IŠ JAV LB VII-SIOS TARYBOS lll-SIOS SESIJOS NUTARIMŲ

DOKUMENTŲ ŠVIESOJE

VISUOMENINIAIS REIKALAIS

1.    JAV LB Taryba, išklausiusi JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos veiklos pranešimų, konstatuoja, kad jos dirbamas darbas yra didelės reikšmės Lietuvos laisvinimo pastangose, todėl šį darbą didžiai vertina ir reiškia už jį nuoširdžią padėką.

2.    Taryba pritaria JAV LB Krašto Valdybos linijai bendradarbiauti su Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, kaip politinę veiklą koordinuojančiu organu, ir visomis Amerikos lietuvių organizacijomis, dirbančiomis Lietuvos laisvinimo darbą.

3.    Pavojaus Lietuvos valstybingumui akyvaizdoje, ryšiumi su netolimoje ateityje Įvykstančia Europos Saugumo Konferencija, Taryba kviečia LB Visuomeninių Reikalų Tarybą organizuoti bendrą akciją Washingtone ir kitur ir prie tos akcijos kviesti prisidėti kitas organizacijas.

4.    Pabaltijo valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą nepripažinimo klausimu, Taryba pasisako už Rezoliucijos JAV Kongrese pravedimą. Siektina, kad JAV Administracija į Europos Saugumo Konferencijos nutarimus įtrauktų pareiškimą, pabrėžiantį sienų neliečiamumo principo netaikymą Pabaltijo valstybių atveju.

5.    Taryba skatina laisvinimo veiksnius siekti bendro informacijos centro ir bendro lėšų fondo.

6.    Taryba paveda Prezidiumui paruošti rezoliuciją Aloyzo Jurgučio šeimos laisvinimo reikalu.

7.    Taryba, išklausiusi Krašto Valdybos, Visuomeninių Reikalų Tarybos ir Politinės - Informacinės komisijos pranešimus, juos išdiskutavusi, priėjo prie šių išvadų:

A. Smerkia “reorganizuotos bendruomenės" organizavimą, kaip JAV lietuvių išeivijos skaldomą apraišką. Reorganizatoriams sąlygoja:

a.    Atsisakyti nuo neteisėto naudojimo JAV Lietuvių Bendruomenės vardo inkorporacijos dokumentuose ir veikloje.

b.    Atšaukti amerikiečių teismuose užvestas bylas ir nepagrįstus šmeižtus.

c.    Bendruomenės problemas kviečia spręsti Lietuvių Chartos ir JAV LB Įstatuose numatyta tvarka.

B.    Vaizdžiai matant kai kurių Amerikos Lietuvių Tarybos narių aktyvias pastangas trukdyti ir kenkti JAV LB veiklai, kreipiasi Į ALT’ą sudarančias visuomenines organizacijas patikslinti, ar jų deleguotų atstovų antibendruomeniniai pareiškimai bei veiksmai derinasi su tų organizacijų tikslais ir linija.

C.    Taryba kviečia lietuvių visuomenę atkreipti dėmesį į nuolatinius šmeižtus ir melagingus tvirtinimus dėl Lietuvių Bendruomenės ar jos veikėjų bendradarbiavimo su okupantu ar jų pareigūnais ir pareiškia, kad Lietuvių Bendruomenė tokiose akcijose nedalyvavo, nedalyvauja ir tokiai akcijai nepritaria.

ORGANIZACINIAIS REIKALAIS

1.    JAV LB Taryba priėmė JAV Įstatų pakeitimus, liečiančius LB Garbės Teismą, JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungą ir kitus.

2.    Priėmė JAV LB Kultūros Tarybos

taisykles.

3.    Pakeitė LB Garbės Teismo taisykles, JAV LB Tarybos Rinkimų taisykles.

4.    Patvirtino Lietuvių Fondo Įstatų pakeitimus.

5.    Nustatė JAV LB Aštuntosios Tarybos rinkimų datą — 1976 m. balandžio mėn. 24-25 d.d.

6.    Nutarė padidinti Aštuntosios LB Tarybos rinktų narių skaičių iki šešiasdešimt (60).

7.    Taryba dėkoja organizacijoms ir asmenims, sveikinusiems sesiją žodžiu ar raštu.

TARYBOS PREZIDIUMAS:

Algis Rugienius—pirmininkas

Jonas Urbonassekretorius

Robertas Selenis