AKADEMIKAS JUOZAS AMBRAZEVIČIUS - BRAZAITIS

 (1903.XII.9 — 1974.XI.28)

. .. tik savo tautos meilė neleidžia nurimti . . .

STASYS ŠALKAUSKIS

VACIUS PRIŽGINTAS

Vacius Prižgintas, bibliofilas, lietuviškas knygnešys Kalifornijoje, "Į Laisvę” bendradarbis


Prof. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis yra nepriklausomos Lietuvos augintinis. Rusų okupacijos metu pradėjo Marijampolės gimnaziją ir ją baigė 1922, jau laisvos ir nepriklausomos Lietuvos laiku. 1927 užbaigė studijas ir išlaikė egzaminus universitete. Dvejus metus savo studijas gilino Vokietijoje.

1927-43 “Aušros” gimnazijos mokytojas, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1934-43 VDU profesorius; vedė lietuvių tautosakos ir lietuvių literatūros katedrą.

1926 vienas iš steigėjų Ateitininkų “Šatrijos” Meno draugijos.

1939    Rumšiškėse, “Šatrijos” šventės metu, buvo pakeltas į garbės narius.

1935 paskirtas Lietuvių Tautosakos Archyvo Tarybos nariu, o 1940 — jau tos Tarybos sekretorius. 1938-1940 Lietuvių Kalbos ir Literatūros Mokytojų Sąjungos pirmininkas. 1939-1940 Lituanistikos Instituto lietuvių literatūros skyriaus pareigūnas. 1939 Teatro repertuaro komisijos narys. 1939 LKMA III Suvažiavimo metu pakeltas į Akademijos narius mokslininkus.

1923-27 dirbo dienraščio “Lietuva” redakcijoje. 1928-1929 ateitininkų žurnalo “Ateitis redaktorius. 1936-

1940    dienraščio “XX Amžius” redakcijos kolegijos narys. “Židinio” ir “Naujosios Romuvos” nuolatinis bendradarbis. Nuo 1951 “Darbininko” redaktorius. Tą darbą išlaikė iki paskutinių dienų. 1953-59 žurnalo “Į Laisvę” redaktorius.

1972 prof. J. Brazaičiui buvo paskirta pirma LKMA žurnalistikos premija “už brandų bei svarų įnašą į lietuvių periodinę spaudą per 50 metų”. Jis tą premiją sunaudojo knygai apie prof. J. Eretą išleisti. Anksčiau buvo gavęs St. Šalkauskio premiją, bet spauda, jo įprašyta, apie tą įvykį nutylėjo.

Žemiau duodama prof. J. Brazaičio spausdintų darbų bibliografija. Sudarant ją, naudojau LKMA Suvažiavimo Darbų III tome paskelbtų jo darbų sąrašą, kuriame duota tik 45 pavadinimai, siekią 1939 metus. Tą sąrašą, kiek sąlygos leido, pataisiau ir papildžiau.

Sudarydamas šią prof. J. Brazaičio darbų bibliografiją, nepaprastai stebėjaus jo darbštumu. Tas darbštumas plaukė iš gilios meilės savo tautai ir savo tėvynei. Jojo darbštumas yra tikrai mums visiems pavyzdys! Jis pats tapo to savo darbštumo auka!

BIBLIOGRAFIJA

1930

1.    Aleksandras Dambrauskas • Jakštas, Tiesos Kelias, Nr. 9.

2.    LITERATŪROS TEORIJA. Poetika, 124 psl., Kaunas.

1931

3.    Šatrijos Raganos “Irkos tragedija”, Židinys, 27 psl.

4.    Gabrielė Petkevičaitė-Bitė,

Židinys, 324 psl.

5.    “Estetiškoji” tautų charakteristika, Židinys, 469 psl.

