BENDRUOMENĖ TURI...

Bendruomenė turi suorganizuoti stiprias apylinkes ir rinkti lietuvių enciklopedijos anglų kalba prenumeratas. . .Bendruomenė turi platinti lietuviškas knygas, laikraščius. . . Bendruomenė turi paruošti lituanistinėms mokykloms geresnius vadovėlius . . . Bendruomenė turi nesikišti į politiką .. . Bendruomenė turi jaunimą išlaikyti lietuvišką.. . Bendruomenė turi ... — tai su patarimais Lietuvių Bendruomenei atskubėjusių žmonių balsai. Tačiau tie garsiai sakomi balsai dažniausia ateina iš tų, kurie jaučiasi stovį šalia Lietuvių Bendruomenės ir savo patarimais siekia ne Bendruomenei padėti, bet ją sukompromituoti.

Patarimas “Bendruomenė turi” implikuoja ir patį patarėją: jis turi stiprinti apylinkes, platinti enciklopediją, knygas ir laikraščius, lietuviškai auklėti jaunimą, remti lituanistines mokyklas . . . Jeigu viso to patarėjas nedaro, tai jo patarimai yra tik tušti ir nenuoširdūs žodžiai. Bendruomenė yra visiems pilnai atvira ir jos veiklon jungtis nėra jokių apribojimų. Gi patarimas “nesikišti į politiką” pats savyje jau yra politikavimas, siekiąs savo tariamus priešininkus išstumti iš tam tikro lietuviškos veiklos lauko.

Iš antros pusės, jei “Bendruomenė turi” žodžius kas sako iš nuoširdaus įsitikinimo, tai parodo, kad su Bendruomenės organizuotu gyvenimu ir darbais nėra susipažinęs.

Bendruomenė nėra koks atominis reaktorius, kurio pagamintą energiją galima pasirinkta linkme mechaniškai nukreipti. Ji yra gyvųjų lietuviškų jėgų kūrybiška santalka, ir tos jėgos pačios nustato judėjimo kryptį. Bendruomenė ir juda, nors kaip kiekviena kita organizuota veikla, sutinka kliūčių, patiria sunkumų ir nesėkmių. Bendruomenė suorganizavo centralizuotą lituanistinio švietimo sistemą ir jos pastangomis išleidžiami nuolat tobulesni vadovėliai; mokyklomis, mokytojų kursais, jaunimo kongresais, tautinių dainų ir šokių šventėmis, teatro festivaliais, kultūros kongresais ir kita kultūrine veikla Lietuvių Bendruomenė purena lietuvišką dirvą, kurioje gyvybės syvus gauna lietuviška knygą, laikraštis, enciklopedija, lietuvybė visapusiškai.

Lietuvių Bendruomenė bent iki šiol nesikišo į politiką, jei ją suprasime kaip lietuvių politinių grupių tarpusavius santykius. Tačiau dalyvauti kovoje dėl Lietuvos laisvės yra kiekvieno sąmoningo lietuvio ir visos Lietuvių Bendruomenės ir teisė, ir pareiga. Toje veikloje dalyvauja visų kitų kraštų Lietuvių Bendruomenės, ir niekas neturi teisės iš laisvės kovos išjungti Lietuvių Bendruomenės JAV-se. Tos kovos jėgų atstovavimas svetimųjų tarpe jau yra susitarimo reikalas. Pageidautina, kad tas atstovavimas reikštųsi vieningai.

Mielas skaitytojau,

Jau keleri metai iš eilės “Į Laisvę" Tave ištvermingai lanko. Nelik jai skolingas. Nieko nelaukdamas, išrašyk čekį ar nupirk pašto perlaidą ir pasiųsk prenumeratos mokestį už 1972 metus. Prenumeratos mokesčiu palaikai žurnalo gyvybę.

Jei kas dėl kokių nors priežasčių būtų pamiršęs už 1972 metus atsilyginti ar dar būtų užsilikusi nesumokėta praeities skola, administracija gegužės mėnesį išsiuntinės priminimus. Bet būtų gera, kad to nereikėtų daryti, nes būtų sutaupyta administratoriui laiko, o žurnalui pinigų.

Prašome skaitytojus atkreipti dėmesį, kad administratorius netrukus keliasi į naują butą ir jam skirtus laiškus ir prenumeratos mokestį tuo tarpu siųsti redakcijos adresu:

Mr. Aleksas Kulnys

Post Office Box 34461

Los Angeles, California 90034

Kaip ir kasmet, Europoje ir šią vasarą vyks Lietuviškųjų studijų savaitė, o Wasagoje (Kanadoje) — JAV ir Kanados LFB studijų ir poilsio stovykla. Taip pat šį rudenį Čikagoje kviečiamas visuotinas Lietuvių Fronto Bičiulių Sąjūdžio suvažiavimas. Visi bičiuliai raginami savo atostogas ir laiką planuoti taip, kad galėtumėte šiuose įvykiuose dalyvauti.

Smulkesnės informacijos bus skelbiamos Europos ir JAV -Kanados LFB biuleteniuose.