Pagrindinis kapitalas -lietuvių aukos

Balfo iniciatyva birželio 13 d. Chicagoje Jaunimo Centre įvyko spaudos ir organizacijų atstovų pasitarimas lietuviškos šalpos reikalais. Pasitarimą pravedė Į Laisvę administratorius K. Bružas. Pagrindinį pranešimą padarė kun. L.    Jankus, Balfo reikalų vedėjas, atvykęs iš New York, A. L. Bendruomenės vardu kalbėjo pirm. J. Jasaitis, ALTo vardu pasisakė dr. K. Drangelis, Europos liet. vardu sveikino prel. K. Razminas. Diskusijose dalyvavo: K. Drunga, A. Gulbinskas, A. Pužauskas, kun. J. Prunskis, Alb. Dzirvonas, I. Daukus, T. Blinstrubas, kun. B. Sugintas, A. Gintneris S. Daunys, kun. A. Trakis, N. Gugienė, VI. Šimkus, J. Bertašius, L. Naglius ir kiti, visi kalbėjusieji pasisakė, kad Balfo šalpa pavergtai tėvynei, Sibiro tremtiniams, Punsko gimnazijai ir kitiems kraštams nebūtų mažinama.

Šio puslapio nuotraukoj dalis posėdžio dalyvių. Sėdi iš k. į d.: F. Sereičikas, M.    Rudienė, kun. L. Jankus, M. Gugienė, J. Jasaitis, stovi: K. Bružas, VI. Šimkus, inž. I. Daukus, kun. J. Prunskis, prel. K. Razminas, kun. B. Sugintas, kun. A. Trakis, dr. K. Drangelis, J. Karvelis, A. Gulbinskas.

Balfo Chicagos apskrities valdybą kaip paprastai sudaro Balfo skyrių pirmininkai ar jų pavaduotojai, dabartinę valdybą sudaro: Prel. I. Albavičius — garbės pirm.- globėjas, I. Petrausktas — pirm., K. Bružas — vicepirm., inž. I. Daukus — ižd., J. Graužinis — sekret., inž. A. Arštikys, L. Naglius, S. Semėnienė ir P. Šilas — valdybos nariai — komisijų pirmininkai.

Balfo Chicagos apskrities surengta gegužinė įvyko birželio 16 d., kurioje dalyvavo apie 3,000 Balfo bičiulių.

BALFO PRAEITIS IR ATEITIS

Balfas labai greit sulauks 20 metų, tada gal bus pateikta visuomenei plati, pilna ir garbinga statistika. Šiuo rašiniu norisi tik parodyti, kad Balfas tebėra gyvas ir labai reikalingas.

Antrasis pasaulinis karas žiauriai palietė mūsų tėvynę Lietuvą. Karui besibaigiant, 1944 metų vėlyvą rudenį Amerikos lietuviai suskato organizuoti lėšas, kuriomis buvo tikimasi gelbėti iš pelenų besikeliančią laisvą tėvynę. Į šį darbą rikiavosi visi Amerikos lietuviai, o iniciatyvos ėmėsi keturios reikšmingiausios JAV lietuvių grupės.

Siunta per sovietus

Greit buvo suorganizuota ir pasiųsta pirmosios gėrybių siuntos į Lietuvą per Sovietų Karo pagalbą (!). Deja, nei gėrybių pakvitavimo, nei sovietų pritarimo Balfo veiklai negauta.

Tada Baltas atkreipė savo dėmesį į Lietuvos tremtinius, pasklidusius po visą pasaulį. JAV vyriausybė ilgai neleido Baltui tiesioginiai veikti Vokietijoj, kur buvo pati didžioji tremtinių masė, rezervuodama tą darbą savo kariuomenei ar kitoms organizacijoms. Vėliau ir Baltas įsiteisino Vokietijoj, teikdamas tremtiniams labai daug paramos.

Pirmoji Balfo piniginė pašalpa 5.000    dolerių buvo pasiųsta lietuviams tremtiniams Švedijoj 1944 m. spalio mėn.

Kai didžioji lietuvių tremtinių dalis tūnojo Vokietijos stovyklose, Baltas buvo ten; kai tremtiniai sklaidėsi ir įsikūrė geresnėse šalyse, Baltas nukreipė vėl stipresnį žvilgsnį į Lietuvą, Sibirą. Stalinui mirus, atsirado daugiau galimybių padėti lietuviams, esantiems už geležinės uždangos.

