ŠIMTAI ĮTAKINGŲ AMERIKIEČIŲ JUNGIASI Į REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO ŽYGĮ

LIETUVOS BYLA JUNGTINĖSE TAUTOSE

Jungtinių Amerikos Valstybių kongresas, priimdamas Monagan rezoliuciją (H. Con. Res. 416), vienbalsiai pasisakė už Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių bylos perkėlimą į Jungtines Tautas ir laisvo apsisprendimo teisių tose valstybėse atstatymą. Nei Valstybės departamentas, nei JAV-bių prezidentas nesiima iniciatyvos tą rezoliuciją įgyvendinti. Rezoliucijoms Remti Komitetas mobilizuoja visas galimas jėgas Valstybės departamentą ir JAV-bių prezidentą palenkti mūsų pusėn.

Įtakingi amerikiečiai didina žygininkų gretas

1987 metų antroje pusėje šimtai pačių įtakingiausių amerikiečių įsijungė į Rezoliucijoms Remti Komitetą. Visų išvardinti nė nemėginama, čia suminimi tik tie, kurie yra žinomi visame krašte. Štai, dalis tų žymiųjų amerikiečių: —

Politikai visuomenininkai, kultūrininkai — RICHARD M. NIXON, buvęs JAV-bių viceprez.; FRANK D. O’CONNOR, New Yorko miesto tarybos pirmininkas:    DR. MAX

RAFFERTY, Kalifornijos steito švietimo skyriaus valdytojas; JOHN RICHARDSON, Jr., Laisvosios Europos (Free Europe, Inc.) organizacijos pirmininkas; vyskupas EDWARD E. SWANSTROM (New York, N. Y.); REV. RAYMOND J. SWORDS, S. J., Holy Cross kolegijos prezidentas (Worcester, Mass.); JESSE M. UNRUH, Kalifornijos legislatures žemųjų rūmų pirmininkas ir kit.

Laikraštininkai, kolumnistai, redaktoriai— L. BRENT BOZELL, katalikų žurnalo The Triumph vyr. redaktorius; WILLIAM F. BUCKLEY, Jr., kolumnistas, televizijos komentatorius ir The National Review politinio žurnalo vyr. redaktorius; JOHN CHAMBERLAIN, kolumnistas; WILLIAM F. KNOWLAND, The Oakland Tribune dienraščio vyr. redaktorius ir leidėjas; ROBERT F. LATHAM, The Human Events laikraščio redakt.; RE V. DANIEL LYONS, S. J., katalikų laikraščių kolumnistas; VICTOR RIESEL, ko-lumnistas; ir kit.

Steitų gubernatoriai— SPIRO T. AGNEW (Maryland), DAVID F. CARGO (New Mexico), JOHN H. CHAFEE (Rhode Island), STANLEY K. HATHAWAY (Wyoming), WARREN E. HEARNES (Missouri), OTTO KERNER (Illinois), JOHN W. KING (New Hampshire), PAUL LEX ALT (Nevada), HAROLD LeV ANDER (Minnesota), JOHN A. LOVE (Colorado), GEORGE ROMNEY (Michigan), RAYMOND P. SHAFER (Pennsylvania), JOHN A. VOLPE (Massachusetts).

Didžiųjų miestų burmistrai:HUGH J. ADDONIZIO (Newark, N. J.), JOSEPH M. BARR (Pittsburgh, Penn.), J. D. BRAMAN (Seattle, Wash.), THOMAS R. BYRNE (St. Paul, Minn.), JOHN F. COLLINS (Boston, Mass.), TOM CURRIGAN (Denver, Colo.), RICHARD J. DALEY (Chicago, Ill.), MILT GRAHAM (Phoenix, Ariz.), FRANK T. LAMB (Rochester, N. Y.), TERRY D. SCHRUNK (Portland, Ore.) JOHN F. SHELLEY (San Francisco, Calif.), JAMES H. J. TATE (Philadelphia, Penn.), SAMUEL WM. YORTY (Los Angeles, Calif.).

Senatoriai — GORDON ALLOTT (Colo.), DANIEL B. BREWSTER (Md.), EDWARD W. BROOKE (Mass.), JOSEPH S. CLARK (Penn.) CARL T. CURTIS (Nebr.), PETER H. DOMINICK (Colo.), MARK O. HATFIELD (Ore.), FRANK J. LAUSCHE (Ohio), GEORGE MURPHY (Calif.).

Kongresmanai— J. B. ANDERSON (Ill.), F. ANNUNZIO (Ill.), B. BROCK (Tenn.), B. B. CONABLE, Jr. (N. Y.), S. O. CONTE (Mass.), G. CUNNINGHAM (Nebr.), E. J. DERWINSKI (Ill.), C. C. DIGGS, Jr. (Mich.), J. D. DINGELL (Mich.), T. J. DULSKI, (N. Y.), J. N. ER-LENBORN (Ill.), L. FARBSTEIN (N. Y.), G. R. FORD (Mich.), S. N. FRIEDEL (Md.), J. G. FULTON (Penn.), E. A. GARMATZ (Md.),S. HALPERN (N. Y.j, J. J. HOWARD (N. J.), D. J. IRWIN (Conn.), E. F. KELLY (N. Y.), C. J. KING (N. Y.), M. R. LAIRD (Wise.), G. P. LIPSCOMB (Calif.), C. D. LONG (Md.), D. E. LUKENS (Ohio), C. MacGREGOR (Minn.), R. McCLO-RY (Ill.), J. M. McDADE (Penn.), C. MAY (Wash.), J. S. MONAGAN (Conn.), W. T. MURPHY (Ill.), T. P. O’NEILL, Jr. (Mass.), M. PRICE (Ill.), R. C. PUCINSKI (Ill.), E. REINECKE (Calif.), P. W. RODINO, Jr. (N. J.), J. J. ROONEY (N. Y.), W. L. ST. ONGE (Conn.), S. S. STRATTON (N.    Y.), C. W. WHALEN, Jr. (Ohio), B. WILSON (Calif.), C. J. ZABLOCKI (Wise.). (Calif.), C. J. ZABLOCKI (Wise.), J. W. STANTON (Ohio), E. R. ADAIR (Indiana), H. D. DONOHUE (Mass.).

Reikalinga visų lietuvių talka ir parama

Amerikiečiai noriai mums padeda, ir mes patys turime pajudėti visa sparta. Tai yra tikrai konkretus darbas Lietuvos laisvinimo žygyje. Rezoliucijoms Remti Komitetas laukia šiam žygiui visų galimų darbo rankų ir visos galimos finansinės paramos.    (ap.)

 

•    Ar Jūsų pažjstami ir draugai prenumeruoja “Į Laisvę” žurnalą? Jei ne, paragink juos šj žurnalą užsisakyti.

•    Surask bent vieną naują “Į Laisvę” prenumeratorių; arba — užsakyk “Į Laisvę” žurnalą savo giminaičiui ar draugui.

•    Malonėk kaip galima greičiau at naujinti “Į Laisvę” žurnalo prenumeratą 1968 metams!

•    Padaryk tai dar šiandien!

•    Prenumeratos mokestis — $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

•    Naudok tam tikslui kartu siunčiamą voką.

•    Ar esate jau atsilyginęs už 1967 metus? Jei ne, pasiųskite mokestį ir už 1967 metus.