TUOJ SUFORMUOTINAS LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

LIETUVIŲ INFORMACIJA SVETIMIESIEMS

Lietuvių informacija svetimiesiems tebegyvena dar akmens amžiaus gadynėje. Paskutiniųjų poros metų laikotarpyje buvo parodyta tam tikrų pastangų šioje srityje, bet jos liko tik planuose. Nieko konkretaus nei veiksniai, nei Lietuvių Bendruomenė, nei pavieniai asmenys nepadarė.

Visi prisimename kun. G. Z. Sabataičio, S. J. ir jo bendradarbių didelius užsimojimus 1967 metais suorganizuoti informacijos centrą. Chicagoje, vėliau — apimantį visą kraštą. Jis išvyko iš Chicagos (tęsti studijų Xavier universitete, Cincinnati, Ohio), jo bendradarbiuose pritrūko jėgų, noro ir užsidegimo tam darbui —- taip tas informacijos centras tik ką išvydęs dienos šviesą tuoj ir atsisveikino su šiuo pasauliu. Panašus likimas nutiko ir VLIK-o, LLK-to ir PLB bandomam suorganizuoti informacijos centrui 1967 metais. Visos tos institucijos buvo delegavusios savo atstovus ir bendrą komisiją, kuriai buvo pavesta suformuoti lietuvių informacijos centrą. Ar ta komisija buvo susirinkusi bent vienam posėdžiui ir ar ji ką nors planavo ir darė — neteko nieko tuo klausimu užtikti mūsų spaudoje. Greičiausiai visas reikalas ir pasibaigė atstovų delegavimu į bendrą veiksnių komisijų.

Turime PLB naujų valdybų, kuri ir turėtų imtis iniciatyvos stipraus ir pajėgaus lietuvių informacijos biuro suformavimui ir jo išlaikymui. Tas biuras turėtų siekti visus laisvojo pasaulio kampus, ir jo centras turėtų būti JAV-bių sostinėje Washingtone, kur yra sudėtos visos pavergtųjų viltys. Tai būtų didelio užsimo-

jimo žygis, pareikalaująs geriausių ir pajėgiausių toje srityje mūsų protų ir didelių piniginių resursų. PLB, apimanti ir apjungianti visus laisvojo pasaulio lietuvius, be abejo, šiam darbui visais atžvilgiais yra pajėgi. Ji yra ne tik pajėgi šio žygio įgyvendinimui, bet iš jos to reikalauja kenčiančioji komunistų vergijoje Lietuva.    (-ap.)