XV-TOJI LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITĖ EUROPOJE

EUROPOS LIETUVIUOSE


XV-SIOS STUDIJŲ SAVAITĖS KALBĖTOJAI — XV-sios lietuviškų studijų savaitės Europoje kalbėtojų dalis. Nuotraukoje (iš kairės dešinėn): V. Natkevičius, dr. Z. Ivinskis, St. Lozoraitis, Jr., dr. K. J. Čeginskas ir R. Bačkis. Kun. J. Dėdino nuotraukos.

1968 metų lietuviškų studijų savaitė (penkioliktoji iš eilės) Europoje įvyko rugpiūčio mėnesio 4-11 dienomis Romuvoje (Vasario 16-sios gimnazijoje, Huettenfelde, Vakarų Vokietijoje). Studijų savaitės tema buvoz; Lietuvos nepriklausomybės 50-tis ateities perspektyvoje. Studijų savaitę atidarė ir jos darbams vadovavo V. Natkevičius, Vasario 16-sios gimnazijos direktorius.

Paskaitos ir simpoziumas

Paskaitas skaitė šie Europos lietuvių darbuotojai: dr. K. J. Čeginskas (Švedija) — Rezistencijos problemos; dr. Z. Ivinskis (Vakarų Vokietija) — Lietuvos politinė raida ir lūžiai nuo 1918 metų; kun. dr. P. Rabikauskas (Italija) — Katalikų darbai per Lietuvos penkiasdešimtmetį; R. Bačkis (Prancūzija) — Tautų likimas ir Europos apsijungimo procesas; kun. A. Keleris (Vakarų Vokietija) — Evangelikų veikla Lietuvoje ir išeivijoje; R. Giedraitis - Spalis (Anglija) — Nepriklausomos Lietuvos jaunimas gyvenime

ir literatūroje; J. Vilčinskas (Anglija) — Socializmas Lietuvoje; dr. J. Grinius (Vakarų Vokietija) — Ateities perspektyvos lietuvių literatūrai; St. Lozoraitis, Jr. (Italija) —Okupuotos Lietuvos problemos; kun. A. Rubik.as (Vakarų Vokietija) — Lietuvių katalikų rūpesčiai po Vatikano II susirinkimo. Be visų minėtų paskaitų, buvo suruoštas simpoziumas tema:    Lietuvos išsilaisvinimo

formos ir būdai. Simpoziumui vadovavo V. Banaitis, o jo dalyviais buvo: V. Bartusevičius, dr. K. J. Čeginskas, K. Dikšaitis, A. Hermanas ir S. Lozoraitis, Jr.

Meninė ir religinė programa

Studijų savaitės meninę programą atliko tuo metu Europoje viešėjusi Hamiltono (Kanadoje) lietuvių tautinių šokių grupė Gyvatvaras; aktorė Aldona Eretaitė (Vakarų Vokietija) davė lietuvių poezijos rečitalį Mannheimo teatro styginis kvartetas atliko Čiurlionio, Naujalio ir Šimkaus kūrinius.

Tėvynes valandėlėje evangelikai ir katalikai, vadovaujami kun. A. Kelerto ir kun. S. Matulio, bendrai pasimeldė. Nuleidžiant vėliavą, pritaikintą kalbą pasakė savaitės moderatorius V. Natkevičius.

Kiti parengimai

Buvo suruoštas Vydūno 100 metų gimimo sukakties paminėjimas. Paskaitą apie Vydūną skaitė dr. J. Grinius, ištraukų iš jo raštų davė dr. K. J. Čeginskas, B. Gailiūtė-Spies (Belgija) padainavo keletą dainų akompanuojant V. Banaičiui.

Aktorius A. Gedvilą (Vakarų Vokietija) padeklamavo Maironio ir savo eilėraščių. A. Krivickas buvo surengęs naujesniųjų tremtyje ir pavergtoje Lietuvoje išleistų knygų parodą.

Savaitėje dalyvavo 130 dalyvių ir 150 svečių iš devynių Europos ir užjūrio kraštų. Studijų savaitės organizacinę komisiją sudarė: C. Bartusevičienė, A. Grinienė ir A. Krivickas.    (ELI)