LIETUVIŠKŲ PROBLEMŲ SVARSTYMAS

Iš LFB JAV-bių ir Kanados studijų savaitės

Lietuvių Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitės, įvykusios 1973 rug-piūčio 5-11 Dainavoje (prie Detroito) dalyviai.

Nuotrauka J. Urbono

“Šioje Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitėje pažiūrėsime atviromis akimis, atvirais protais ir atviromis širdimis į pačius aktualiuosius Lietuvos laisvinimo darbo klausimus bei problemas ir bandysime rasti atsakymus bei sprendimus”, — šiais žodžiais LFB sąjūdžio Vyr. Tarybos narys ir LFB JAV-bių ir Kanados Centro valdybos pirm. Leonardas Valiukas atidarė tradicinę frontininkų poilsio ir studijų savaitę, įvykusią 1973 metų rugpiūčio mėnesio 5-12 dienomis Dainavos stovykloje (prie Detroito).

Gausi dalyviais, turtinga programa

Poilsio ir studijų savaitės dalyviai ir svečiai kalbėjo, kad vargti kada nors praeityje frontininkai yra turėję tokią gausią dalyviais savo metinę šventę:    pranešimuose, simpoziu

muose bei diskusijose, ypač savaitgalyje, Dainavos stovyklos salė būdavo beveik perpildyta. Užbaigtuvių programoje (literatūros ir dainos vakare) ir po jos gegužinėje dalyvavo apie 250 asmenų. Studijų savaitės programoje dalyvavo rekordinis skaičius dalyvių — 24 (pašnekesiams įva-

Simpoziumą seka dr. B. Radzivanas, dr. J. Pikūnas, dr. P. Kisielius, V. Naudžius, dr. Ad. Damušis ir kit.

Nuotrauka K. Ambrozaičio

Dr. Petras Kisielius, LFB Vyr. tarybos pirmininkas, taria žodį, nuleidžiant vėliavą.

Nuotrauka K. Ambrozaičio

dų padarytojai, aktualiais klausimais pranešėjai, simpoziumų pagrindiniai dalyviai). Iš jų 15 buvo LFB sąjūdžio nariai, kiti 9 — ne frontininkai; visi akademikai — baigę aukštąjį mokslą Lietuvoje ar tremtyje. Nestokota ir atstovų iš jaunimo darbuotojų gretų — jų buvo 6 (neseniai baigę kolegijas ar universitetus). Nepamiršta buvo ir Kanada: iš ten programoje dalyvavo 3 (pora iš jų buvo jaunimo darbuotojai).

Temos ir jų gvildentojai

Europos saugumo konferencija ir PLB kongresas tuo metu buvo tikrai aktualūs ir svarbūs klausimai. Jiems buvo skirtas visas galimas dėmesys. Tais klausimais kalbėjo tuometinis PLB valdybos pirm. St. Barzdukas ir JAV-bių LB Tarybos tuometinės politinės komisijos pirm. dr. P. Vileišis, lietuvių delegacijos Helsinkyje narys. Studijų savaitgalis buvo skirtas trims simpoziumams temomis (pilniau apie juos rašoma atskirai):

1.    “Bendravimas su komunistų pavergtu kraštu’’ (pagrindiniai simpoziumo dalyviai: A. Kairys, dr. K. Pemkus, P. A. Raulinaitis ir dr. A. Razma; moderatorius — J. Kojelis);

2.    “Jaunimo paruošimas Lietuvos laisvinimo darbui ir jo įjungimas į tą žygį” (simpoziumo pagrindiniai dalyviai: L. Nainytė - Garbonkienė, M. Lenkauskienė, V. Narutis, A. Puteris, L. Švėgždaitė ir A. Zapareckas; moderatorius — L. Valiukas); ir 3. “Lietuvos laisvinimo darbo racionalizavimas” (simpoziumo pagrindiniai dalyviai: J. Kojelis, B. Nainys, kun. K. Pugevičius ir Aušra Mačiulytė - Zerr; moderatorius — L. Valiukas).

Nepamiršta buvo ir sąjūdžio organizaciniai bei vidaus klausimai: buvo

Poilsio ir studijų savaitės metu Dainavoje susitinka grupė LFB darbuotojų; iš kairės — dr. P. Kisielius, dr, K. Bobelis, P. Narutis, dr. Ad. Damušis, dr. A. Šležas, dr. Č. Kuras, j. Mikonis, V. Aušrotas, dr. K. Ambrozaitis, J. Kojelis, St. Barzdukas, dr. Z. Brinkis, A. Baronas, dr. K. Pempkus, L. Valiukas.

Nuotrauka J. Urbono


Bičiulį

DR. ZIGMĄ SMILGĄ su Šeima ir artimuosius, mylimai motinai Lietuvoje mirus, širdingai užjaučia

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI


A. A.

LEONUI LANIAUSKUI

MIRUS,

brolį bič. SIMONĄ su šeima ir kitus gimines giliai užjaučia

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI


pravestas pašnekesys įvyksiančio 1974 metų gegužės pabaigoje LFB visuotinio suvažiavimo klausimais (įvadą pašnekesiui padarė dr. Ad. Damušis ir L. Valiukas) ir turėtas simpoziumas LFB sąjūdžio veiklos suaktyvinimo klausimais (simpoziumo pagrindiniai dalyviai: A. Kulnys, dr. Č. Kuras, dr. V. Majauskas ir P. A. Raulinaitis; moderatorius —L. Valiukas). Reformų lietuvių gyvenime ir veikloje klausimu kalbėjo L. Valiukas. Studijų ir poilsio savaitės kapelionas kun. V. Dabušis pravedė pašnekesį tema: “Pasauliečio vaidmuo Bažnyčios gyvenime šiandien”. Aktualaus turinio sveikinimo kalbas pasakė LFB Vyr. Tarybos prezidiumo pirm. dr. P. Kisielius ir ALT-bos centro vykdomojo komiteto pirm. dr. K. Bobelis.

Studijų savaitė vienybės ženkle

LFB poilsio ir politinių studijų

savaitė buvo baigta tradicine menine programa. Tai buvo literatūros ir dainos vakaras. Savo kūrybą skaitė: poetė - rašytoja Julija Švabaitė -Gylienė, poetas - rašytojas Aloyzas Baronas ir rašytojas - dramaturgas Anatolijus Kairys. Dainų ir arijų rečitalį davė solistė Aldona Stempužienė, jai akomponavo pianistas A. Vasaitis. Programą pravedė dr. V. Majauskas.

Poilsio ir studijų savaitės ūkiniais reikalais rūpinosi Viktoras Palūnas, jam talkino Jonas Urbonas. Steikų popietę suorganizavo Vytautas Petrulis.

Studijų savaitėje dalyvavo veiksnių (PLB, VLIK-o, ALT-bos, Rezoliucijoms Remti Komiteto ir kt.) vadovai bei darbuotojai. Jie savo nuomones reiškė kietai, bet skirstėsi iš poilsio ir studijų savaitės nesusipykę ir principiniais klausimais sutarę.

St. Kalnius