LIETUVA 20 METŲ VERGIJOS REPLĖSE

Sovietų kuriamas Lietuvos vaizdas

Maskvos įsakymu Lietuvoje šią vasarą ruošiamasi triukšmingai minėti Lietuvos „išlaisvinimo“ 20 metų sukaktį. Į propagandinį darbą įjungti partiečiai, rašytojai, menininkai, muzikai, kitas aktyvas, net rusai. Propaganda vedama dviem kryptimis: vidaus rinkai ir užsieniui. Siekiama sudaryti Lietuvos vaizdas, koks reikalingas sovietams, nei jis yra tikrovėje.

Vidaus rinkai skirtoji propaganda pradėta jau praėjusiais metais Lietuvos partizanų niekinimu. Lietuvos žemėje didvyriškai žuvę Juozas Lukša - Daumantas, Julijonas Būtėnas ir kiti apšaukti banditais, iškrypėliais, nusikaltėliais, lietuvių tautos priešais. 1960 m. vasario 20 d. Vilniaus Tiesos puslapiuose prašneko J. Deksnys, buvęs aktyvus Laisvės Kovotojų veikėjas, kelis kartus iš Vakarų keliavęs į Lietuvą ir vėl grįžęs, bet paskutinį kartą nuėjęs ir nebesugrįžęs. Buvęs rezistencijos veikėjas dabar pikčiausiais žodžiais plūsta buvusius savo draugus ir bendradarbius, bet tik tuos, kuriuos liepta plūsti, kurie niekinami kiekviena proga. Nuo 1959 m. rudens Lietuvos mokykla šimtaprocentiniai įjungta į rusiškosios mokyklos tinklą ir priklausomybę. Visame krašte sustiprinta antireliginė akcija. Propaganda siekiama įtikinti augantį Lietuvos jaunimą, kuris nepriklausomos Lietuvos nėra matęs ir šiandieninės tikrovės negali palyginti su buvusia laisva praeitimi, koks skurdus ir baisus buvo nepriklausomos Lietuvos gyvenimas, kiek buvo baisių išnaudotojų ir skriaudėjų. Taip prievarta ir melagystėmis kuriamas naujas Lietuvos vaizdas.

Lietuvos vaizdas užsieniui pristatomas per leidinius svetimomis kalbomis. Maskvoje išleista anglų kalba G. Metelsky knyga Lithuania, Land of the Niemen. Išleisti leidiniai italų ir prancūzų kalbomis. Jų pasirodys ir daugiau. Vakarų pasaulio skaitytojui skirtuose leidiniuose stengiamasi įrodyti Lietuvos nepriklausomybės nevertumą ir nereikalingumą, rusų ir lietuvių tautų giminingumą ir likimo bendrumą. Stengiamasi įtikinti, kad tik Rusijos priklausoma Lietuva gali ramiai ir saugiai gyventi, kad Lietuvos priklausomybė Rusijai yra pačių lietuvių troškimas, kad sovietai yra lietuvių tautinės kultūros skatintojai ir saugotojai.

Melagystėmis perpildyti sovietiniai leidiniai apie Lietuvą svetimomis kalbomis yra naujas sovietų propagandos ginklas. Tai pavojingas ginklas, nes jis gali suklaidinti ne vieną neapdairų politiką ar mokslo vyrą Vakaruose, kai mes per penkioliką tremties metų neparuošėme išsamesnio veikalo apie Lietuvą svetimomis kalbomis, savo politinę akciją sutelkę į posėdžius, sesijas, protokolus, statuto keitimus ir barnius.