JAV LB KULTŪROS TARYBOS SĄSTATAS

Ateinančių dviejų metų kadencijai yra patvirtinta tokios sudėties JAV LB Kultūros Taryba:

1.    ANATOLIJUS KAIRYS, pirmininkas

A.    Planavimo skyrius (abėcėlės tvarka)

2.    Dr. JONAS BALYS, “Naujosios Vilties" redaktorius

3.    Dr. VYTAUTAS BIELIAUSKAS, Xavier Universiteto profesorius

4.    Dr. ADOLFAS DAMUŠIS, Detroito Universitetas

5.    Rašyt. POVILAS GAUČYS, Bibliogr. žinių redaktorius

6.    Dr. ANTANAS KLIMAS, Rochesterio Universiteto profesorius

7.    Žurn. ANTANAS KUČYS, “Varpo” redaktorius

8.    Dr. TOMAS REMEIKIS, Šv. Juozapo Kolegijos profesorius

9.    Dr. RIMVYDAS ŠILBAJORIS, Ohio Valstyb. Universiteto profesorius

10.    Rašyt. ANTANAS VAIČIULAITIS, buv. “Aidų” redaktorius

11.    Rašyt. VYTAUTAS VOLERTAS, buv. LB Krašto Valdybos pirmininkas

B.    Vykdymo skyrius (abėcėlės tvarka)

12.    Stud. LIUCIJUS ALENSKAS, Jaunimo kultūriniai reikalai

13.    Rašyt. APOLINARAS BAGDONAS, sekretoriatas

14.    MARIJA GREBLIŪNIENĖ, finansai ir iždas

15.    Mokyt. JONAS JASAITIS, specialūs uždaviniai

16.    ANTANAS KAREIVA, knygyno vedėjas

17.    Komp. DARIUS LAPINSKAS, LB Jaunimo Teatras.

18.    Adv. ALGIRDAS OSTRAUSKAS, teisiniai klausimai

19.    Stud. EMILIJA PAKŠTAITĖ, Jaunimo ryšiai ir informacija

LB Kultūros Tarybai rašyti šiais adresais:

1.    Knygų užsakymo ir platinimo reikalais —

Mr. A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, III. 60629

2.    Atsiskaitymo ir piniginiais reikalais —

Mrs. M. Grebliūnas, 6941 S. Washtenaw Ave., Chicago, III. 60629

3.    Visais kitais reikalais rašyti pirmininkui —

Mr. A. Kairys, 8457 S. Pulaski Rd., Chicago, Ill. 60652, telefonai: dienos metu 284-5700, vakarais 436-5151, po 8 v.


Tačiau ateina laikas kalbėti ir apie kultūrinį vajų.

Dr. A. Maceina

Po vaidinimo ŽMOGUS IR TILTAS, iš kairės: autorius Anatolijus Kairys, režis. Elena Dauguvietytė - Kudabienė ir aktoriai — Vyt. Staškevičius, Balys Juodelė, D. Enskaitienė, L. Verbickaitė ir A. Stanevičius.

Bičiuliai linksminasi. Kodėl ne?