SOVIETŲ ŠNIPAS RIČARDAS VAIGAUSKAS

1971 m. spalio 7 Čikagoje išeinąs “Draugas” paskelbė tokią žinutę:

“Britų vyriausybė paskelbė sąrašą sovietų agentų, kurie užsimaskavę kitokiais titulais, rinko karines ir ūkines žinias ir organizavo sabotažo veiksmus. Tarp tų vardų yra ir tokia pavardė ir charakteristika: Richard K. Vaigauskas, KGB agentas, dirbęs Amerikoj Jungtinių Tautų sekretoriate nuo 1960 iki 1963”.

Vėliau tas pats dienraštis paskelbė žinutę, kad apie Ričardą Vaigauską buvo jau prisiminta “Į Laisvę” 1971 m. gegužės mėn. numeryje, laiškų skyriuje (žiūr. “Į Laisvę” nr. 51 - 88, 2-3 psl. - red.).

Iš patikimų šaltinių patirta, kad Ričardas Vaigauskas, kilęs iš Telšių apskričio, buvo vos keliolikos metų vyrukas, kai rusų kariuomenė 1940 m. okupavo Lietuvą. Už muštynes ir vagystes jau buvo turėjęs reikalų su policija. Komunistams perėmus į savo rankas valdžią, Vaigauskas savanoriškai pasisiūlė jų tarnybon, šnipinėjo savo draugus, kaimynus ir pažįstamus ir netrukus tapo tikru NKVD agentu.

Ruošiant 1941 metų deportacijas, jam buvo patikėtas galutinis savo apylinkės išvežamųjų sąrašų sudarymas. Birželio 13-15 d. d. važinėjosi sunkvežimiais su rusų kareiviais ir dalyvavo žmonių areštuose ir trėmimuose.

Prasidėjus karui su vokiečiais, Vaigauskas su savo globėjais paspruko į Rusiją. Visokiose mokyklose ir kursuose jis čia buvo gerai paruoštas žvalgybos ir sabotažo darbams. Dar karui vykstant, dalyvavo Chruščiovo pravestuose “vokiečių kolaborantų” valymuose Ukrainoje ir Gudijoje. Gyvendamas Rusijoje vedė rusę žmoną.

1945 m. su pirmaisiais rusų daliniais Vaigauskas grįžo į Lietuvą. Jam buvo pavesta visoje šiaurės vakarų Lietuvoje organizuoti stribus ir vadovauti stribams kovoje su lietuviais partizanais. Savo štabą buvo įkūręs Šiauliuose. Pasižymėjo nuožmiu žiaurumu, kad jo bijoję net rusai enkavedistai.

Vaigauskas buvo vienas iš pagrindinių planuotojų ir vykdytojų abiejų didžiųjų pokario deportacijų. Už sąžiningą lietuvių tautos naikinimą jis buvo apdovanotas keliais ordenais ir medaliais.

Senutė Vaigausko motina, religinga ūkininkė, sutikusi sūnų, veltui su ašaromis maldaudavo liautis naikinti savo krašto žmones. Vaigauskas savo motinos kaime nelankė, bet ji sugebėdavo pati jį pasiekti Šiauliuose.

Pasibaigus partizanų kovoms, Vaigauskas vėl buvo išgabentas į Maskvą pasiruošti “užsienio tarnybai”. Svetimų kalbų mokykloje jis gerai išmoko anglų kalbą ir 1960 metais buvo pasiųstas tarnybai į Jungtines Tautas New Yorke. Tikroji paskirtis buvo suorganizuoti Amerikos lietuvių sekimo tinklą. Veikė labai tyliai, nesiafišuodamas. Ryšius palaikė tik su labai mažu skaičiumi lietuvių, todėl apie jo buvimą čia niekas kaip ir nežinojo. Daug laiko praleisdavo rusų ambasadoje Washingtone, apklausinėdamas namo grįžtančius iš Lietuvos atvykusius turistus ir agentus.

1963 ar 1964 metais Vaigauskas iš Amerikos dingo. Po kiek laiko atsirado sovietų pasiuntinybėje Londone. Priskirtas prie konsularinio skyriaus. Organizuodamas Europos lietuvių sekimą, Vaigauskas veikė tyliai, kaip ir Amerikoje.

1971 m. rugsėjo mėnesį anglai išaiškino rusų šnipų ir sabotažo organizatorių tinklą ir 105 agentams įsakė iš krašto išsikraustyti. Jų tarpe buvo ir Ričardas Vaigauskas.

Lietuvos žmonės, kurie apie tai žino, sako, kad Vaigauskas yra pats pikčiausias Maskvos agentas, ant savo sąžinės sukrovęs dešimtis tūkstančių lietuvių gyvybių.

Dr. R. S. Daugvydas

Dr. M. T. Milgaudas