ŠIO NUMERIO STRAIPSNIŲ AUTORIAI

•    DR. KAZYS G. AMBROZAITIS (g. 1918), Chesterton, Indiana (JAV), medicinos gydytojas, visuomenininkas. Medicinos mokslus studijavo ir baigė Lietuvoje ir Vokietijoje (Tuebingeno universitete), šiuo metu vadovauja rentgenologijos skyriui vienoje Indianos ligoninėje. Dr. K. Ambrozaitis šiuo metu yra JAV LB Tarybos narys ir LFB Vyr. Tarybos narys, jis taip pat aktyviai reiškiasi Lietuvių Fonde, Rezoliucijoms Remti Komitete ir kitose organizacijose.

•    DR. JONAS BALYS (g. 1909), College Park, Maryland (JAV), etnologas, folkloristas, visuomenininkas. Studijavo Kauno, Graco ir Vienos universitetuose. 1933 Vienoje įsigijo daktaro laipsni. Profesoriavo VDU, Vilniaus, Hamburgo-Pinnebergo (Vokietijoje) ir Indianos (JAV) universitetuose. Yra parašęs eilę knygų tautosakos klausimais, bendradarbiauja periodinėje spaudoje, LE tautosakos - tautotyros skyriaus redaktorius.

•    VILIUS BRAŽĖNAS (g. 1913), Watertown, Connecticut (JAV), rašytojas, laikraštininkas, visuomenininkas. Gimė Rigoje (Latvijoje), baigė jėzuitų gimnaziją Kaune, VDU technikos fakultete 8sem. išklausė elektrotechnikos. 1937 baigė Karo mokyklos aspirantų kursą inž. j. Itn. laipsniu, šiuo metu yra JAV LB Tarybos narys, aktyviai reiškiasi skautuose (yra skautininkas).

   DR. ZIGMAS G. BRINKIS (g. 1925), Los Angeles, California (JAV), medicinos gydytojas, visuomenininkas. 1952 baigė medicinos mokslus ir įgijo daktaro laipsnį Tuebingeno universitete (Vokietijoje), gilino medicinos studijas Strasburgo (Prancūzijoje) ir Madrido (Ispanijoje) universitetuose. 1957 atvyko į JAV ir išlaikė Illinois valstybinius medicinos egzaminus; šiuo metu dirba kaip gydytojas veteranų ligoninėje Los Angeles mieste. Priklauso frontininkams ir ateitininkams, yra Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės narys.

•    DR. ADOLFAS DAMUŠIS (g. 1908), Detroit, Michigan (JAV), inžinierius, visuomenininkas. 1934 baigė VDU technikos fakultetą, 1937-1938 studijas gilino Berlyno ir Frankfurto universitetuose, 1940 VDU gavo inž. daktaro laipsnį. 1934-1944 VDU dėstytojas, profesorius ir technologijos fakulteto dekanas. 1941 birželio sukilimo organizatorius ir Laikinosios vyriausybės narys. VLIK-o organizatorius ir jo vicepirmininkas, 1944-1945 nacių areštuotas ir kalintas. Vienas iš žymiųjų ateitininkų veikėjų, LFB Vyr. Tarybos prezidiumo pirmininkas.

•    DR. ZENONAS IVINSKIS (g. 1908), Bonn, Vakarų Vokietija, istorikas, visuomenininkas. 1929 baigė LU teologijos - filosofijos fakultetą, studijas gilino Muencheno ir Berlyno universitetuose, daktaro laipsnį įgijo 1932. Nuo 1933 profesoriavo VDU. Tremtyje (Vokietijoje) dirbo švietimo srityje, veikė LRK, buvo VLIK-o narys. šiuo metu dėsto Bonnos universitete. Aktyviai reiškiasi ateitininkuose, LB, frontininkuose. šiuo metu vadovauja Europos Lietuvių Fronto Bičiuliams.

   JUOZAS KOJELIS (g. 1916), Los Angeles, California (JAV), mokytojas, laikraštininkas, visuomenininkas. 1940 Vilniaus universitete baigė klasikinę filologiją. Lietuvoje ir tremtyje (Vokietijoje) gimnazijų mokytojas, inspektorius ir direktorius. 1943-1944 nacių kalintas už lietuvišką veiklą. Aktyviai reiškiasi LB, ateitininkuose ir frontininkuose. Rezoliucijoms Remti Komiteto organizatorius ir vadovybės narys.

   DR. PETRAS G. PAMATAITIS (g. 1900), Los Angeles, California (JAV), teisininkas, visuomenininkas. Teisės mokslus baigė Lietuvoje, teisių daktaro laipsnį įgijo Heidelbergo universitete 1949. Lietuvos Respublikos kriminalines policijos tarnautojas nuo 1925, o nuo 1933 krašto kriminalines policijos viršininkas. JAV-se dalyvauja teisininkų, LB, ALT-bos, ALTS-gos ir Lietuvių Rezistencinės Santarvės veikloje. Rezoliucijoms Remti Komiteto organizatorius ir vadovybės narys.

•    DR. ANTANAS PAPLAUSKAS-RAMŪNAS (g. 1910), Ottawa, Kanada, mokslininkas, pedagogas, 1935 baigė VDU humanitarinių mokslų fakultetą, studijas gilino Vienos universitete ir ten 1944 įgijo pedagogikos daktaro laipsnj. šiuo metu dr. A. Ramūnas yra Ottawos universiteto lyginamųjų pedagoginių mokslų centro direktorius ir psichologinių ir pedagoginių mokslų fakulteto ordinarinis profesorius.

•    DR. PRANAS V. RAULINAITIS (g. 1895), Los Angeles, California (JAV), teisininkas, visuomenininkas. Teisę studijavo Maskvos ir Friburgo (Šveicarijoje) universitetuose. Teisių daktaro laipsnį įgijo Fribourgo universitete 1923. Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius. 1923-1928 buvo trijų Lietuvos seimų narys (1924-28 seimo vicepirmininkas). Aktyviai reiškėsi ir reiškiasi ateitininkų, teisininkų ir LB veikloje, bendradarbiauja lietuvių patriotinėje spaudoje.

•    DR. VYTAUTAS STASYS VARDYS (g. 1924), Milwaukee, Wisconsin (JAV), politinių mokslų profesorius, laikraštininkas, visuomenininkas. Studijavo Tuebingeno ir Wisconsin (JAV) universitetuose. Politinių mokslų daktaro laipsnį įgijo Wisconsin universitete 1958 ir nuo to laiko ten profesoriauja. Eilės straipsnių ir knygų autorius, “Į Laisvę” žurnalo buv. redaktorius. Aktyviai reiškiasi ateitininkuose, frontininkuose ir LB. šiuo metu yra Ateitininkų Federacijos pirmininkas.