BRAZAITIS KALIFORNIJOJE

Vasario 16 minėjimo bankete, Los Angeles, Calif., 1962.II.11: iš kairės l-je eilėje Lietuvos konsulas dr. J. J. Bielskis, JAV senatorius Roman L. Hruska, ALT sk. pirm. J. Jodelė, prof. Juozas Brazaitis, kan. A. Steponaitis; ll-je eilėje prof. dr. M. W. Graham (žiūr. L.E. XXXVI t.), buv. JAV pasiuntinys Lietuvai dr. Owen Norem, Respublikonų partijos pirm. Patricia Hitt, žurnalistas George Todt, dr. P. Padalis

Atsikviesti Brazaitį kalbėtoju į Vasario 16 minėjimą buvo nelengva. Teko įveikti dvi kliūtis. Pirmiausia, apie Los Angeles Altos skyrių telkėsi žmonės, kuriems būti frontininku reiškė daryti nusikaltimą. Todėl per metų metus frontininkų niekinimui negailėjo laiko, energijos nei gėdos išteklių. Tačiau kelerius metus į skyriaus valdybą įėjo keli pozityvaus nusiteikimo asmenys, ir 1962 blokada prieš frontininką kalbėtoją Vasario 16 minėjime buvo sulaužyta. Buvo padarytas nutarimas pagrindiniu kalbėtoju iš New Yorko pakviesti prof. Juozą Brazaitį. Bet čia susidurta su antra kliūtimi: Brazaitis mielai jungdavosi mažesniuose rateliuose į pokalbius ir svarstymus, tačiau “kalbėtojo” pareigų masinėse auditorijose vengė. Neteko iš vis girdėti, kad po 1952 pasirodymo Čikagoje Brazaitis būtų Vasario 16 minėjime kalbėjęs. Antrąją “blokadą” įveikti šiuo kartu tačiau buvo daug lengviau. Atrodo, kad Brazaitis turėjo slaptą norą pamatyti Kaliforniją ir čia sutikti tuo metu energingai besireiškiančius Rezoliucijoms Remti Komiteto pradininkus. Po poros pasikeitimų laiškais, savo sutikimą davė, nors vėliau tarsi vėl suabejojo. 1962 pradžioje Los Angeles Altos sk. sekretoriui (kuris taip pat buvo ir LFB Los Angeles sambūrio pirmininkas) rašė:

“Seku ir esu sužavėtas jūsų dinamika. Dėl to beveik gailiuosi neištesėjęs sau duoto žodžio— nekalbėti Vasario minėjimuose, nes nėra kas ‘pasakyti’. O jūsų užsidegimas kaip tik laukia ko nors naujo iš kalbėtojo, dėl to ir bijau, kad jums taip pat teks ‘gailėtis’ mane pasišaukus”.

Brazaitis atvažiavo ir kalbėjo. Šv. Kazimiero parapijos salė prisirinko pilnutėlė, kaip niekad, nors oras pasitaikė nepalankus. Klausytojai buvo sužavėti kalbėtojo erudicija, logiška minties slinktim ir patrauklia kalbėjimo forma, atskleidžiančia jo inteligentišką ir šiltą asmenybę. Po paskaitos, pav., prof. Elena Tumienė, kalbėtojams statanti didelius reikalavimus, šių žodžių autoriui pasakė: “Iki šiol turėjau abejojimų dėl prof. Brazaičio. Dabar pamačiau, kad frontininkai turi didelį vadą”.

Vakare Brazaitis dalyvavo Vasario 16 suruoštame bankete viešbutyje, kur buvo atvykę daug žymių amerikiečių svečių (žiūr. nuotrauką), o kitos dienos vakarą praleido susitikime su LF bičiuliais ir kviestais svečiais bič. Ąžuolaičių namuose. Čia jam buvo įteiktas rašytojos Alės Rūtos suredaguotas adresas (žiūr. nuotrauką). Pačios Kalifornijos profesorius daug ir nepamatė, nes lietus pylė kaip iš kibiro. Visokiom gudrybėm buvo gundomas pasilikti bent savaitei, o jis šypsodamasis, be jokių ‘paspaudimų’ atsakinėjo: “Keliausiu. Turiu paruošti apžvalgą sekančiam ‘Darbininko’ numeriui”. Ir iškeliavo, pabuvęs vos tris lietingas dienas.

Iš Kalifornijos Brazaitis išsivežė gerus įspūdžius. Grįžęs, II.17 parašė laišką, kuriame įdėjo ir tokius žodžius:

“Laimingai parkeliavęs, noriu padėkoti Jums už man parodytų nuoširdumą ir vaišingumų. Parkeliavau su šviesiais įspūdžiais. Bičiuliam lyginau New Yorką su Los Aneeles kaip Žemaičius su Klaipėdos kraštu. Daugeliu atžvilgių lygis aukštesnis. Man pačiam daugiausia optimizmo paliko tie mažieji ‘laureatai’ ir busimieji veikėjai, kurie sąmoningai ir atkakliai kreipiami lietuviška linkme, nepaliekant vieno Dievo globai. Dėl bičiulių pasireiškimo Los Angeles savo įspūdžius buvau pasakęs žodžiu. Dieve duok, kad kitur taip reikštųsi”.

LFB Los Angeles sambūrio adresas, Įteiktas prof. J. Brazaičiui, jam lankantis Kalifornijoje

Atsilankiusiam LFB Los Angeles sambūrio priėmime prof. Juozui Brazaičiui sveikinimą skaito rašytoja Alė Rūta

Prof. Juozas Brazaitis su LFB Los Angeles sambūrio valdyba — P. A. Raulinaičiu, J. Kojelių ir E. Arbu — Ąžuolaičių namuose

Brazaitis Kalifornijoje su Rezoliucijoms Remti komiteto pirm. L. Valiuku, Arizonos u-to prof. dr. P. Padaliu ir LFB L.A. sk. pirm. J. Kojelių

 

Spalio 4 vėl rašė:

‘‘Buvimų pas (jus) prisimenu kaip vienų iš negausių prošvaisčių savo gyvenimetiek energijos, geros valios, tikėjimo, nors trukdytojų netrūksta visur. Tepadeda Dievulis jums visiems kuo ilgiau ištverti toje pačioje dvasioje”.

Savo apsilankymą Kalifornijoje prof. J. Brazaitis sentimentaliai prisimindavo ir vėliau. Pav., 1963.VII.24 laiške vėl rašo: ‘‘Nuo buvimo Los Angeles mano mintys dažnai sugrįžta pas jus”.

Kaliforniečiai, kurie Jį pažinome, kurie su Juo bendravome, kuriems Jis kalbėjo 1962 metų Vasario 16-ją, savo mintimis nuolatos grįžtame pas Jį, pas Iškeliavusįjį, pas “mūsų didįjį Mirusįjį, kuris gyvena mumyse ir toliau” (iš prof. A. Maceinos 1975 m. birželio 7 d. laiško).

J. Kj.

Mes mirštame, bet mirdami norime žinoti, kad yra pasaulyje žmonių, kurie nebijo nors gyvu žodžiu kovoti už pavergtų, naikinamų tautų laisvę.

Iš laiško 1947 iš Lietuvos