6.   VISUOTINĖS LITERATŪROS ISTORIJA, I dalis, (su J. Griniumi). Kaunas, 264 psl.

1932

7.    Iš naujosios lietuvių tautotyros raštų užsieny, Židinys, 34 psl.

8.   Maironio lyrikos sociologija, Židinys, 8-9, 101.

9.    Maironio religinė poezija, Tiesos Kelias, Nr. 12.

1933

10.   Pietario stiliaus ekperimentas, Židinys, 344 psl.

11.   Putino lyrikos studija, Židinys, 12, 442.

12.   VISUOTINĖS LITERATŪROS ISTORIJA, II dalis. (Su J. Griniumi ir A. Vaičiulaičiu). Kaunas, 306 psl.

13.   Vaižganto kūryba, Naujoji Romuva, 124 psl.

14.   Maironio vieta lietuvių religinėje literatūroje, Židinys, 335 psl.

15.   Tautosakos literatūrinis perdirbimas ir sekimas, Athenaeum, IV tomas.

1934

16.   Tautosakos autoriaus problema, Židinys, 2, 150.

17.   Stiliaus kultūra, Židinys, 8-9, 121.

19.   Dobilas, Židinys, 12, 520.

20.   Metmenys pasakos poetikai, Athenaeum, IV tomas.

21.   Netendencyjna literatura litewska, Wiadomości Literackie, Nr. 12.

1935

22.   Karys ir karas literatūroje, Židinys, 11, 377.

23.   Vysk. A. Baranausko religinės giesmės, Tiesos Kelias, Nr. 3.

24.   Savęs beieškant tautosakoje, Naujoji Romuva, Nr. 35.

25.   A. Baranauskas — prieštaravimo žmogus ir poetas, Naujoji Romuva, Nr. 9.

26.   Gyvasis Valančius, Naujoji Romuva, Nr. 37-38.

27.   Maironio vieta lietuvių religinėje literatūroje, LKMA Suvažiavimo Darbai, I tomas, Kaunas, 335.

1936

28.   A. Jakštas visuomenėje ir literatūroje, Naujoji Romuva, Nr. 10.

29.   Idėjinės ir forminės likmės naujojoje literatūroje, Naujoji Romuva, Nr. 15-16.

30.   Simonas Daukantas lietuvių tautinės sąmonės evoliucijoje, Židinys, 2, 129.

31.   Nesudegintas lakštas ir neišbarstyti pelenai, Židinys, 12, 529.

32.   VAIŽGANTAS, APMATAI KŪRYBOS STUDIJAI, Kaunas, 190 psl.

33.   NAUJIEJI SKAITYMAI, I dalis, I klasei. (Su A. Skrupskeliene ir A. Vaičiulaičiu).

34.   Lietuvju literatūras laureati, Dauguva, 5, 471.

35.   Pšibiliauskienės biografija, Židinys, 2, 157.

36.   VISUOTINĖS LITERATŪROS ISTORIJA, I dalis, antras pataisytas leidimas. (Su J. Griniumi).

37. VISUOTINĖS LITERATŪROS ISTORIJA, II dalis, antras leidimas. (Su J. Griniumi ir A. Vaičiulaičiu).

1937

38.   Lietuvių liaudies pasakojimai, Naujoji Romuva, Nr. 4-5.

39.   Formos problema lietuvių naujojoj literatūroj, Naujoji Romuva, Nr. 21-22.

40.   Pietario istoriosofinės nuotrupos, Židinys, 10, 269.

41.   Rašytojo išsivadavimas (Biliūno laiškuose), Židinys, 12, 545.

42.   LIETUVIŲ RAŠYTOJAI, literatūriniai straipsniai, 326 psl.

43.   Vormi probleemen leedu unes kirjanduses, Looming, 452 psl.

