KARAS IR TAIKA

Aleksandras Petoefi
vengrų poetas

Taikos, taikos pasauliui, tik
Ne iš tirono valios, ne! 
Šventosios Laisvės atnešta 
Taika teskils visa žeme.

Jeigu visuotinė taika
Pasaulį šitaip aplankys,
Į šalį dėsime ginklus,
Skandinsim juos į vandenis.

Bet jeigu ne, čionai ginklus,
Kovosime be atvangos!
O taip, jei net kovoti reiks
Ligi pasaulio pabaigos!

Vertė A. Tyruolis