Aktyvieji frontininkai. — Žibutė Brinkienė ir Balys Raugas

ŽIBUTĖ BRINKIENĖ

ŽIBUTĖ BRINKIENĖ, Los Angeles, California (JAV), Rezoliucijoms Remti Komiteto kasininkė.

Tūkstančiai jaunosios kartos lietuvių yra baigę aukštąjį mokslą laisvojo pasaulio kraštuose, bet tik maža jų dalis pilnai atiduoda savo duoklę lietuviškam darbui ir kovai dėl Lietuvos laisvės. Šiame negausiame jaunosios kartos lietuvių darbuotojų būrelyje matome Žibutę Nidą Brinkienę, didelių sugebėjimų ir plačios skalės lietuvių veikėją.

Žibutė Brinkienė, (g. 1940.V. 19 Kaune) pradžios, vidurinį ir aukštąjį mokslą baigė JAV-se. Inžineriją studijavo Los Angeles kolegijose (Los Angeles City College ir Los Angeles State College), 1960 metais gaudama technikos mokslų baka-laureatą (B. S. in General Engineering). Studijas gilino Chicagos universitete (University of Chicago, Graduate School).

Studentavimo laikais Žibutė Balsytė aktyviai dalyvavo ateitininkų, skautų, lietuvių studentų ir amerikiečių visuomeninėje bei politinėje veikloje. Kai ji 1962 metais ištekėjo už dr. Zigmo Brinkio, ta proga ją sveikino dabartinis JAV-bių prezidentas Richard Nixon ir eilė kitų žymių amerikiečių.

Šiuo metu ji, augindama du sūnus ir dukterį, vadovauja lietuvių inžinierių ir architektų Los Angeles vienetui, yra Rezoliucijoms Remti Komiteto kasininkė, LFB Los Angeles sambūrio vicepirmininkė ir priklauso bei aktyviai dalyvauja eilėje amerikiečių organizacijų.

BALYS RAUGAS

BALYS RAUGAS, Delran, New Jersey (JAV), šiuo metu vadovaująs LB Pietryčių apygardai.

Lietuviškas darbas nėra nei pelningas nei dėkingas: čia reikia daug pasiryžimo, kantrybės ir ištvermės. Daugelis mūsų veikėjų greit “pavargsta” ir išeina į “pensiją”. Pajėgiai, kantriai ir ištvermingai lietuviško darbo naštą pakėlė ir pakelia Balys Raugas, vienas iš iškiliųjų lietuvių darbuotojų laisvajame pasaulyje.

Balys Raugas (g. 1914.1.6 Butkelių k., Dusetų vls., Zarasų aps.) 1935 baigė Utenos gimnaziją ir 1938 karo mokyklą, teisę studijavo VDU ir VU. Iki 1941 tarnavo karininku pirmame D. L. K. Gedimino pulke. 1944 pasitraukė į Vokietiją, o 1950 atvyko Į JAV-bes. Chemijos mokėsi Philadelphijoje (Franklin School of Science). Nuo 1960 metų dirba kaip chemikas metalo pramonėje.

Balys Raugas spaudoje pradėjo reikštis 1933. Kartu su Juozu Kuzma išspausdino eilėraščių rinkinį “Balti balandžiai” (1936). Bendradarbiavo “Trimite”, “Karyje”, “Jaunojoje Lietuvoje”, “Ateities Spinduliuose”, o JAV-se — lietuvių patriotinėje ir katalikiškoje spaudoje.

Bei veiklos LF Bičiuliuose ir talkos Rezoliucijoms Remti Komitetui, Balys Raugas visą kitą laiką skiria Lietuvių Bendruomenei. Šiuo metu jis vadovauja LB Pietryčių apygardai.