LIETUVIŠKAS RADIJAS AMERIKIEČIAMS

1968 m. balandžio mėn. 26 d. Čikagoje pirmą kartą prakalbo inž. Antano ir Marijos Rudžių įsteigta ir finansuojama radijo programa “Lietuvių radijo forumas”. Programa pravedama kiekvieno šeštadienio vakare 8-9 val.

Ši radijo programa skiriasi, tur būt, nuo visų kitų lietuviškų radijo programų Amerikoje. Ji neturi komercinių skelbimų. Pranešimai kovos už Lietuvos laisvę, o taip pat kultūriniais, visuomeniniais ar šalpos reikalais daromi veltui, nes visa tai yra neatidaloma lietuviško gyvenimo dalis. Bet pats pagrindinis “Lietuvių radijo forumo” tikslas yra supažindinti amerikiečius su laisvųjų lietuvių gyvenimu, jų pasiektais moksliniais bei kultūriniais laimėjimais, pristatyti jiems vis gyvą pavergtos Lietuvos klausimą ir priminti reikalą budėti prieš komunizmo pavojų laisvajam pasauliui. Todėl šioje programoje lygiagrečiai naudojamos lietuvių ir anglų kalbos.

LIETUVIŲ RADIJO FORUMO vadovybė su svečiais: iš kairės sėdi — buv. JAV ambasadorius Lenkijoje ir JAV pašto valdytojas dr. John Gronouski su ponia, programų leidėjas inž. Antanas Rudis, direktorė — Marija Rudienė ir Karilė (Gedutytė) Rudienė; stovi — adv. Jonas Krupa su žmona Margarita (Rudyte) ir tech. reikalų vedėjas Antanas Rudis, jr.

Į angliškąsias “Forumo” programas dažnai kviečiami žymūs amerikiečiai pakalbėti lietuviams rūpimais tarptautinės ir vidaus politikos klausimais. Iš tokių amerikiečių, kurie yra asmeniškai atsilankę į “Lietuvių radijo forumo” studiją ir iš čia kalbėję, paminėtini: Čikagos “Sun-Times” dienraščio vedamųjų redaktorius R. Kennedy bei eilė kitų amerikiečių redaktorių ir žurnalistų, buvęs Illinois valstybės gubernatorius S. Shapiro, buvęs JAV-bių pašto viršininkas ir ambasadorius Lenkijoje dr. J. A. Gronouski, buvusio JAV viceprezidento Humphry sesuo Mrs. Frances Humphrey - Howard, Marijos šventovės Washingtone direktorius vysk. T. Grady, daugelis JAV kongreso narių, demokratų ir respublikonų, ir t. t.

“Lietuvių radijo forumo” programos yra įdomios tuo, kad jų eigoje klausytojas turi galimybę paskambinti į studiją, duoti klausimą programos dalyviams ir tuoj pat susilaukti atsakymo. Visa tai įjungiama į transliacijos eigą. Kartais tokie klausimai sukelia kontroversijų, iššaukia pasikarščiavimus ir diskusijas. Pasitaiko ir aštrokų susikirtimų tarp radijo kalbėtojų ir klausytojų ir lietuvių, ir anglų kalbomis. Bet tai radijo programų įdomumą dar labiau padidina. “Lietuvių radijo forumas” su visais klausimų ir diskusijų priedais tąsyk tampa tikru lietuviškos bendruomenės nuotaikų veidrodžiu.

Kiekvienas kalbėtojas, ar tai būtų amerikietis, ar lietuvis, atvyksta į moderniai įrengtą studiją Rudžių namuose, kur nuo sienų žvelgia lietuvių menininkų kūriniai, religiniai simboliai ir kitoki tautiniai suvenyrai, ir iš tokios aplinkos prakalba į radijo klausytojus. “Lietuvių radijo forumas”, kaip minėta, jokių pajamų neturi. Visas išlaidas — radijo stočiai už laiką, už specialius techniškus įrengimus, skelbimus spaudoje ir t. t., o taip pat ir reprezentacijos išlaidas padengia Antanas ir Marija Rudžiai. Tai jų asmeniška auka kovai už Lietuvos laisvę ir lietuvybės išlaikymą Amerikoje.

Radijo programos taip organizuojamos, kad lietuviškos aktualijos sietųsi su gyvosiomis amerikiečių problemomis. Jos pradedamos “Lietuviais esame mes gimę” ir užbaigiamos lietuvišku parado maršu. “Forumo” programų leidėjas inž. Antanas Rudis, direktorė — Marija Rudienė, pranešėjas — Vyt Kasniūnas, dažnai talkinant M. Rudienei. Techniškuosius reikalus tvarko Antanas Rudis, jr., talkinant M. Kasniūnui.

Vl. Rmjs.

1970 m. gruodžio 4 d. Loretto ligoninėje Čikagoje mirė prelatas MYKOLAS KRUPAVIČIUS, politikas, valstybininkas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kūrėjas, kilniadvasis kovotojas ir kovos dėl Lietuvos laisvės organizatorius.

Plačiau apie a.a. Mykolą Krupavičių bus rašoma 1971 m. “Į Laisvę” numeriuose.