RENKA MEDŽIAGĄ APIE RAUDONUOSIUS PARTIZANUS

Vilniaus M. K. Čiurlionio vardo meno mokyklos ir technologinio technikumo mokiniai, universiteto ir dailės instituto studentai, dėstytojai bei kitų mokslo ir švietimo įstaigų darbuotojai 1967 m. vasarą buvo išvykę į Merkinės apylinkę rinkti tautosaką ir medžiagą apie raudonųjų partizanų veiklą šiose apylinkėse vokiečių okupacijos metu. Ekspedicijoje dalyvavo apie 100 įvairių specialybių žmonių. Ruošiamasi apie Merkinę išleisti knygą. Rinkta medžiaga ir apie 1831 bei 1863 m. sukilimus. Medžiagą apie Lietuvos partizanus, kovojusius prieš rusų okupaciją po II-jo pasaulinio karo nesidomėta.

Gan įdomu, kad šioje ekspedicijoje dalyvavo ir "studentė Danutė Gimbutaitė — Kalifornijos universiteto profesorės dr. Marijos Alseikaitės -Gimbutienės dukra, atostogaujanti šią vasarą Lietuvoje” ("Gimtasis kraštas”, 1967 m. rugpiūčio mėn. 31 d., Nr. 31).

(Apie šios studentės mamytės suruoštą lietuvių liaudies meno parodą buvo rašyta “Į Laisvę” 1967 m. kovo mėn. numeryje).

J. Žiograkalnis

Redakcijos pastaba. Bronys Raila “Dirvoje” (1967 m. liepos 21, Nr. 80) paskelbė, kad “Į Laisvę" bendradarbis, pasirašąs J. Žiograkalnio slapyvardžiu, esąs J. Kojelis. Raila paskelbė netiesą. Už šią žemo lygio žurnalistiką atsakomybę neša ne tik B. Raila, bet ir "Dirvos” redaktorius, leidžiąs savo bendradarbiui laikraštyje begėdiškai sauvaliauti.