LAIŠKAI REDAKTORIUI

LFB poilsio ir studijų savaitė

Programa buvo meistriškai suorganizuota ir įvykdyta, ypač turint galvoj, kad tai buvo drauge ir poilsio savaitė, kada žmonės nėra linkę vien smegenis miklinti.

Grįžome iš Dainavos su labai gera nuotaika. LFB studijų savaitė buvo labai gera ir naudinga: man ji pakėlė nuotaiką davė daug naujų minčių, sustiprino lietuvišką dvasią, suteikė jėgų ateičiai.

Vytautas Kamantus
Darien, Ill., JAV

Studijų savaitė buvo tikrai gerai suorganizuota ir pravesta. Programa buvo įdomi ir aktuali. Daug ko galėjome iš tos studijų savaitės pasisemti ir kartu joje atsikvėpti.

Dr. Kazys Pemkus
Sleepy Hollow,
Dundee, Ill., JAV

Prisimenant praėjusią LFB poilsio ir studijų savaitę Dainavoje, sesutei ir man lieka tik maloniausi ir šilčiausi įspūdžiai. Dėkojame Jums už suteiktą mums galimybę pastovyklauti, pabendrauti ir susidraugauti su mielais LF bičiuliais.

Marija ir Vilija Eivaitės
Chicago, Ill., JAV

Su malonumu prisimenu LFB poilsio ir studijų savaitę. Ji buvo įdomi ir aktuali. Tikrai miela ir malonu buvo pabuvoti LFB sąjūdžio narių tarpe.

Regina Žymantaitė
 
New York, N.Y., JAV

Galiu atvirai pasakyti, kad Dainavą prisimenu labai maloniai. Tos kelios dienos praslinko labai greitai ir maloniai. Jeigu aš jums ten savo dainomis suteikiau nors kiek malonumo, tai tuo pačiu esu laiminga. 

Gina Čapkauskienė 
La Salle, Quebec, Kanada

LFB poilsio ir studijų savaitė praėjo puikiai. Ji buvo įdomi ir aktuali. Pasigedau mūsų partizanų paminėjimo. Mums reikia mistikos, širdžių pagraudenimo!

Dr. Antanas Klimas
Rochester, N.Y., JAV

Man buvo vienas malonumas pabuvoti Dainavoje.

Roma Olšauskaitė
Cicero, Ill., JAV

Turbūt niekad nebeburėsime tokios puikios, įdomios ir aktualios LFB studijų savaitės. Ir meninė programa buvo karališka.

V. J. Karailius
Chicago, Ill., JAV

Įdomus “Į Laisvę” žurnalas

Nepriklausau LFB sąjūdžiui, bet “Į Laisvę” žurnalo kiekvieno numerio nekantriai laukiu. Šį žurnalą turėtų prenumeruoti visi lietuviai, kurie dar rūpinasi Lietuvos laisvės rytojumi. Puiku, kad jūs tame žurnale pasisakote visais aktualiaisaiis ir opiaisiais mūsų klausimais.

Jonas Žemaitis
Brooklyn, N.Y., JAV

Dr. S. Aliūnas “Drauge” šaipėsi iš Antano Musteikio antrinės antraštėlės, jo straipsnyje — “Grietinė — taip, katė — ne”. Jei autorius savo straipsnį laiko rimtu, ta antraštėlė ten netiktų. O gal jis tą straipsnį laiko nerimtu?

Petras Katilius Toronto,
Ontario, Kanada

Jei Kalifornijos frontininkai gali suorganizuoti ir pravesti įdomius ir aktualius politinių studijų savaitgalius, kodėl mes, kitų vietovių frontininkai, negalime to padaryti? Sambūrių vadovybės turėtų pasekti ka-lifomiečių pėdomis! Kaliforniečiai mums padėtų, jei tik jų mes paprašytumėm talkos.

Raimundas Šalna
Chicago, Ill., JAV

“Į Laisvę” žurnalas labai įdomus. Žurnale nagrinėjimas aktualių lietuvių problemų yra mano intelektualiniam brendimui naudingas.

Jūratė Pažėraitė
Los Angeles, Calif.,
JAV

Kas gali būti Fronto Bičiuliu?

Lietuviškai visuomenei yra gerai žinomas Lietuvių Fronto Bičiulių vardas. Vieni jį niekina, kiti džiaugiasi, kad yra energingų, veiklių žmonių grupė. Daugelis manęs klausia, kas gali būti LFB-liu, kokios pareigos, kokią programą reikia išeiti, ar organizacija kalba ir Tautos vardu, ar jinai grynai politinė, kultūrinė ir t.t.? Atsakyti į šiuos klausimus tegaliu paviršutiniškai. Todėl labai prašau Tarybos ar Vyr. Valdybos vadovų paskelbti “Į Laisvę” ir supažindinti visuomenę. Juk LFB negali išnykti, iki Lietuva yra okupantų terorizuojama.

B. Brazdžionis
Chicago, Ill., JAV

Red. pastaba.Pagal JAV LFB statutą (6 str.) “Amerikos LF bičiuliu” gali būti kiekvienas lietuvis, kuris: (a) pasižada vykdyti Amerikos LF bičiulių. uždavinius; (b) bent 2-jų LF bičiulių siūlomas bičiuliu priimti; ir (c) sambūrio narių susirinkimo ar Amerikos LF bičiulių vyr. vadovybės nutartas LF bičiuliu priimti”. O plačiau apie LFB ir bičiulių uždavinius galima pasiskaityt “Į Laisvę” leidinėly “Lietuvių Frontas ir Lietuvių Fronto Bičiuliai”. To leidinėlio dar turi LFB Julijono Būtėno v. sambūris. Prireikus, kreiptis: R. Šomkaitė, 386 Hill-side Place, So. Orange, N.J. 07079.