuplėš tą idealistinį šydą nuo jūsų akių.

J. Kirša
Mulgrave,
Australija

Linkėjimai ir auka

Mielieji “Į Laisvę" leidėjai ir bendradarbiai, rodos ir mes tą pačią kasdieninę duoną uždirbame tuo pačiu laiku, bet Jums poilsio valanda belieka trumpa. Garbė Jums visiems. Tėvynės meilė jūsų širdyse tur būt dvigubai didesnė už mūsų.

JAV LB Vakarų apygardos valdyba linki Jums ištvermės ir palaimos. Ta pačia proga ir mes norime prisidėti prie Jūsų darbų nors kuklia auka— 25 dol.

Antanas Adomėnas,
kasininkas Santa Monica, Calif.

Padeda susiorientuoti

"Į Laisvę” žurnalas labai padeda lietuvių išeivijai susiorientuoti mūsų tautinės misijos keliuose ir darbuose. Mano nuoširdus linkėjimas, kad “Į Laisvę” ir ateityje skleistų geras idėjas ir pateiktų planų ilgalaikiam tautiniam gyvastingumui išlaikyti ir kad laužytų žalingą konservatizmąper lėtą persiorientavimą į geresnį išeivijos susiorganizavimą.

Br. Juška Kenosha,
Wis.

Padariau netaktą

Praėjusiame“Į Laisvę” numeryje, nežinodamas visų faktų, neatsargiai paliečiau dr. Nemicką, p. Čekienę ir p. Kavolį. Tegu jų bylų sprendžia teismas. Savo netaktiškų pasielgimų apgailestauju.

Balys Brazdžionis
Chicago, Ill

Laukiamas ir skaitomas

Ne tik paskutinis, bet ir kiekvienas “Į Laisvę" numeris mūsų namuose laukiamas ir su įdomumu skaitomas. Ištvermės!

Leonardas Šimkus
Clark, N.J.

Nesiaurinti Lietuvos ribų

“Į Laisvę" nr. 74 buvo ypač įdomus ir aktualus. Išskirtinai patiko Tomo Venclovos straipsnis. Tik abejočiau jo sugestija, kad, atkuriant nepriklausomą Lietuvą, neturėtume siekti visų lietuviškų žemių, nes, jo nuomone, didelės nelietuvių arba nelietuviškai kalbančių žmonių masės sudarytų neišsprendžiamų problemų.

Toks jo galvojimas, manau, yra tipiškas lietuviškas kuklumas. Jo pavyzdžiai apie Lenkiją ir Austro-Vengriją yra klaidinantys. Tos valstybės turėjo užgrobtų svetimų žemių. Mes čia gi kalbame apie atgavimą savų žemių, kurių istorijos bėgyje dėl įvairių priežasčių netekome.

Taip pat pasiūlyčiau žurnalui panagrinėti klausimą, kokios politinės partijos būtų kurtinos išlaisvintoje Lietuvoje. Senosios partijos rėmėsi ideologiniais pagrindais, sudarydamos sąlygas prasiveržti žmogaus fanatizmui, pykčiui ir primityvumui. Atrodo, kad tektų pagalvoti apie anglosaksiškus principus ir juos pritaikyti Lietuvoje.

Jonas Stelmokas
Landsdoum, PENN

Nuo viršelio iki viršelio

Noriu specialiai padėkoti už aktualų T. Venclovos straipsnį. Iš mano prenumeruojamų maždaug tuzino žurnalų tik “Į Laisvę” perskaitau nuo viršelio iki viršelio.

Dr. Zenonas Prūsas
Chillicothe, Ohio

Trumpesnių straipsnių

Gruodžio numeryje (Nr. 74) man labiausiai patiko T. Venclovos straipsnis. Susidariau puikų vaizdą apie dabartinę Lietovos demografinę padėtį. Linkiu, kad ir ateityje "Į Laisvę" straipsniai vis būtų tokie geri ir aktualūs, bet, kad kiek galima, ir trumpesni bei labiau kondensuoti. Prie geriausių norų ima ir pritrūksta laiko visus juos perskaityti, kada dar yra “Aidai”, “Lituanus”, knygos, amerikiečių ir profesinė spauda šalia aibės visuomeninių darbų ir darbelių.

