LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 12-TOJI STUDIJŲ SAVAITĖ

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIUOSE

Pradžia metinėms studijų savaitėms buvo padaryta Lietuvių Fronto Bičiulių Europos sektoriaus. Europiečius tuoj pasekė amerikiečiai ir kanadiečiai. JAV-bių ir Kanados frontininkai jau 12-tąjį kartą buvo susirinkę savo poilsio ir studijų savaitei, kuri jvyko 1968 metu liepos 28 - rugpiūčio 4 dienomis Dainavos stovykloje (Manchester, Michigan, JAV). Paskutiniaisiais metais šios savaitės vadinamos bendrinėmis, nes į jas kviečiami ir “bičiulių bičiuliai” ir kiti lietuviai, ši poilsio ir studijų savaitė, atrodo, buvo dalyviais skaitlingiausia. Savaitės pabaigoje prireikdavo net poros pamainų valgykloje pietums ar vakarienei. Paskaitose ir simpoziumuose dalyvavo tarp 80 - 120 asmenų, bendresniuose parengimuose (žodžio ir dainos vakare, partizanų pagerbime ir kit.) — virš 200. Mat, daliai jaunesniosios kartos dalis programos gal buvo sunkokai įkandama. Tad, toji jaunimo dalis buvo labiau prisirišusi prie ežero, negu kad prie paskaitų ir posėdžių salės.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖJE — LFB studijų savaitės, įvykusios 1968 metų liepos 28 - rugpiūčio 4 dienomis Dainavoje, dalyvių ir svečių dalis. Pirmoje eilėje (iš kairės dešinėn): dr. B. Radzivanas, dr. V. Vardys, prof. J. Brazaitis, Br. Nainys, kun. G. Kijauskas, S.J., B. Nainienė, J. Bachunas, St. Barzdukas ir kit. Dr. K. Ambrozaičio

Paskaitos ir paskaitininkai

Studijų savaitės tema buvo: Mūsų idėjinis turinys laiko tėkmėje. Toli gražu nepavyko tos temos pilnai išsemti.

Kalbėtojų buvo daug. Paskaitininkai, simpoziumų ir diskusijų dalyviai palietė šimtus problemų ir bandė duoti savo atsakymus bei sprendimus. Pirmųjų keturių studijų savaitės dienų paskaitose buvo liečiami bendresni lietuvių ir Lietuvos klausimai. čia kalbėjo kun. A. Bernatonis (Vakarų Vokietija), kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. (Roma, Italija), St. Barzdukas, dr. V. Vardys, M. Lenkauskienė ir dr. J. Girnius. Paskaitose buvo pasisakyta Europos lietuvių, LB, bendravimo su kraštu, jaunimo stovyklų, padėties pavergtame krašte ir kitais klausimais.

LFB organizaciniai reikalai

Studijų savaitės organizatoriai bei pravedėjai planavo skirti penktadienį (rugpiūčio 2) LFB organizacinių reikalų apžvelgimui, išdiskutavimui ir atitinkamų nutarimų priėmimui. Penktadienio rytą buvo sugaišta gerokai laiko smulkiems pranešimams ir kitiems reikalėliams. Priešpietinėje sesijoje, likus tik apie vienai valandai laiko, buvo pakviestas L. Valiukas tarti žodį “Į Laisvę” žurnalo reikalais ir padaryti gerą pradžią diskusijoms LFB organizaciniais bei veiklos reikalais, pateikiant eilę pasiūlymų. Popietinė sesija turėjo būti skirta jo ir kitų padarytų (per visą savaitę) pasiūlymų pilnam išdiskutavimui ir nutarimų priėmimui. Organizatoriai ir pravedėjai paskutiniu momentu įplanavo popietinėje sesijoje V. Vaitiekūno paskaitą. (L. Valiuko pasiūlymai ir V. Vaitiekūno paskaita duodami atskirai šiame “Į Laisvę” numeryje. Red.). Po V. Vaitiekūno paskaitos rezoliucijų komisija, kuri rengėjų buvo paskirta studijų savaitės pradžioje, pasisiūlė perskaityti savo paruoštas rezoliucijas. Anot komisijos, ji bandžiusi dalį patiektų pasiūlymų susumuoti. Rezoliucijos buvo perskaitytos, ir daugumai studijų savaitės dalyvių jos nepatiko. Pasipylė diskusijos, bet jom jau trūko laiko. Buvo nutarta diskusijas nukelti į vėlyvą vakarą. Po vakarienės, pamaldų (šv. Mišių), partizanų pagerbimo prie kryžiaus stovykloje ir dar specialios partizanams pagerbti programos salėje, apie 11 val. vakare diskusijos buvo atnaujintos. Jose dalyvių skaičius nebuvo jau toks didelis, kaip kad dienos metu. Ištvermingesnieji čia kalbėjo virš poros valandų laiko į temą ir ne į temą. Buvo nutarta (prof. J. Brazaičio pasiūlymu) visus pasiūlymus (L. Valiuko, V. Vaitiekūno, rezoliucijų komisijos ir kit.) perduoti LFB Vyr. Tarybai ir Centro valdybai, kad tos institucijos savo bendrame posėdyje tai išdiskutuotų ir padarytų atitinkamus nutarimus. (Vyr. Taryba ir Centro valdyba planuoja suvažiuoti specialiam posėdžiui į Chicagą spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ir tai atlikti. Red.).

Kiti parengimai

Dvasiniais stovyklautojų reikalais rūpinosi kun. G. Kijauskas, S. J., Jėzuitų provincijolas, atnašaudamas rytais šv. Mišias ir pasakydamas pamokslus. Jis taip pat aktyviai dalyvavo eilėje diskusijų (po paskaitų ar pranešimų), pareikšdamas savo nuomonę gyvybiniais lietuvių ir Lietuvos klausimais.

Tradicinė partizanų pagerbimo programa buvo dviejų dalių: dalyvių eisena prie kryžiaus stovykloje ir prof. J. Brazaičio atitinkamas žodis ten; kita — žodžio ir muzikos montažas salėje, kurį paruošė rašyt. Kavaliūnas ir Stempužis, o atliko Clevelando dramos grupės nariai.

Studijų savaitė buvo baigta žodžio ir dainos vakaru, įvykusiu rugpiūčio 3 dienos vakare. Programą atliko sol. Dana Stankaitytė (akomponavo A. Vasaitis), poetė seselė Jurgita (Saulaitytė) ir rašyt A. Baronas. Šią programą pravedė dr. V. Majauskas.

Praėjusiais ir šiais metais leista pasisakyti jaunimui, šeštadienio rytą (rugpiūčio 3) apie porą valandų jaunimas kalbėjo senimui. Simpoziumo tema buvo: Sąmyšis lietuvių ir amerikiečių jaunime. Dr. J. Girnius, moderavęs tam simpoziumui, neleido jo dalyviams nukrypti nuo temos. Simpoziumo dalyviai buvo 18 - 22 metų amžiaus studentai ar baigusieji: Bradūnas, Smilgaitė, Valaitis, Bičiūnas, Prapuolenis, Rastonis, Girnius ir Šaulys. Pora iš jų buvo ir barzdoti ir perdaug plaukuoti, kiti — puikūs jaunuoliai. Tas simpoziumas patiems dalyviams buvo žymiai naudingesnis, negu kad klausytojams. Ne vienas iš jų turėjo keistų ir niekuo nepagrįstų įsitikinimų. Atrodo, kad dr. J. Girnius savo paaiškinimais bei papildymais išsklaidė tuose jaunuoliuose tam tikras keistas pažiūras vienu ar kitu klausimu. Vienas iš tų barzdotų, ūsuotų ir plaukuotų studentų siūlė lietuviams pasitraukti iš amerikiečių visuomenės ir įsteigti atskirą savo koloniją, nes, anot jo, amerikiečiai gadiną lietuvius. Tas pasiūlymas buvo palydėtas klausytojų juoku.

Studijų ir poilsio savaitę suorganizavo ir pravedė JAV-bių ir Kanados LFB Centro valdyba, susidedanti iš — pirm. J. Mikonio, vicepirmininkų — J. Žilionio ir dr. J. Skrinskos, sekr. V. Gyvo, ižd. J. Vasario, biuletenio red. V. Rociūno ir biuletenio admin. V. Palūno. Valdybai talkino Vyr. Tarybos prezidiumas, vad. dr. A. Damušio. Sesijoms ir simpoziumams pirmininkavo ar vadovavo dr. J. Girnius, dr. P. Kisielius ir dr. V. Majauskas.

žymesni svečiai

Studijų savaitėje ilgiau ar trumpiau buvo užsukę PLB valdybos pirm. J. Bachunas, JAV LB Centro valdybos pirm. Br. Nainys (LFB narys), kun. A. Bernatonis iš Vokietijos, kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C., iš Romos ir eilė kitų lietuvių darbuotojų. Ypač, nemaža svečių buvo iš artimesnių vietovių — Detroito, Clevelando ir Chicagos.

Išvados ir sugestijos ateičiai

Lietuvių visuomenėje yra nemaža pasimetimo. Jo nestokoja ir frontininkuose. ūkinė stovyklos dalis funkcijavo puikiai, gi studijinė dalis gerokai šlubavo, čia stokojo ir plano ir vadovybės kietesnės rankos. Ateityje to reiktų tikrai išvengti.

Būtų tikslu studijinę dalį sukoncentruoti į savaitgalį — penktadienį ir šeštadienį. Abi dienos turėtų būti skiriamos organizacinių ir Lietuvos laisvinimo reikalų svarstymui. Turėtų būti paruošta labai detali programa ir jai turėtų vadovauti kompetentingi ir kietos rankos asmenys. Priešingu atveju (kaip ir 1988 metais), vyksta tik neplaningas, (liečiąs šimtus klausimų) pašnekesys, neduodąs ir neatnešąs beveik jokios naudos nei LFB nariams, nei pačiai organizacijai, nei kenčiančiai Lietuvai.

P. Daugminas