Mūsų mirusieji

Kun. dr. Andrius Baltinis, 65 metų amžiaus, kūrybingas ir gilaus galvojimo bičiulis, mirė 1975.IX.5 Chicagoje.

Petras Bulaitis,nepailstantis visuomenininkas, vienas iš Anglijos lietuvių religinio ir tautinio gyvenimo švyturių, tik atšventęs 80 metų amžiaus sukaktį, 1975.V.31 mirė Londone.

Prof. dr. Antanas Starkus,75 metų amžiaus, Lietuvos kariuomenės savanoris, Klaipėdos sukilimo dalyvis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Stutthofo KZ kalinys, LFB rėmėjas, mirė 1975.VIII.17 New Yorke.