Jungtinių Valstybių parama Izraeliui

Nuo Izraelio nepriklausomybės pradžios 1948 iki 1975 Izraelio su Egiptu pasirašymo vadinamo Sinajaus susitarimo Izraelis iš Jungtinių Valstybių buvo gavę paramos:

$3,920 milijonų apsiginklavimui; $2,050 mil. ūkio reikalam; $5,340 mil. dovanomis iš privačių amerikiečių; $2,850 mil. už amerikiečiam parduotus savo paskolos lakštus; ir $1,650 mil. prekybos kredito. Iš viso 15 bilijonų 810 milijonų dolerių.

Ryšium su Izraelio nuolaidomis Egiptui, pasirašant Sinajaus susitarimą, Jungtinės Valstybės yra įsipareigojusios Izraeliui:

(1)    suteikti $3,250 mil. paramos apsiginklavimui bei ūkiui;

(2)    garantuoti Izraeliui visokiomis aplinkybėmis aprūpinimą nafta;

(3)    padidinti Izraelio požeminius naftos sandėlius Negevo dykumoj už $200 mil.;

(4)    įtaisyti Umm-Khisheibe elektroninę stebėjimo stotį už $150 mil.

(5)    aprūpinti Izraelį F-15, F-16 ir Pershingo raketomis;

(6)    Izraelio okupacijoje palikti bent dalį Golan aukštumų, nekeisti vakarinėje Užjordanėje padėties ir nepripažinti Palestinos išlaisvinimo organizacijai (Arafatui) palestiniečių tautos atstovavimo teisių;

(7)    jei ateityje Jungtinės Tautos savo karinius dalinius iš neutraliosios zonos atšauktų, jų vietą toje zonoje užimtų Jungtinių Valstybių kariniai daliniai.

A. O.