AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

1971 m. lapkričio 13-14 d.d. Čikagoje vyko Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas. Dienraštis “Draugas” savaitę prieš suvažiavimą vedamajame (pasirašytame Pr. Gr.) kėlė tokius viltingus pageidavimus:

“Mums šiandien reikia persvarstyti savo politiką, tai yra savo veiklos linkmę, keliant ar bent išlaikant gyvą laisvės bylą. Veiklos linkmę šiame krašte turi nustatyti ne kas kitas, kaip tik Amerikos Lietuvių Tarybos susirinkimas, kuris atstovauja bent daliai patriotinio nusiteikimo tautiečių išeivijoje. Persvarstyti vertybes politiniam lauke nėra nei nusikaltimas, nei gėda, nes politika yra dienos reikalas, o ne pastovus kelias viena kryptimi. Pastovus mūsų veikloje turi būti tik tikslas. Priemonės turi keistis pagal reikalą ir viešosios politikos apraiškas. Ir tai reikia apsvarstyti, nusismaigstyti aiškesnes gaires ir numatyti veiklos apimtį. Čia nereikia nei garsių šūkių, nei tuščių žodžių, bet yra būtinas planas ir tikrovės pažinimas. Kada kalbama apie kovą, ji turi būti nukreipta j vieną priešą — okupantą. Kada kalbama apie priemones, jos turi derintis visoje mūsų veikloje su vienu tikslu — laisvės troškimo palaikymu. Puolimai ar gynimaisi, nukreipti į save, rašo mirties sprendimą organizacijoms ir pačiam tikslui, nes netenka prasmės tolimesnė jų egzistencija”.

(“Draugas”, 1971.X1.6)

Deja, suvažiavime viskas vyko atvirkščiai. Daug šūkių ir tuščių žodžių, bet jokio gilinimosi į tikrovę ir jokių planų ateičiai. Puolimai ir gynimaisi pagrindinai buvo nukreipti į Lietuvių Bendruomenę, o ne į okupantą. Palyginus su anksčiau vykusiais suvažiavimais, pastebimas aiškus slinkimas žemyn. Kokioje dvasioje vyko Amerikos Lietuvių Tarybos, pretenduojančios j vyriausią Amerikos lietuvių politinę vadovybę, suvažiavimas, gali pavaizduoti kad ir tokie iškilių šios organizacijos veikėjų oficialūs teigimai ir siūlymai: priimti rezoliuciją, kurioje Alto vadovybės žmogus prilyginamas prie dr. Vinco Kudirkos ir dr. Jono Basanavičiaus; priimti nutarimą, kad privilegijuotom teisėm naudotųsi ir Alto centrą sudarančios organizacijos skyriuose, “kad kokie chorai ar jaunimo organizacijos mūsų neperbalsuotų”, kad Amerikoje veikią 83 Alto skyriai ir t.t.

Aplamai suvažiavimas vyko žemiau tos ribos, kuri leistų jį detaliau analizuoti. Organizacijos vadovybė palikta tose pačiose rankose.    K.