44.   NAUJIEJI SKAITYMAI, II dalis, 2 klasei. (Su A. Skrupskeliene ir A. Vaičiulaičiu).

45.   LITERATŪROS TEORIJA. Poetika. Trečias pataisytas leidimas.

46.   Naujosios lietuvių literatūros idėjinės ir forminės linkmės, LKMA Suvažiavimo Darbai, II tomas, Kaunas, 233 psl.

1938

47.   Lietuvių tautos paskyrimas Jakšto supratimu, Židinys, 3, 289.

48.   Dvasinis lietuvių veidas nepriklausomoj Lietuvoj, Židinys, 5-6, 652.

49.   Maironis priešais socialinį klausimą, Židinys, 11, 515.

50.   Ideologinės grupės “Aušros” — “Varpo” gadynėje, “Krikščionybė Lietuvoje” knygoje.

1939

51.   Dalykui išaiškinti, Židinys, 4, 541.

52.   Estetikos temomis, Židinys, Nr. 7.

53.    Red. Dr. Vinco Pietario “Algimantas”, I ir II dalys, antras leidimas; parašė įvadą Pirmoji lietuvių istorinė apysaka.

54.    Red. Dr. Vinco Pietario “Lapės gyvenimas ir mirtis”.

55.    Red. Lazdynų Pelėdos “Klaida”.

56.   LIETUVIŲ TAUTOSAKA, paskaitų universitete rankraštis, 73 psl., (seserų kazimieriečių bibliotekoje).

1940

57.   Jakšto ir Vaižganto jungas, LKMA Suvažiavimo Darbai, III tomas, Kaunas, 234 psl.

58.    Red. Maironio “Pavasario balsai, su T. Kulikausko piešiniais, VII laida, Kaunas. Parašė straipsnius Maironis ir visuomenė bei Pavasario balsų leidimai. Spaudė Šv. Kazimiero D-jos leidykla. Rusų komunistų partija visą Šv. Kazimiero D-jos turtą užgrobė, partijos cenzūra Maironio “Pavasario balsų ” neleido spausdinti. Tik paskubomis slaptai buvo atspausdinta 10 egz. korektūros teisėmis.

59.    Red.Donelaičio “Metai”, dail. Vyt. K. Jonynas iliustravo medžio raižiniais. Švietimo Ministerijos leidinys Nr. 524, tiražas 3,000 egz. Parašė įvadą Būrų kultūros poetas.

60.    Red. Donelaičio “Metai”, dail. Vyt. K. Jonynas iliustravo medžio raižiniais. Vokiečių okupacinė cenzūra išbraukė įvadą Būrų tautos poetas.

1944

61.    Red. Maironio “Pavasario basai”, VIII laida, Kaunas, pakartotas VII leidimas, rusų komunistų cenzoriaus konfiskuotas. Vokiečių okupacinė cenzūra išbraukė eilėraščius: Milžinų kapai, Nevėžis per karą, Eina garsas, Ant Punios kalno. Tiražas 3,000 egz.

62.    Red. Maironio “Pavasario balsai”, IX, X ir XI laidos, Kaunas. Pakartotas VIII leidimas. Kiekvienos laidos tiražas po 10,000 egz. IX laida turi Maironio, Petrapilio profesoriaus, paveikslą, X laida — dail. Janulio pieštą portretą ir XI laida — Maironio biusto nuotrauką.

1946

63.    Dvasinis lietuvių tremtinio veidas, Aidai, 6, 83.

64.   Svetimoji duona, Žiburiai, 4, 4.

65.    1918-1946, Žiburiai, 8, 5.