Kita klaida manyti, kad Baltas visą laiką vertėsi svetimomis gėrybėmis. Tiesa, veiklos pradžioje JAV karo Fondas davė Baltui virš 800.000    dolerių pinigais, vėliau JAV vyriausybė davė Baltui daug maisto ir kitų gėrybių. JAV Kat. Episkopatas taip pat kartas nuo karto parėmė Baltą pinigais ir vartotais rūbais bei emigracijos reikaluose. Tačiau reikia pabrėžti, kad visada pagrindinis Balfo šalpos kapitalas buvo Amerikos lietuvių aukos. Pradžioje jos, tiesa, buvo menkos, dabar žymiai gausesnės.

Nėra abejonės, kad atsiradus dideliam reikalui, Baltą vėl paremtų ir JAV vyriausybė ir JAV Kat. Episkopatas.

Kariški rūbai

Artimoji Balfo darbų ateitis bus labai panaši į netolimą praeitį. Žvilgterėkime į ją. Balfo metai prasideda liepos 1 d. Apžvelkime Balto veiklą nuo 1962. VII. 1 d. iki 1963 m. birželio 1 d. Lygiai vienuolika mėnesių.

Per tą laiką Baltas sukaupė ir išskirstė 40,000 sv. pupų, 10,000 sv. sviesto, 48,000 sv. sūrio ir labai daug tūkstančių svarų vartotų rūbų. Rūbų tikslų kiekį nustatyti sunku, nes tik 7,500 svarų buvo nugabenta vienu kartu Vakarų Vokietijon, kiti panaudoti individualioms medžiagų siuntoms.

Artimiausiu laiku tikimasi gauti ir išsiuntinėti reikalingiesiems 18,545 gabalus naujų kariškų rūbų, kurių vertė 104,000 dolerių.

Balfo šalpos organizacijoms vesti per 11 mėnesių gauta įvairių aukų per 70,000 dolerių, kurių, deja, Balfo 11 mėnesių darbams nepakako. Trūko kelių tūkstančių dolerių, kuriuos padengiant reikėjo paimti iš 1962 m. liepos mėnesio liekanos.

Balfo pinigai labai slidūs, nes vis daugiau ir daugiau ant Centro stalo nukretnta graudžių ir atitinkamai pagrįstų prašymų, kuriuos, kad ir kukliai tenkinant, reikia daugiau išleisti nei surenkama.

Paskutiniu laiku pradėta šelpti daugiau pinigais Vokietijos tremtinius, o šiaip didžiausios išlaidos buvo (ir ilgai dar bus) apmokėjimai už individualias siuntas. Per 11 mėn. išrašyti 633 Balfo čekiai virš 75,000 dolerių sumai. Daugelis dabartinių Balfo čekių yra tiesioginė šalpa pinigais. Balfo čekius labai mielai priima Vokietija, Brazilija, Argentina, net Čekoslovakija.

Imigraciniai reikalai

Be čekių per 11 mėn. išsiųsta lietuviams už jūrų 1,391 medžiagų siuntinys, kurių vertė siekia apie 60,000 dolerių. Be to, įvairiais keliais ir įvairiais būdais pasiųsta lietuviams ligoniams į užjūrius 170 vaistų siuntinukai, kurių vertė siekia 2,000 dolerių.

Žinia, į dabartinių Balfo darbų eilę įeina dar ir lietuvių imigracija, kova dėl lietuvių teisių, įvairūs patarimai, pagalba ir dokumentacija norintiems atsikviesti savuosius į šį kraštą.

Jei šiandien Balfo nebūtų, kur Brooklyno paštas padėtų keliasdešimt laiškų, kuriuos kasdien atneša į 105 Grand Street?

Kol tėvynė dega raudonose liepsnose, kol dar yra pasaulyje gyvų, bet skurde paskendusių brolių, tol bus reikalingas ir bendrasis lietuvių šalpos fondas, kuris vienas tegali kiek sušvelninti kančias tų brolių, kuriems nepadeda artimi giminės arba kurie tokių giminių laisvam pasauly iš viso neturi.

Žinia, toks šalpos fondas bus priverstas baigti savo darbą, jei aukotojai taip norės. Tačiau, pažindamas lietuvį, žinodamas jo dosnumą artimui, aš greitu Balfo uždarymu netikiu.

Kun. L. Jankus