“LITUANUS” ŽURNALO ATEITIS

LIETUVIŲ INFORMACIJA SVETIMIESIEMS

Su džiaugsmu teko sutikti žinią., kad dr. Antanas Klimas ir dr. Kęstutis Skrupskelis redaguos 1969 metais "Lituanus” žurnalą. Reikia tikėti, kad naujieji redaktoriai įstatys šį leidinį vėl į tinkamas vėžes, ir jų rankose "Lituanus" žurnalas pilnai ir tinkamai garsins Lietuvą ir lietuvių reikalus kitataučių tarpe.

"Lituanus žurnalo krizė

“Lituanus” žurnalas, pradėtas leisti lietuvių studentų prieš maždaug 14 metų ir skirtas informuoti angliškai kalbančius kitataučius apie Lietuvą ir jos bylą, jau kuris laikas pergyvena krizę. Žurnalas arti metų nė nebepasirodė. Mat, leidėjai nebegavo paramos iš patriotiškai nusiteikusios lietuvių visuomenės, kuri remia visus mūsų pozityviuosius darbus bei žygius. Šiuo metu leidinys vėl pradeda pasirodyti. Anot leidėjų pranešimų spaudoje, žurnalo finansinė padėtis esanti kiek pagerėjusi — būsią bandoma išleisti praeityje neišleistus numerius.

Kiek žinoma, mūsų visuomenė buvo gana dosni "Lituanus” žurnalui pradžioje, ir leidėjams pavykdavo galą su galu suvesti. Finansinė padėtis pradėjo blogėti, kai prieš maždaug ketvertą metų “Lituanus” žurnalo vyr. redaktorius T. Remeikis ir jo artimieji bendradarbiai pasuko leidinį gana kairoku ir kartu keistoku keliu. Visas reikalas dar labiau pablogėjo, kai T. Remeikis prisijungė prie taip vadinamo “raudonojo krepšinio" organizaotrių grupės. Puiku, kad T. Remeikis galų gale atsisveikina su “Lituanus” žurnalu.

Dabartinis žurnalo pobūdis

Šiuometinis “Lituanus" žurnalo turinys, atrodo, be vargo galėtų būti aprobuojamas Lietuvos okupanto, čia rašoma nekaltais literatūros, meno ir kitais klausimais. Kovos dvasios šiame žurnale nebėra likę nė už centą. O juk šio žurnalo pradininkai buvo pramatę visai kitą misiją šiam leidiniui!

Kartkartėmis vienas ar kitas numeris darė neblogą įspūdį. Iš tokių paminėtinas neseniai suredaguotas dr. A. Klimo numeris. Kiti numeriai — tiesiog gailesčio verti! Prie visai nevykusių reiktų priskirti paskutinius du buv. redakcijos suredaguotus numerius. Abu užpildyti scenos veikalėlių vertimais iš lietuvių kalbos. Vienas kūrinėlis parašytas ir išleistas pavergtoje Lietuvoje. Tai — ir viskas! Nuo kada “Lituanus” yra tapęs nevykusiu literatūros leidiniu?

Tikrasis “Lituanus" veidas

Patriotiškai nusiteikusi lietuvių visuomenė tokio “Lituanus” žurnalo remti negali. Naujieji redaktoriai turi iš pagrindų keisti žurnalo turinį. Reikia manyti, kad jie tai ir padarys. Tuo atveju leidėjai (“Lituanus” fondas) neturės jokio vargo surasti žurnalo išlaikymui finansinių resursų.

1.    "Lituanus” žurnale turi būti nagrinėjami mūsų politikos, literatūros, meno, muzikos ir kiti klausimai, šiems klausimams turėtų būti skiriama pakankamai vietos kiekviename numeryje.

2.    Ne vienas iš mūsų jaunesniųjų ar senesniųjų intelektualų yra “pasimetęs" Lietuvos laisvinimo darbe. Tokių asmenų straipsniams neturėtų būti vietos “Lituanus” žurnale.

3.    Straipsniai turėtų būti įdomūs, nagrinėju aktualius klausimus; turinys — įvairus. Kiekviename numeryje duotina išsami mūsų politinių, kultūrinių bei meno įvykių apžvalga. Kitaip tariant, redaktoriai turėtų gerokai pasėdėti prie kiekvieno numerio.

4.    "Lituanus” žurnalas turėtų būti skiriamas vidutinio išsilavinimo asmeniui (baigusiam vidurinį mokslą, porą ar pan. metų studijavusiam kolegijoje). Vidutinio išsilavinimo žmonės valdo JAV-bes, Angliją, Kanadą, Australiją ir kitus angliškai kalbančius kraštus. Tuos asmenis mes ir turėtumėm siekti bei juos informuoti apie Lietuvą ir visas jos problemas.

Jei naujieji redaktoriai padarys “Lituanus” tokiu žurnalu, tai tuo atveju geros valios lietuviai neturėtų pagailėti tūkstančių dolerių šio leidinio išlaikymui. “Lituanus” žurnalo ateitis yra dabar naujų redaktorių rankose.

S. R. Kutra