66.   Pasaulio politikos linkme, Žiburiai, 8, 7.

67.   IN THE NAME OF THE LITHUANIAN PEOPLE.

68.   NAUJIEJI SKAITYMAI, 1 klasei (Su A. Skrupskeliene ir A. Vaičiulaičiu). Išleido Muenche-no lietuvių apygarda.

69.   LITERATŪROS TEORIJA. Poetika. Išleista Detmoldo stovykloje.

70.   Rašytojas tremtinių bendruomenėje, Tremtinių Mokykla, 2, 15.

1947

71.   Mokyklos ir mokytojo uždaviniai tremtyje, Aidai, 1, 20.

72.   Pranas Dovydaitis, Studentų Dienos, Nr. 3, ir Ateitis 1 (2), 4.

73.   Iš studentų gyvenimo. Studentų ateitininkų suvažiavimas, Ateitis, 1.29.

74.   Kūrybos vaidmuo šiandien, Tėviškės Garsas, Nr. 60.

75.   Knygos sukaktis ir Naujokaičio istorija, Žiburiai, 26, 4.

76.   Šiemetinė “Brydė rugiuose”, Žiburiai, 26, 6.

77.   “Lapkričio naktys” mūsų lentynoje, Žiburiai, 28, 5.

78.   Apie romantinio peizažo lyriką, Žiburiai, 35, 4.

79.   Mūsų novelės klausimu, Žiburiai, 40, 4.

80.   Tėvynės ir pavasario pasakų poezija, Žiburiai, 44, 4.

81.   Kiekviena jėga vartojama stiprėja, Žiburiai, 51, 6.

82.    Red. Maironio “Pavasario balsai”, XIV ir XV laidos, išleido L. Vismantas, Wuerzburgas, Vokietija. Pakartotas rusų komunistų partijos cenzoriaus užgintas VII leidimas. Kiekvienos laidos tiražas po 2,500 egz.

83.    VISUOTINĖS LITERATŪROS ISTORIJA, II dalis. (Su J. Griniumi ir A. Vaičiulaičiu). Trečioji laida. Išleido leidykla “Tėviškė”, Schweinfurte, Vokietija.

84.    Apie Vaičiulaičio kūrybą, Tėviškės Garsas, birželio 3 d.

1948

85.    Ignas Skrupskelis, penkerių metų mirties sukakčiai, Aidai, 1, 16.

86.    Laureatų akivaizdoj, pranešimas literatūrinėje šventėje vasario 15 d., (teikiant premijas, Aidai, 13, 151.

87.    Fausto Kiršos “Tolumos”, Aidai, 14, 231.

88.   Baltrušaičio lietuviškas palikimas, Aidai, 19, 429.

89.    Pranas Naujokaitis: Lietuvių literatūra, Aidai, 23, 82.

90.    Naktis ant morų, Aidai, 24,129.

91.    Antras veiksmas prasidėjo, Aidai, 25, 145.

92.    Kai tėvynė yra tremtinio mintyse, Ateitis, 7, 2.

93.    Knygos ir recenzijos, Žiburiai, 6, 5.

94.    Red. Dr. Vinco Pietario “Algimantas”, I ir II dalis, IV laida. Parašė įvadą Pirmoji lietuvių istorinė apysaka.

95. Red. Donelaičio “Metai”, dail. Vyt. K. Jonynas iliustravo medžio raižiniais. Vokietijoje, Prancūzų zonoje.

96.    Ein kleines Volk wird ausge-loescht.

97.    Living in Freedom.

1950

98.    Sielų genocidas, Ateitis, 9, 2.

99.    Lietuvos vergijos dešimtmetis, T. dr. L. Andriekaus, O.F.M., red. Metraščio knygoje, 83 psl. Išleido Tėvai Pranciškonai.

