NAUJA CENTRO VALDYBA PERIMA VALDŽIĄ • STUDIJŲ SAVAITĖ

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE

Nauja centro valdyba

Lietuvių Fronto bičiuliai, gyveną ,JAV-se ir Kanadoje, 1967 metų pabaigoje išsirinko naują centro valdybą. Naujai išrinktos valdybos nariai yra iš Cleveland, Ohio (JAV), ar apylinkės. JAV-bių ir Kanados LFB centro valdyba pasiskirstė pareigomis taip: pirm. Juozas Mikonis, vicepirmininkai — Juozas Žilionis ir dr. Juozas Skrinska, sekr. Vladas čyvas, ižd. Jonas Vasaris, biuletenio redaktorius Vacys Rociunas ir biuletenio administratorius Viktoras Palonas. Centro valdybos adresas: 21526 Chardon Road, Cleveland, Ohio 44143. Telefonas:    (216)    531-2190.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VADAI — Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Tarybos pirm. dr. A. Damušis (antras iš kairės) susitinka su JAV-bių ir Kanados LFB centro valdybos nariais. Iš kairės dešinėn: V. Rociūnas, biuletenio redaktorius; dr. A. Damušis; J. Mikonis, centro valdybos pirmininkas; ir V. Palūnas, biuletenio administratorius.

Valdyba yra pajėgios sudėties; valdžią iš čikagiečių (senosios valdybos) jau perėmė ir sumaniai ir energingai pajudėjo. Sėkmės!

Naujos valdybos biuletenis

LFE narius jau pasiekė naujos valdybos biuletenis. Biuletenio reikalu ten rašoma:

“Bendrame Tarybos ir Centro valdybos pasitarimuose sutarta, kad biuletenis bus neperiodinis. Jį bičiuliai gaus, kai CV ir Taryba matys, kad yra reikalo kokiais klausimais informuoti. Kadangi ‘Į Laisvę’ išeina tris kartus į metus, tai daug medžiagos spausdina žurnalas. Biuletenis bus Tarybos ir CV balsas, informuojantis savo narius apie bėgamuosius reikalus, pateikiantis medžiagos apie sambūrių veiklą, Tarybos nutarimus ir t.t. Todėl čia CV nuoširdžiai prašo visų sambūrių ir paskirai gybenančių narių informuoti CV, kad ji galėtų su visais pasidalinti džiaugsmais ar nepasisekimais ...”

Biuletenis įdomus, gerai suredaguotas bei apipavidalintas. Sėkmės redaktoriui Vaciui Rociūnui! Jam spaudos darbas nėra svetimas: tremtyje (Vokietijoje) buvo vienas iš “Žiburių” redaktorių, o JAV-se — bendradarbiauja mūsų katalikiškoje bei patriotinėje spaudoje.

Dėmesio! Apie 30 biuletenio egzempliorių nepasiekė LFB narių, nes, matomai, jie yra pakeitę adresus ir dar nepranešę Centro valdybai. Jei kuris iš bičiulių nėra gavęs biuletenio, prašomas atsiliepti. Rašyti: JAV ir Kanados LFB Centro valdyba, 24526 Chardon Road, Cleveland, Ohio 44143.

Studijų ir poilsio savaitė

1938 metų Lietuvių Fronto rengiamoji bendrinė studijų ir poilsio savaitė įvyks liepos 28 - rugpiūčio 4 dienomis Dainavos stovykloje (Manchester, Michigan). Pagrindinė studijų savaitės paskaitų tema: Mūsų idėjinis turinys laiko tėkmėje. Studijų savaitės moderatoriumi pakviestas ir jau sutiko būti dr. Juozas Girnius, "Aidų” redaktorius. Paskaitas skaityti kviečiami lietuvių iškilieji intelektualai. Iki šiol sutikimą paskaitai skaityti jau davė dr. Vytautas Vardys.

Studijų ir poilsio savaitė skiriama ne vien tik frontininkams, bet taip pat ir kitiems lietuviams. Todėl ir "bičiulių bičiuliai” kviečiami šioje studijų ir poilsio savaitėje dalyvauti.

Studijų savaitė, kaip paprastai, bus užbaigiama literatūros-meno vakaru.

Poilsio savaitė, aišku, neapsieis be tradicinio jaučio kepimo, laužų ir kitų pramogų.

Dainavos stovykla, praplėtus gyvenamuosius namus, pasidarė patogi poilsio ir atostogų vieta ir šeimoms. Kviečiami visi bičiuliai ir "bičiulių bičiuliai” taip sutvarkyti atostogų laiką, kad būtų galima su šeimomis pabuvoti gražioje Dainavoje.

Registruotis pas CV pirm. Juozą Mikonj, 34526 Chardon Road, Cle-veland, Ohio 44143. Telefonas: (216) 531-2190.

Nario mokestis

LFB Vyr. Tarybos ir Centro valdybos nutarimu nario mokestis nustatytas 5 dol. metams. Jį moka kiekvienas dirbantis LFB narys. Sambūriai, išrinkę narių mokesčius, mažiausiai 50 proc. persiunčia Centro valdybai. Visi sambūriai prašomi kaip galima greičiau atsiteisti už 1968 metus.

Smulkios žinelės

•    LFB sambūriai ir paskirai gyveną bičiuliai prašomi prisiųsti tikslius adresus kaip galima skubiau. Centro valdyba nori turėti tikslią kartoteką. Skubiai laukiami ir sambūrių valdybų sąstatai ir jų adresai.

•    Centro valdyba ir Clevelando sambūris surengė 1968 metų sutikimą. Iš gauto pelno 300 dol. paskirta LFB žurnalui "Į Laisvę” paremti.

DR. JUOZAS GIRNIUS, Boston, Massachusetts (JAV), "Aidų” redaktorius, pakviestas LFB studijų savaitės moderatoriumi (jau davė sutikimą). Studijų savaitė įvyks liepos 28 - rugpjūčio 4 dienomis Dainavos stovykloje.

Centro valdyba laukia panašių parengimų ir iš kitų LFB sambūrių.

•    ALT-bos Clevelando skyriaus suruoštame Vasario 16-sios minėjime pagrindiniu kalbėtoju buvo dr. Adolfas Damušis, LFB Vyr. Tarybos pirmininkas.

•    LFB Clevelando sambūrio valdybą sudaro: pirm. J. Damušis, sekr. P. Titas ir ižd. J. Pikturna.

•    JAV-bių ir Kanados LFB Centro valdybos vicepirm. Juozas Žilionis savo vardo dienoje atšventė 60 metų amžiaus sukaktį.

•    JAV-bių ir Kanados LFB Centro valdybos vicepirm. dr. Juozas Skrinska ir žmona Birutė praleido atostogas Ispanijoje.