Reformos sovietų koncentracijos lageriuose

Londono “Observer” papildo Scholmerio informacijas daviniais Amerikos profesoriaus Herbert Passin, kuris apklausinėjo iš Sovietų sugrąžintus japonus belaisvius.

*

Visi tie šaltiniai rodo, kad Sovietai per paskutinius dvejus metus pakeitę baudžiamąją sistemą pagal įstatymus, kurie viešai nebuvę paskelbti. Pakitimas pastebėtas nuo 1954 pavasario, vadinas, sutampa su streikų ir sukilimų, su Stalino mirties metu... O tie pakitimai esą tokie:

*    paleidžiami invalidai kaliniai ir tie, kurie suėmimo metu buvo ne vyresni kaip 20 metų; jiems leidžiama grįžti;

*    paleidžiami, bet grįžti nevalia tokiems kaliniams, kurie atliko du trečdalius bausmės;

*    individualiai sutrumpinamos bausmės tiems, kurie išdirbo stovyklose ne mažiau kaip vienerius metus; tai atlieka “revizijos komisijos”, paskirtos teisingumo ministerijos;

* patvarkyta, kad kiekviena darbo diena, kurią kalinys atliko normą visu 100%, būtų užskaitoma už tris bausmės dienas.

Scholmerio tvirtinimu, iš Vorkutos, kurioje buvo 500,000 kalinių, ligi š. m. birželio mėn ..kada iš ten grįžo paskutiniai austrai, buvo paleista apie 60%. Esanti tendencija juos laikyti “laisvaisiais” darbininkais, kuriems neleidžiama grįžti, bet kurie gali apsigyventi ne lageryje su “laisvai” atvykusiais darbininkais, arba būti išsiųsti į “plėšinių” sritis, kad ten “įsikurtų”.

Pačiuose lageriuose po streikų kiek pagerinta padėtis: nuimtos nuo barakų langų vielos; nuimti nuo kalinių drabužių numeriai; padidintas atlyginimas .

Pakitimo priežastis pirmiausia nurodoma ta, dėl kurios buvo pasmerkti Berija ir Abakumovas — jų sistemos pasiektas nepaprastai menkas ūkinis produktyvumas. Esą naujos “reformos” produktyvumą padidinę. Kita priežastis — kalinių streikai. Nors jie kruvinai buvo numalšinti, bet tuojau po jų kaip tik ir buvo įvesti minėtieji pagerinimai.