100.    Red. J. Raumanto “Partizanai už geležinės uždangos”.

1951

101.    Petras Pilka: Žvaigždių ieškojimas, lyrika, tiražas 100 egz. neparduodama knyga. Aidai, 9, 423.

102.    Marianapolis — Thompson, Conn., Ateitis, 5, 167.

103.    APPEAL TO THE UNITED NATIONS ON GENOCIDE.

1952

104.    A. Landsbergis — A. ir J. Mekai — L. Letas: Antroji proza, Aidai, 5, 228.

105.    Bronius Kazys Balutis. Jo gyvenimas ir darbai, Aidai, 7, 330.

106.    Lietuva, politikos žurnalas, Aidai, 8, 378.

108.    Dvi karalystės, Aidai, 10, 433.

109.    Beržas svyruoklis, Ateitis, 6, 137.

110.    Su Jaunąja Lietuva, Ateitis, 6, 132.

111.    Jungiantis žmogus, Darbininkas, birželio 3 d.

112.    St. Šalkauskis - siluetas, paskaita, skaityta New York ateitininkams sendraugiams (nespausdinta).

1953

113.    Atgarsiai apie Maceinos “Inkvizitorių”, Aidai, 1, 42.

114.    Jurgis Savickis, Aidai, 2, 70.

115.    Dėl organizacijų veiklos, Aidai, 2, 95.

116.    Apie masonus, Aidai, 3, 142.

117.   Visuomenės dėmesio taškai, Aidai, 5, 237.

118.   Lietuvos partizanų laiškas Šv. Tėvui keliauja per Europą, Aidai, 6, 287.

119.   Dinamiškas asmuo mūsų visuomenėje. Prof. K. Pakšto 60 m. sukaktis, Aidai, 8, 332.

120.    Pastabos:    Amerikos lietuvių ketvirtasis kongresas, Aidai, 10,475.

121.   Ką atnešė 1952, Ateitis, 1, 3.

122.   Prof. Eretas apie Rusiją liečiančias knygas, Ateitis, 2, 45.

123.   Filmas, Ateitis, 3, 66.

124.   Kas yra cinerama, Ateitis, 4, 89.

125.   Vydūnui mirus, Ateitis, 4, 91.

126.   Šiltas ir šaltas filmas, Ateitis, 5, 111.

