JAUNIMO INFORMACIJOS CENTRAS

“Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis!” Tai PLJ kongreso šūkis, naudojamas ir taip vadinamo Lietuvių jaunimo informacijos centro. Visi geros valios lietuviai deda daug vilčių į savąjį jaunimą ir laukia jo darbų. Ar šis vienetas, pradėjęs savo pirmuosius žingsnius prieš maždaug porą metų Bostone, duos ką nors apčiuopiamo ir naudingo lietuvių visuomenei, sunku būtų šiuo metu pasakyti. Turime palaukti metus ar kitus. Ar šis vienetas iš viso reikalingas? Kokie yra šio vieneto siekiai dabar? Kokia yra šio vieneto dabartinė veikla?

Informacija saviesiems

Pasirodžius mūsų spaudoje žinutėms apie šio vieneto “užgimimą”, maniau, kad Bostono ir apylinkės jaunųjų grupelė bandys informuoti svetimuosius Lietuvos bylos ir lietuvių klausimais. Bent šiuo metu ši grupė apie svetimųjų informavimą mums rūpimais klausimais beveik nė nekalba. Ji pasišovusi apjungti laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą. Lietuvių apjungimui (jaunų ir senų!) turime Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Tas naujasis vienetas LB nesikrato, o skelbia, kad jai talkinsiąs.

Sunku bet kuriai grupei išsiversti be savo spaudos. Tad ir ši entuziastų grupė, pradėdama žengti pirmuosius savo žingsnius, griebėsi ir savo spaudos. Jau yra pasirodę keli tos grupės leidžiamo laikraštuko — “Lietuvių Jaunimas” — numeriai. Tas leidinukas lietuviškai vadinamas ar apibudinamas labai kukliai — “laikraštukas”, gi angliškai — magazine”. Šis leidinukas prikaišiojamas nuo pirmo iki paskutinio puslapio trumpomis žinutėmis iš pasaulio lietuvių veiklos (senųjų ir jaunųjų) ir nuotraukėlėmis. Beveik visos tos žinutės surinktos iš mūsų periodinės spaudos. Kitaip tariant, tas leidinukas yra mūsų dienraščiuose ar savaitraščiuo-se skelbiamų žinučių santrauka.

Vieneto stiprybė ir “credo”

Piniginis klausimas vargina visas grupes. Ši jaunųjų grupė nėra išimtis. “Lietuvių Jaunimo” 6-7 numeryje (1972) rašoma: “Vėl išėjo ‘Lietuvių Jaunimo’ laikraštėlis. Ir baigiant spausdinti šį numerį LJIC vėl įbrido į skolą — būtent $850.00 už spausdinimą, $50.00 už IBM sistemos vartojimą, $300.00 už paštą bei kitokių išlaidų . . . Centras vėl bėdoj. Jei šį kartą nepasiseks finansiškai susitvarkyti su prenumeratom bei gauti pagelbą, LJIC steigėjas Gintaras Karosas pasitraukia iš Centro veiklos. Čia yra paskutinis kartas, šis numeris spausdinamas į skolą . . .” Tokiais ar panašiais “ultimatumais” tikrai nepavyks sustiprinti grupės finansinės padėties. Antra, šis pareiškimas rodo, kad grupės dienos gali būti suskaitytos.

“Lietuvių Jaunimo” (6-7 numeryje) rašoma apie to vieneto siekius. Štai, šio vieneto “credo”:

“1. Padaryti susižinojimo šaltiniu visame pasaulyje išsisklaidžiusiu ir lietuviškai galvojančio jaunimo.

2.    Sudaryti šaltinį, kuriuo visos organizacijos bei pavieniai asmenys galėtų naudotis be ideologinių ar kitų skirtumų.

3.    Pakelti lietuvių jaunimo optimizmą, sudarius jiems sąlygas, galimybes įsijungti į lietuvių organizacijas ar prasmingus darbus bei veiklą.

4.    Nušviesti jaunimui lietuvių visuomenės nuveiktus darbus, veiklą ir ateities gaires.

5.    Iškelti jaunimui Lietuvos jaunimo laimėjimus pasaulio arenoje, pasižymėjimus, pageidavimus, troškimus ir vargus. Palaikyti ryšį su Lietuvos jaunimu.

