LAIŠKAI REDAKCIJAI

Ačiū buvusiam, sėkmės naujam redaktoriui!

“Į Laisvę” redaktorių pasikeitimą skaitytojai pastebėjo ir reiškė gyvas reakcijas. Spausdiname kai kurių laišku ištraukas.

Redakcija

Mielam bičiuliui Leonardui Valiukui, trejus metus redgavusiam ‘‘Į Laisvę” žurnalą, nuoširdžiai dėkojame. Redaktorius išlaikė žurnalą gyvą, įdomų ir aktualų.

Bičiuliai Juozui Kojeliui linkime ištvermės nelengvame redagavimo darbe. Tegul “Į Laisvę” toliau būva aktualus žurnalas ne tik Lietuvių Fronto bičiuliams, bet ir visai lietuvių visuomenei.

JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba

Linkiu daug sėkmės “Į Laisvę” redagavimo darbe.

Tikiuosi, kad eilę sekančių metų “Į Laisvę” įneš savo vertingą indėlį. Ypatingai yra svarbu pateikti medžiagos jaunuomenei. Taip pat reikia brandinti visuomenės politinį galvojimą, kad visas jėgas pakreiptų kovai už Lietuvos laisvę, prieš okupanto indoktrinaciją, o ne į ginčus savo tarpe.

Dr. Adolfas Damušis

Detroit, Mich

Sveikatos ir ištvermės. Tegu Dievas padeda.

Dr. Jonas Grinius

Vokietija

Noriu tik darbo pradžioje bičiuliškai įspėti Goethės Verterio žodžiais: "Būk vyras ir nesek manim!”

N. E. S.

J. A. V.

Gaila, kad bič. Valiukas nebegali toliau tęsti gražiai atlikto darbo. Po to, kai prof. Br. paliko žurnalą, man regis, jis vėl buvo pastoviau patekęs į savo vėžes kaip tik bič. Valiuko energijos dėka. Tobulybių, ypač mūsų sąlygomis, sunku pageidauti. Dėl turinio galima ginčytis, galima kiekvienam, turinčiam savo nuomonę, ją pareikšti.

Jei viskas ne taip sklandžiai ėjo, tai turime visi lygiai prisiimti savo kaltės dalį, pirmiausia — visi tyleniai, paskui niurzgaliai, galop ir likusieji.

Jei Jūs galite pratęsti "ĮL” pasirodymą, tai mano pažadas bent vienu straipsniu per metus paremti žurnalą yra savaime suprantamas dalykas. Čia tai jau dzūko žodis žemaičiui.

Dr. Kajetonas Čeginskas

Švedija

Atvirai kalbant, bič. Leonardo įnašu ir sugebėjimais buvau maloniai nustebintas. Tiesa, ne su visais jo linijos niuansiais aš galėjau sutikti. Bet negalima net įsivaizduoti žurnalo, kuriame nebūtų jausti paties redaktoriaus linija. Ir juo individualesnis redaktorius, juo, manau, jo linija bus ryškesnė.

Naujajam redaktoriui noriu linkėti ištvermės ir panašios kaip Leonardui sėkmės pasitelkti tiesiog nenumatytų bendradarbių.

Vytautas Vaitiekūnas

So. Orange, N. J.

Truputį nuvokiu, su kokiais sunkumais kiekvienas redaktorius šiuo metu susitinka, tačiau neabejoju pasisekimu.

Vincas Trumpa

Washington, D. C.

Linkiu visos sėkmes kiek galint ilgiau ištesėti pasiimtoj “Į Laisvę” naštoj.

Dr. Juozas Girnius

Boston, Mass.

Sveikinu prisiėmusį sunkią redagavimo naštą. Ryškiausias LFB gyvybės ženklas ir yra ‘‘Į Laisvę”.

Dr. Antanas Musteikis

Buffalo, N. Y.

Gera, kad “Į Laisvę” ir toliau eis nors redaguoti nebus lengva. Bus pažadų ir netesėjimų. Bet žurnalas yra geras forumas, žinomas ir išdirbtas, turįs įtakos.

Dalykus galima ir reikia blaiviai komentuoti. Mano pažiūra tokia: au-rea via media est, nors dėl to “media" irgi galima padiskutuoti. Bet lietuviškas vieškelis gali būti pakankamai platus, kad visiems geros valios tautiečiams vietos būtų.

Gyvename didelių pasikeitimų laikotarpį, ir daug kas nuo mūsų valios nepriklauso. Reikia ir mums keistis, neprarandant esmės, bet ir nebijant posūkių.

Dr. Vytautas Vardys

Norman, Okla.

Džiaugiuosi, kad mano mėgiamiausias lietuviškas žurnalas eis ir toliau ir kad jis domisi jaunesnių žmonių darbais.

Garbrielius Mironas

Philadelphia, Penn.

Redaktoriams keičiantis, siunčiu geriausios sėkmės linkėjimus. Darbas nebus lengvas. Jei mokėsi telkti bendradarbius, o sutelkęs juos išlaikyti — pasisekimas užtikrintas. Negana mokėti ir sugebėti redaguoti, reikia mokėti ir sugyventi. O tai kolektyviniame darbe labai svarbu.

Anatolijus Kairys

Chicago, Ill.

Linkiu sėkmės redaguoti “Į Laisvę”. Darbas sunkus ir nedėkingas. Tai žino tie, kurie tokius darbus dirba. Plepėti gali kiekvienas, bet kai reikia dirbti, plepui dingsta visa išmintis.

Bronius Nainys

Chicago, Ill.

Manau, kad darbas “Į Laisvę” redaktoriaus kėdėje nebus lengvas. Bet neabejoju, kad šią naštą panėši kelerius metus. O tai ir bus geras įnašas.

J. V.

Washington, D. C.

Redaguoti mūsų sąlygomis žurnalą nėra lengva, lyg 19-tame amžiuje kokiam Kudirkai ar Tumui - Vaižgantui, kurių kiekvienas išleistas numeris reikalavo daug darbo, energijos ir nepaliaujamo tikėjimo į savo tautos ateitį. Linkiu sėkmės tame svarbiame šiandieniniame darbe.

Dr. Zenonas Ivinskis

Vokietija

Bet kurio laikraščio, o ypatingai “Į Laisvę”, misija didelė. Svarbi šiandien, svarbi ir išliekanti istorijai.

Susumuodamas Leonardo laikotarpį, galiu trumpai pasakyti, kad jo darbą vertinu teigiamai: sutelkė eilę naujų bendradarbių, įnešė tam tikro gyvumo, praplėtė bazę ir svarbiausia ištesėjo.

Dr. Kazys Ambrozaitis

Chesterton, Ind.

“Į Laisvę” redakcija laukia skaitytojų pasisakymų žurnale keliamomis problemomis. Įdomesni laiškai bus skelbiami. Tačiau redakcijai turi būti žinomas laiško autoriaus vardas, pavardė ir adresas. Spausdinant gali būti naudojamas ir slapyvardis. Anoniminių autorių laiškai, nežiūrint jų vertės, nebus spausdinami.

Laiškus redakcijai siųsti šiuo adresu: “Į Laisvę”, Post Office Box 34461 Los Angeles, California 90034.