127.   Baltasis vilkas (K. Binkio eiliuota pasaka), Ateitis 6, 150.

128.   Srovė ir uola mūsų politinės diferencijos kelias, ĮLaisvę, 1, 6.

129.   NAUJIEJI SKAITYMAI, IV pataisytas leidimas, skiriamas tremties mokyklai, išleido Bostono lietuviai mokytojai.

1954

130.   Eugene O’NeilI (Amerikos dramaturgas), Aidai, 1, 34.

131.   Budėjimas naktyje, Aidai, 2,49.

132.   Apie lietuvišką knygą ir laikraščius. (Iš redakcijos anketos). Ateitis, 6, 130.

133.   Rašytojas nuo Varduvos, Darbininkas, liepos 2 d.

134.   Dambrauskas kaip poetas ir kritikas, LE IV t., 259.

135.   Nepasaulėžiūrinės diferenciacijos keliu, ĮLaisvę, 2, 46.

136.   Tiesos vardan, Į Laisvę, 2, 58.

137.   Rezistencijos diena, Į Laisvę, 3, 1.

138.   Pavargimo grėsmė, Į Laisvę, 4, L

139.   Išsilaisvinimo tragedija, Į Laisvę, 4, 44.

1955

140.   Donelaičio “Metai”, LE V t., 118.

141.   Koegzistencijos babelis, Į Laisvę, 5, L

142.   Dienos reikalai laisvinimo veikloje, Į Laisvę, 6, 52.

143.   Rezistencijos pagerbimas, Į Laisvę, 6, 44.

144.   Laiškas į Europą, Į Laisvę, 7, 1.

145.   Kiek Ženevos dvasia mus gali patenkinti, Į Laisvę, 7, 47.

146.   Dvasia ir interesas, ĮLaisvę, 6, 1.

147.   Trejų metų perspektyvoje, ištrauka pranešimo, duoto LFB pasitraukimo iš Vliko proga, Į Laisvę, 8, 38.

148.   Ties vieno lietuvio klaipėdiečio byla, Į Laisvę, 8, 43.

1956

149.   Lietuvos teatro sukaktis, Aidai, 6, 246.

150.   Išparduota knyga. (Stasys Raštikis, Kovos dėl Lietuvos, kario atsiminimai, I tomas). Aidai 10, 467.

151.   Lenktynės su šėtonu. (Vlado Ramojaus karo atsiminimai). Ateitis, 5, 115.

152.   Putinas — lietuvių poetas nelaisvėje, Darbininkas, gruodžio 21 d.

153.   V. Ramono “Kryžiai”, Draugas, sausio 19 d.

154.   Rytai ir Vakarai mumyse, Į Laisvę, 9, 1.

155.   Konsolidacijos reikalas sesijoje ir po sesijos, Į Laisvę, 9, 48.

156.    Ugniniai stulpai, Į Laisvę, 10,1.

157.   Nuo Ženevos konferencijos iki Amerikos rinkimų, Į Laisvę, 10,41.

158.   Rezistencija 14 metų fone, Į Laisvę, 11, 22.

159.   Nikito Chruščiovo strategija ir Lietuva, Į Laisvę, 11,38.

160.   Sovietinamas lietuvių literatūros mokslas, ĮLaisvę, 12, 46.

161.   Politinės raidos metinis balansas, Į Laisvę, 12, 57.

162.   Rezistencija Lietuvoje, Lietuva, 11, 93.

1957

163.   Vienas iš laikraštininkų. (Apie kun. J. Prunskį 50 m. amžiaus ir 25 m. kunigystės sukakties proga). Aidai, 6, 284.

164.   Maironis ir Lietuva, Aidai, 8, 337.

165.   Vienybė, iliuzija, utopija, Į Laisvę, 13, 14.

166.   Lietuvos ministrui Povilui Žadeikiui mirus, Į Laisvę, 13, 81.

167.   Nuo Ženevos iki sputniko, Į Laisvę, 14, 56.

168.   Jėgos ir aukos dvasia kariuomenėje, Į Laisvę, 14, 80.

1958

169.   Thomas S. Eliotas žengia į aštuntąją dešimtį, Aidai, 10, 470.

170.   Antanas Maceina — 50 metų sukaktis, Į Laisvę, 15, 18.

171.   Trys liudytojai apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą ir kūrybą, Į Laisvę, 16-17, 27.

172.   Kai įvykiai pradeda riedėti. Atstovybės prie Vatikano likimas, Į Laisvę, 16-17, 105.

173.   Lastauskienė-lvanauskytė, Marija, LE,XIVt., 192.

174.   Lietuvių Aktyvistų Frontas, LE, XVI t., 26.

175.   Lietuvių Frontas, LE, XVI t., 45.

1959

176.   Kazio Bradūno “Morenų ugnys”, Aidai, 5, 218.

177.   Marija, gelbėki mus! (Sibiro maldaknygė). Ateitis, 2, 25.

178.   Laisvinimo problemos, Į Laisvę, 18, 19.

179.    Idėjos spaudoje, ĮLaisvę, 18,74.

180.   Maironis, prelatas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas, LE, XVIII t., 111.

1960

181.   Ar lietuvis menininkas turi likti ištikimas, Aidai, 6, 248.

182.   L. Andriekus “Saulė kryžiuose”, Darbininkas, birželio 15 d.

183.   Žmonės ir idealai laiko tekėjime, Į Laisvę, 20, 1.

184.   Kultūros kelias nepriklausomoje Lietuvoje, Į Laisvę, 22, 10.

185.    Naujoji Romuva, LE, XX t., 78.

186.   Partizanai antrosios sovietų okupacijos metu, LE, XXII t., 44.

187.   Pečkauskaitė Marija, Šatrijos Ragana, LE, XXII t., 235.

188.   Pietaris Vincas, LE, XXII t., 459.

189.   Artimo meilė visuomeniniame veikime, Laiškai lietuviams, Nr. 5.

1961

190.   Sukilimas ir tauta, Aidai, 2, 49.

191.   Lietuvių charakterio vertybės,

Aidai, 3, 110.