6.    Stengtis išleisti LIETUVIŲ JAUNIMĄ kuo dažniau ir kaskart įgomesnj.

7.    Sudaryti visą laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo kartoteką ir įterpti į IBM korteles.

8.    Stengtis įsteigti lietuvių Computer Dating Sistemą, palengvinti ir paįvairinti jaunimo socialinį gyvenimą.

9.    Mėginti surasti naujų būdų, naujų idėjų lietuvių jaunimo tarpe: išjudinti veiklą, padaryti ją gyvesnę.

10.    Paragint veiksnius įsteigti lietuvių jaunimo ‘Peace Corps’ ”,

Ši grupė tuos savo dešimt punktų vadina — Mūsų darbai. Keli iš tų punktų yra bendrybės. Vieną kitą iš tų “siekių” vykdo jau egzistuojančios lietuvių grupės. Dešimtasis “siekis” yra tik sugestija kitiems. Naujų užsimojimų kaip ir nėra, neskaitant “computer dating” sistemos. Grupė savo leidinyje (Lietuvių Jaunimas, nr. 6-7, 9 psl.) skelbia, kad “computer dating” užsimojimas atpuoląs, nes nepavykę iš niekur gauti $500.00.

Išvados

1.    Kiekviena nauja grupė ar vienetas, jei nori sulaukti mūsų visuomenės paramos, turi turėti aiškų tikslą bei siekius. Šis vienetas to neturi.

2.    Pagrindinės mūsų jaunimo organizacijos (ateitininkai, skautai ir kit.) turi savo leidinius. Bostono entuziastų grupė gali siekti mūsų organizuoto jaunimo gretas per minėtų vienetų leidinius. Lietuvių jaunimo masės (ypač, gimusio ir augusio JAV-se) nei kalba, nei skaito, nei rašo lietuviškai. Tiesa, “Lietuvių Jaunimo” leidinukas duoda kiek žinučių ir angliškai. Bet su šiuo leidinuku tikrai nepavyks to jaunimo įtraukti į lietuvišką veiklą. Leidinukas tvarkomas mėgėjų, skurdus visais atžvilgiais. Ši grupė, jei tik planuoja savo egzistencijos dienas pratęsti, turėtų pasitenkinti kelių puslapių biuleteniu. Tuo atveju gal liktų kiek pinigų konkretiems darbams, jei tik šis vienetas jų susiras.

3.    “Lietuvių Jaunimo” leidimas ir lietuvių jaunimo kartotekos sudarymas yra tik priemonės veiklai. Lietuvių visuomenė yra gana dosni konkretiems darbams bei žygiams. Jei šis vienetas nori sulaukti iš mūsų visuomenės piniginės paramos, turi išeiti su aiškiais ir naudingais darbais. Tų darbų, kitų dar nedirbamų, yra begalės. Mes nepaprastai šlubuojame svetimųjų informavimo Lietuvos bylos klausimais darbe. Jaunimas šioje srityje galėtų nepaprastai daug padaryti. Kodėl ši entuziastų grupė ta linkme nepajuda?

4.    Vieneto vadovai nepagaili savo leidinuke pageidavimų kitiems. Akcentuojama esama trintis tarp tam tikrų mūsų grupių (ALT-bos ir LB). Grupinės trinties kiekvienoje visuomenėje buvo ir bus. Lietuviuose jos yra mažiau, negu bet kurioje kitoje visuomenėje, įskaitant ir plačiąsias amerikiečių mases. Iki šiol visi didieji darbai buvo atlikti mūsų vidurinės ir senosios kartos darbuotojų. Tad, ši grupė, vietoj priekaištų taip vadinamiems seniesiems, turėtų imtis tikrai konkretaus darbo ir parodyti visiems, kad ji pajėgi yra ir dirbti, ir atsiekti laimėjimų, ir ištesėti.

Nėra paslaptis, kad šis taip vadinamas Lietuvių jaunimo informacijos centras jokio organizacinio tinklo dar neturi. Tai nereiškia, kad šis vienetas negali turėti savo ateities. Tai priklausys nuo to, kiek iniciatoriai pajėgs susirasti konkrečių ir naudingų Lietuvos bylai ir lietuviams darbų ir juos tinkamai realizuoti.

P. J. Kartanas