GREITAM SUSIPAŽINIMUI

su laisvinimo veiksnių konkrečiais darbais

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Suorganizavo ir liepos mėn. pradžioje Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijon Helsinkyje pasiuntė delegaciją, kuri artimai bendradarbiavo su latvių ir estų atstovais, gindama Lietuvos laisvės bylą. (Plačiau apie delegacijos veiklą skaityk 66 pusi. “Jungtinėmis jėgomis”).

JAV Lietuvių Bendruomenė

Krašto valdybos delegacija balandžio 24 buvo priimta Baltuosiuose rūmuose V/ashingtone valstybinio saugumo tarybos nario dr. Gerald R. Livingston. Įteiktas dr. H. Kissingeriui adresuotas memorandumas, kuriame keliami šie klausimai: a. Baltijos valstybių teisinė padėtis ir Europos Saugumo konferencija, b. Lietuvos diplomatijos padėtis, c. Žmogaus teisių pažeidimo okup. Baltijos valstybėse iškėlimas Jungtinėse Tautose, d. Simo Kudirkos likimas, e. Baltų kalbomis transliacijų įvedimas Radio Free Europe ir Radio Liberty programose, f. Muitai siuntiniams į okup. Baltijos valstybes, g. Vykstančių Lietuvon turistų reikalai.

Dr. Livingston užtikrino, kad Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą Amerika nepripažins ir Europos Saugumo konferencijoje tuo klausimu kompromisų su sovietais nebus.

• Ryšium su Brežnevo lankymusi JAV-se ir San Francisco simfoninio orkestro koncertais Vilniuje birželio mėnesį, JAV Krašto valdyba pati ir per organizacinį LB tinklą išvystė plačios apimties akciją JAV Kongrese ir viso krašto spaudoje.