DARBAI IR ĮVYKIAI

LAISVŲJŲ IR PAVERGTŲJŲ LIETUVIŲ DARBŲ IR ŽYGIŲ APŽVALGA

PAVERGTOJE LIETUVOJE: —

•    Nauji religinės laisvės suvaržymai

•    Katalikų Bažnyčios vargai

LAISVINIMO VEIKSNIAI IR JŲ DARBAI: —

•    Didėjanti trintis tarp VLIK-o ir ALT-bos 

LIETUVIŲ INFORMACIJA SVETIMIESIEMS: —

•    Svetimųjų informavimo dabartinė padėtis ir ateities galimybės

LIETUVOS BYLA JUNGTINĖSE TAUTOSE: —

•    Rezoliucijoms Remti Komiteto pastangos perkelti Lietuvos bylą į Jungtines Tautas

TAUTINES DRAUSMĖS KLAUSIMAS: —

•    Veržimasis į koegzistenciją 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE: —

•    JAV-bių LB Penktosios Tarybos rinkimai 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE: —

•    Vyr. Tarybos pasiskirstymas veiklos sritimis

•    Lietuvių Fronto Bičiulių 11-ji studijų savaitė

•    Lietuvių Fronto Bičiulių rytų apygardos suvažiavimas

•    Amžinybėn iškeliavęs Juozas Ąžuolaitis

JAUNIMO PASTANGOS LIETUVOS LAISVINIMO DARBE:

•    Jaunimas beldžiasi į “Free Europe” duris 

NAUJOS KNYGOS: —

•    Laikas, apšviestas idealų

DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME