EUROPOS BIČIULIŲ KONFERENCIJA

Nuo 1953 metų Tuebingeno konferencijos Europos Lietuvių Fronto bičiuliai reguliariai kasmet susirenka apžvelgti savo metinę veiklą, numatyti darbus sekantiems metams ir išrinkti vadovybę. 1968 metų konferencija įvyko rugpiūčio mėnesio 8 dieną Romuvoje (Vasario 16-sios gimnazijos patalpose, Huettenfelde— Vakarų Vokietijoje). Konferenciją atidarė Europos Lietuvių Fronto Bičiulių pirm. prof. dr. Z. Ivinskis. Konferencijai pirmininkavo dr. K. Čeginskas (Švedija), sekretoriavo I. Natkienė (Vakarų Vokietija).

Konferencija pasisakė už tai, kad studijų savaitės būtų ruošiamos kasmet; buvo pareikštas pasitenkinimas atgaivintuoju “Į Laisvę” žurnalu; su dideliu susirūpinimu buvo svarstomas pribrendęs reikalas peržiūrėti ligšiolinę VLIK-o organizacinę struktūrą, siekiant joje užtikrinti deramą svorį Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir jaunimo atstovams.

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių valdybos pirmininku perrinktas prof. dr. Zenonas Ivinskis.    (ELI)

AR TAVO PAŽĮSTAMI PRENUMERUOJA “į LAISVĘ” ŽURNALĄ,

•    Jei ne, prikalbink juos užsisakyti “Į Laisvę”!

•    Siųsk jų adresus ir prenumeratos mokestį administratoriui!