LAIŠKAI REDAKTORIUI

PATENKINTI "Į LAISVĘ" ŽURNALU

• “Į Laisvę” žurnalo naują, numerį gavau dar prieš Kalėdas ir jį godžiai tuoj perskaičiau. Džiaugiuosi žurnalo vis didėjančiu gyvumu ir aktualumu.

Dr. Adolfas Damušis

Detroit, Michigan

• Žurnalas daro labai gerą įspūdį: įdomus, patrauklus ir nenuobodus. Sėkmės redaktoriui!

Bronius Nainys

Chicago, Illinois

• Seniai lauktą “Į Laisvę” žurnalo naują numerį (Nr. 41) šiandien gavau ir su dideliu įdomumu tuojau mečiausi jį skaityti. Nuoširdžiai sveikinu ir dėkoju, kad su šiuo numeriu vėl rodote tiek daug gražios iniciatyvos ir naujų, įdomių užsimojimų, kurie žurnalui įkvepia stipresnės gyvybės. Teturėčiau dabar tik vieną pagrindinį linkėjimą redaktoriui: tame pat lygyje "Į Laisvę” žurnalą ilgai išlaikyti.

Dr. Zenonas Ivinskis

Bonn, Vakarų Vokietija

• "Į Laisvę” žurnalą tikrai gerai redaguojate.

Kun. Stasys Yla

Putnam, Connecticut

• Džiaugiuosi puikiai redaguojamu "Į Laisvę” žurnalu ir linkiu jį išlaikyti ir toliau tokioje pat aukštumoje.

Juozas Mikonis

Cleveland, Ohio

• Bendradarbiai stiprūs, ir girdėjau iš visos eilės lietuvių gerų atsiliepimų apie žurnalą. “Į Laisvę” žurnalą atvedei tikrai į gerą kelią.

Dr. Kazys Ambrozaitis

Chesterton, Indiana

• Puikiai redaguoji ‘‘Į Laisvę” žurnalą. Sėkmės!

Kun. dr. K. Žalalis, O.F.M.

Bad Woerishofen, Vakarų Vokietija

• Sveikinu su taip gražiai redaguojamu ‘‘Į Laisvę” žurnalu. Kiekvienas žurnalo numeris savo tvirtu tautiniu bei religiniu pagrindu pabrėžia aiškią liniją kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir lietuvybės išlaikymo išeivijoje.

Dr. Bronius Radzivanas

Richmond Hill, New York

• “Į Laisvę” yra gajus ir kovingas žurnalas. Kartais jo pareiškimai kampuoti, tačiau ir reikia tokio gyvastingumo mūsų sustingusiame politiniame gyvenime.

Dr. Algirdas Budreckis

Richmond Hill, New York

• Žinai, Tavo redaguojamas “Į Laisvę” žurnalas tiek išsamus, kad, vos kelius numerius pavartęs, suradau užtenkamai medžiagos Vasario 16-sios minėjimo kalbai.

Kazys Daugėla

Bedford, New Hempshire

•    "Į Laisvę” gerai redaguoji. Kovok ir tęsėk!

Levas Prapuolenis

Chicago, Illinois

DAUG MINČIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBUOTOJAMS

•    Pašnekesį su Antanu B. Mažeika, Jr., kuris buvo įdėtas “Į Laisvę” žurnalo 1967 metų lapkričio numeryje (Nr. 41), turėtų perskaityti LB visi darbuotojai. Šis JAV-se gimęs ir augęs lietuvis duoda visą eilę puikių minčių bendruomenininkams. Beveik kiekviena iš tų sugestijų ar rekomendacijų turėtų būti įgyvendinta.

Kęstutis Cirtautas

Chicago, Illinois

• Sutinku su Antanu Mažeika (žiūr. pašnekesį su juo "Į Laisvę” 1967 metų lapkričio numeryje! Red.), kad Lietuvių Bendruomenė turėtų skirti daugiau dėmesio kovai dėl Lietuvos laisvės. Veiksniai beveik nieko nedaro, ir LB turėtų čia tikrai pajudėti.

P. J-tis

Brooklyn, New York

NEPULKITE GYDYTOJŲ!

• Kažin ar su pagrindu Į Laisvę” žurnale užpulti gydytojai: 1967 metų lapkričio mėnesio numeryje bent keliose vietose nepalankiai atsiliepta apie lietuvius medicinos gydytojus. Susidaro įspūdis, kad tai taikoma visiems lietuvių gydytojams ir jų vadovams. Išimčių, žinoma, pasitaiko visur, jų yra ir gydytojų tarpe. Pasižvalgius aplink, kažin ar surastumėm kitą lietuvių grupę, kuri finansiškai daugiau remtų pozityviuosius lietuvių reikalus, kaip kad medicinos gydytojai.

Zigmas Brinkis, M.D.

Los Angeles, California

Redakcijos pastaba. — Nė viena kita lietuvių profesionalų grupė nėra sulaukusi tokio dėmesio “Į Laisvę” žurnale, kaip kad medicinos gydytojai. Naujojo redaktoriaus rankose šis numeris yra ketvirtasis, ir kiekviename numeryje buvo atžymėtas vienas iš medicinos gydytojų (dr. A. Razma, dr. P. Kisielius, dr. K. Am-brozaitis; šiame numeryje -— dr. V. Majauskas). Redakcija norėtų matyti daugiau tokių medicinos gydytojų, kaip kad išvardintieji. O galėtų taip būti! Negalavimų ir šykštumo nestokoja lietuvių gydytojuose, ir “Į Laisvę” žurnalas pasisakė ir pasisakys apie tai.