Bronius V. Krokys
Rochester, N.
Y.

Kad daugiau skaitytų

“Į Laisvę” nr. 74 (111) rodo žurnalo augimą. Patrauklūs vidurinės kartos autorių straipsniai: T. Venclovosgyva žinių versmė apie Lietuvą, Kęstučio Girniausdurų atvėrimas į Maceinos socialinę filosofiją.

Idėjos ir darbai, lietuviško gyvenimo aktualijos, skaitytojų pasisakymai, iliustracijosvisa tai žurnalų daro patrauklų. Tik kaip daugiau jaunosios ir vidurinės kartos skaitytojų patraukti?

E. Ribokienė,
Brockton, Mass.

Nekeisti žurnalo paskirties

“Į Laisvę” nr. 73 turi daug įdomių straipsnių ir su malonumu galima skaityti nuo pradžios iki galo. Tik jau angliškos citatos Juozo Brazaičio straipsnyje kažin ar Pietų Amerikos lietuviams yra suprantamos bei reikalingos. (Red.— Citatos nesuprantama kalba iš tikro yra skaitytojui sunkus balastas, tačiau šiuo atveju, kaip dokumentiniame straipsnyje, buvo neišvengiamos). 74-me numeryje man įdomiausias buvo T. Venclovos straipsnis Lietuvos demografinės padėties klausimu.

Mano manymu, politikos žurnalo “Į Laisvę” pobūdžio nei paskirties keisti nereikėtų. Norintieji daugiau pasiskaityti apie pasaulio lietuvių gyvenimų bei jųjų veiklą turėtų prenumeruoti PLB valdybos leidžiamą “Pasaulio Lietuvį".

Vladas Venckus
Maracay, Venecuela

Prenumeruoti ir skaityti

Lietuvių politikos žurnalas "Į Laisvę” yra geriausias šiame krašte. Viskas yra aktualu, įdomu ir miela skaityti. Jis sielojasi ne asmeniniais ar grupiniais reikalais, kurie dažniausiai pagrįsti labai žalingais pasiožiavimais ir tuščios didybės manija, bet gyvybiniais mūsų reikalaislietuvybės išlaikymu ir Lietuvos laisvinimu. Jame atsispindi krikščioniškai suprastas teisingumas ir meilė savo kraujo broliui ir sesei. Todėl šis žurnalas su ilgesiu laukiamas. Toks yra ir 1978 gruodžio numeris (Nr. 74). Išskirtinai įdomūs ir visuomenei žinotini faktai ir siūlomos idėjos randamos LFB CREDO, Lietuviškoji vienybė, Trys akcentai,25-ji jub. ir kt. Iš laiškų redakcijai kaip veidrodyje matyti visuomenės pažiūros ir reakcijosį žalingus reiškinius.

Kas tikrai sielojasi lietuvybės išlaikymu ir savo pavergtų brolių ir sesių likimu, būtinai turi prenumeruoti ir skaityti ‘Į Laisvę”, ypatingai jei neskaitoDraugo” ar kitų nuosaikių, patriotinių ir teisingai informuojančių leidinių.

Stasys Vilinskas
Windsor, Conn.

Blogas “Į Laisvę” redaktorius

Bet iš kitos pusės, nereikia juo ir stebėtis, žinant Juozo Kojelio menką žurnalistinę nuovoką apie tai, kas žurnale yra skelbiama ir kas ne. Todėl ir tokie dalykai patenka "Į Laisvę”, kurie daro gėdą Lietuvių Fronto bičiuliams ir parodo žurnalo žemą lygį . .. Juozas Kojelis nėra įsisavinęs žurnalistinės kultūros bei objektyvumo. Žinoma, tokie redaktoriai nedaro garbės ir pačiai bičiulių partijai.

Viktoras Kaunietis
“Naujienos", 1978.X.16

Gaila

Gaila, kad daugumas skaitytojų apie (“Į Laisvę”) žurnalą pasisako perdiem teigiamai, tartum ten viskas taip idealiai būtų parašyta.

Alfonsas Nakas
“Darbininkas", 1979.II.16

Redakcijos pastaba

Redakcijai ir leidėjams būtų gaila, jei daugumas skaitytojų apie ‘Į Laisvę” perdiem neigiamai pasisakytų.