192.   Marijos Pečkauskaitės raštų prasmė šiandien, Aidai, 9, 398.

193.   Partizanai antrosios sovietų okupacijos metu, Į Laisvę, 24,3.

194.   Rezistencija, LE, XXV t., 198.

1962

195.    Red. Juozo Daumanto “Partizanai”, antras papildytas leidimas. Šiai laidai parašė Rezistencijos veidai ir Autoriaus lydimasis žodis. Išleido Į Laisvę Fondas, 510 psl.

196.   Kristijono Donelaičio pėdomis, Aidai, 3, 99.

197.   Donelaitis praeityje ir dabartyje, Aidai, 3, 124.

198.   Senų arklių pardavimas, Ateitis, 3, 81.

199.   Dvasinis lietuvio veidas nepriklausomoje Lietuvoje, Į Laisvę, 34, 31. (Perspausdinta iš 1938 Židinio).

200.   Ar utopija pavirs realybe?, Į Laisvę, 35, 1.

201.   VIENŲ VIENI dvidešimt penkerių metų rezistencijoje, Išleido Į Laisvę Fondas, 424 psl.

202.   ALLEIN, GANZ ALLEIN, Wiederstand am Baltischen Meer.

1965

203.   Vincas Ramonas, Aidai, 10 451.

204.   Vaižgantas, kanauninkas, visuomenės veikėjas, rašytojas, LE, XXXII t., 27.

205.   Valančius, Motiejus, LE, XXXII t., 525.

206.   Antano Jasmanto poezija, užsklanda eilėraščių rinkiniui “Gruodas”.

1967

207.   Lietuvių liaudies pasaulėjauta, Aidai, 9, 410.

1968

208.   Nepriklausomos Lietuvos literatūra, Aidai, 2, 62.

209.   Pirmoji sovietinė okupacija,

1940-1941, LE, XV t., 356.

210.   Vokiečių okupacija, 1941-1944, LE, XV t., 371.

211.   Literatūra spaudos draudimo laikais, LE, XV t., 607.

1969

212.   Vanda Zaborskaitė: Monografija apie Maironį, Aidai, 6, 281.

213.   Lietuvių literatūra svetur, Darbininkas, liepos 9 d.

214.   Apeliaciniame teisme užvedė bylą bežemė tauta, Darbininkas, rugs. 12 d.

215.    Red. Vysk. Pranas Brazys,

M.I.C., Auropos lietuvių ganytojas, Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė.

1970

216.   Šiuolaikinės lietuvių literatūros bruožai. Aidai, 10, 474.

1971

217.   Gyventi per mirtį, kalba laidojant 1941 birželio m. žuvusius partizanus Kaune, Aidai, 6, 25.

218.   Laikinosios vyriausybės veikla, Aidai, 6, 252.

219.   Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje, Aidai, 10,447.

1972

220.    Red. DIDYSIS JO NUOTYKIS, Prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai, 288 psl. Šiai knygai išleisti paskyrė žurnalistikos premiją 500 dol.

221.   Nekapituliuojanti plunksna,  Didysis jo nuotykis knygoje, 121 psl.

1974

222. Akademija tautos kryžkelėse. (Lietuvių KAtalikų Mokslo Akademijos 50 m. sukakties proga padarytas pranešimas 1973 m. rugsėjo 2 d., Bostone).

223.    Red. VIENAS IŠ REZISTENTŲ; Dr. Pranas Padalis, 1911-1971, išleista autoriaus bičiulių lėšomis.

224.    Red. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, I tomas, 336 psl. Pogrindžio leidinys 1972-1973, Nr. 1-7. Parašė įvadų ir komentarus.

1975

225.    Faustas Kirša, Aidai, 1, 12. (Iš paskutinio 1940 Židinio 5-6, 600). Nebaigta.