REIKŠMINGAS POLITINIS DARBAS

Vienintelis reikšmingas darbas JAV-se kovoje dėl Lietuvos laisvės yra Rezoliucijoms Remti Komiteto pravesta rezoliucija (H. Con. Res. 416) Kongrese. Visa kita politinė veikla, neišskiriant ALT-bos ar net VLIK-o, vargu ar turės betkokių toliau siekiančių rezultatų. Mums, kanadiečiams, tik belieka pasveikinti Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybę ir visus to vieneto darbuotojus ir palinkėti ir toliau nenuleisti rankų tame žygyje.

Dr. Juozas Sungaila

Toronto, Ontario (Kanada)

Skaičiau laikraščiuose, kad los-angeliečiai Vasario 16-sios proga surinko apie 500 dolerių Rezoliucijoms Remti Komitetui. Kodėl to nepadarė kitų vietovių lietuviai? Juk tai tikrai konkretus darbas Lietuvos laisvės žygyje. Reikia pripažinti, kad losangeliečiai politiškai yra labiau susipratę, negu bet kurios kitos vietovės lietuviai. Nemaža JAV-bių lietuvių dalis aukas skiria, bet nepagalvoja kam.

Petras Butautas

Chicago, Illinois

SANTARIEČIAI-ŠVIESIEČIAI KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

Krepšininkams vykstans į okupuotą. Lietuvą, juos New Yorke išlydėjo grupė asmenų, daugumoje santariečių - šviesiečių, kurių keletą išvardinote savo komentaruose apie išvyką “Į Laisvę" 1967 metų lapkričio numeryje. Tačiau tai grupei nepriklausė žurnalo suminėti vienybiečiai; išleistuvėse jie dalyvavo nekviestais svečiais. Nežiūrint to, jie spraudėsi į pirmas eiles su retai užtinkamu, iki komiškumo pertemptu agresyvumu. Tiek šiuo atveju, tiek rašant apie išvyką, ‘‘Vienybė’’ desperatiškai stengėsi visuomenės akyse save su ja identifikuoti, nors išvykos organizatoriai, dalyviai ir rėmėjai “Vienybės" paramos visai nepageidavo. Nors iš jūsų komentarų visai aišku, kad jums taip pat nėra kokio reikšmingesnio skirtumo tarp tos išvykos organizatorių bei rėmėjų ir “Vienybės” ar “Laisvės”, mums, kurie išvykai pritarėm, tie skirtumai yra esminiai. Nesileisdamas juos čia analizuoti, noriu tik pažymėti, kad Lietuvos nepriklausomybės tikslo mes neatsisakėm ir, kiek emigracijos uždavinius bei pastangas, to tikslo siekiant, iš vis galima vadinti kova, iš jos fronto nedezertyravom. Todėl mums segamos gėdos žymės neprisiimam.

Algimantas P. Gureckas

Brooklyn, New York

VALIO ŽIOGRAKALNIUI!

• Valio Žiograkalniui! Jis puikus dezertyrų kovoje dėl Lietuvos laisvės registratorius. Tikiu, kad duosite jam vietos kiekviename žurnalo numeryje. Sveikinkite jį mano ir mano pažįstamų vardu.

J. L. T-kus

Omaha, Nebraska

VIENAS IŠ PASAULIO LIETUVIŲ SEIMO TIKSLŲ

Mūsų spaudoje pasirodo vis daugiau ir daugiau žinių bei informacijos apie rudenį įvykstantį New Yorko mieste Pasaulio lietuvių kongresą ar seimą. Ar šio kongreso rengėjai planuoja ta proga išnešti Lietuvos bylos reikalą į amerikiečių tarpą ? Būtų nedovanotina ir tiesiog baisu, jei kartotųsi Jaunimo kongreso, įvykusio prieš porą metų Chicagoje, padėtis. Ano suvažiavimo rengėjai Lietuvos vardo garsinime ir Lietuvos bylos kėlime kitataučių tarpe ana proga beveik nieko nepadarė. Reikia manyti, kad šio įvykio rengėjai nekartos jaunimo padarytos klaidos. Pasaulio lietuvių kongresas bus sėkmingas, jei jo rengėjams pavyks išnešti Lietuvos bylos reikalą į amerikiečių spaudą, radiją ir televiziją.

Petras Algiminas

Chicago, Illinois

MESKITE BIBLIOGRAFIJĄ IŠ TEKSTO

• Dr. Antanas Ramūnas rašo ir įdomiai ir gyvai, bet apsunkina skaitymą, prikimšdamas tekstą bibliografinių duomenų. Jei jau duodama bibliografija, tai ji duotina straipsnio gale. Pasigailėkite skaitytojų!

Tomas Eimantas

Boston, Massachusetts


Laiškai redaktoriui gali būti pasirašyti ir slapyvardžiu, bet tuo atveju reikia duoti redakcijai ir savo tikrą vardą ir pavardę. Skaitytojai kviečiami pasisakyti žurnale keliamais ir kitais aktualiaisiais mūsų klausimais. Įdomesnius skaitytojų pasisakymus vienu ar kitu klausimu žurnalas paskelbs. Visi laiškai redaktoriui adresuotini: “Į Laisvę”, Post Office Box 77048, Los Angeles, California 90007.