ATSIŲSTA PAMINĖTI

Algirdas Kasulaitis:    LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY, 268 psp. Leono XIII fondo leidinys, 1976, Chicago, Ill. Kaina nepažymėta. Žinomas krikščionių demokratų veikėjas, buv. pirmininkas liet. krikščionis demokratus pristato angliškai kalbančiam pasauliui.

Pranas Naujokaitis:    LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA, IV-tas (paskutinis) tomas (1944-1975), 580 psp. JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos leidinys, 1976, Chicago, Ill., kaina $10 dol. Leidėjo žodžiais, “Veikalas skiriamas lietuviškoms išeivijos mokykloms, mokytojams, universitetų studentams, visam lietuviškajam jaunimui ir šviesuomenei“.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, III tomas, apimąs okupuotos Lietuvos pogrindžio leidinio Nr. 16-22. Išleido L. K. Religinės Šalpos rėmėjai., 6825 So. Talman, Chicago, Ill. 60629. Kaina minkštais viršeliais $4.00, kietais — $6.00. Šie religijos ir tikinčiųjų persekiojimo okupuotoje Lietuvoje dokumentai šaukte šaukiasi į kiekvieno padoraus žmogaus sąžinę pakelti balsą prieš sovietinio okupanto žiaurybes. L. K. Religinės šalpos rėmėjai, ypatingai nepailstančių pastangų kun. K. Kuzminskas, verti visokeriopos paramos. Jų rūpesčiu LKB Kronikos yra išverstos įvokiečių bei italų kalbas ir verčiamos įanglų bei ispanų kalbas. Tai labai reikšmingas įnašas ne tik okupuotos Lietuvos tikinčiųjų teisėm ginti, bet ir Lietuvos laisvei bei nepriklausomybei atstatyti.

Joseph Ehret: VOM ADAM DER EUROPAER, 2. Auflage, Basei. Nepailstantis, nors jau aštuonių amžiaus kryželių slegiamas, Lietuvos ir jos baltiškųjų kaimynų reikalų garsintojas prof. dr. J. Eretas vėl pateikė vokiškai kalbančiam pasauliui labai patrauklų informacinį kąsnį apie estų, latvių ir lietuvių tautas, nepamiršdamas ir rinktinę bibliografiją pridėti. Tai kad tokių sugebėjimų bei idealizmo žmogus atsirastų mūsų veiksnių informacijų centrą organizuoti ir jam vadovauti.

Rimas Černius: NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APLINKOS ŽODYNNĖLIS, išleido JAV LB Švietimo Taryba. Kaštuoja $2.50. Angliškai -lietuviška dalis. Tai labai pravers pirmiausia mokykliniam jaunimui, kuris dažnai stinga lietuvių kalbos žodžių.

Adelė Jonušaitė - Abromaitienė:  NYKŠTUKŲ MOKYKLA, pasakaitės ir apsakymėliai vaikams, Vandos Aleknienės gražiai iliustruota. Kaina $3.00. Išleido JAV LB Švietimo Taryba. Ir Černiaus angliškai lietuvišką žodynėlį ir Abromaitienės Nykštukų mokyklą galima užsisakyti pas A. Kareivą, 7030 So. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629.

Šio numerio kaina 2.50 dol.

MALONŪS Į LAISVĘ SKAITYTOJAI!

Nuoširdžiai sveikinu Jus su Velykų šventėmis. Aleliuja!

Jūsų

Aleksas Kulnys
Į LAISVĘ Administratorius 
7034 Hartcrest Dr.Rancho Palos Verdes, Cal. 90274