NUTRAUKTI RYŠIAI SU LATVIAIS IR ESTAIS

Prieš keletą metų JAV-bių lietuviai, latviai ir estai suformavo taip vadinamą Joint Baltic American Com-mitte. Lietuviams tame komitete atstovauja Amerikos Lietuvių Taryba. Šis vienetas niekad ypatingos veiklos nebuvo išvystęs; pasitenkindavo pora ar trejetą rutininių metinių posėdžių. Šiais veiklos metais (1966-67) to komiteto pirmininko postas priklausė lietuviams, ir jį pasiėmė A. Rudis, ALT-bos vykdomojo komiteto pirmininkas. Buvo lauktina veiklos gyvinimo ir santykių su latviais ir estais stiprinimo. Toli gražu taip neįvyko.

“Ponas Rudis šiais metais nesušaukė nė vieno posėdžio”, “Į Laisvę” bendradarbiui kalbėjo Bruno Albats, JAV-bių Latvių Bendruomenės centrinės įstaigos vedėjas Washingtone. “Ponas Rudis šaukė posėdį Vasario 16-sios proga”, tęsė toliau Bruno Albats savo skundų bei nepasitenkinimų lietuviais. "Suvažiavo latvių ir estų atstovai į Washingtonų sutartai dienai ir valandai. Ponas Rudis paskambino sutartos dienos rytų, kad jis neturėsiųs posėdžiui laiko. Taip šiais veiklos metais ir neturėjome nė vieno posėdžio. Visai kita padėtis buvo, kai lietuviams vadovavo ponas Šimutis. Ponas Grigaitis yra šiurkštus ir piktas, bet sukalbamas. Pono Rudžio negalime iš viso pasiekti”.

Latvių ir estų organizacijos krašte yra nepaprastai užpykusios ant lietuvių dėl solo išėjimo už pašto ženklų. Lietuvių masės čia, žinoma, niekuo nekaltos. Latviai ir estai norėtų, veikiant kartu, išgauti JAV-bių pašto ženklų visų trijų Pabaltijo valstybių 50 m. nepriklausomybės sukakčiai atžymėti. ALT-bos vykdomasis komitetas nusistatęs su latviais ir estais nesusirišti ir pašto ženklų išgauti atskirai Lietuvai. Ar verta dėl pašto ženklo nutraukti ryšius su latviais ir estais?    (Itd.)