KAIP ĮGALIOJIMŲ REIKALĄ SUTVARKĖ LATVIJOS VYRIAUSYBĖ

Ministerių Kabinetas gegužės 17 d. posėdyje nutarė:

1.    Jei dėl karo aplinkybių nebūtų galima palaikyti ryšių su Latvijos diplomatinėmis bei konsularinėmis misijomis Vakarų Europoje, suteikiami Latvijos pasiuntiniui Londone Karoliui Zariniui ypatingieji įgaliojimai.

2.    Užsienių Reikalų Ministeris atitinkamu potvarkiu pasiuntiniui Londone nustatys šių įgaliojimų veikimo pradžią ir nurodys jų kompetenciją (uždavinius).

3.    Jei Užsienių Reikalų Ministeris būtų techniškai sukliudytas patvarkyti pasiuntinį Londone, tai ypatingieji įgaliojimai automatiškai, įsiteisėja. Tam patikrinti pasiuntinys Londone telegrama užklausia Užs. Reikalų Ministerį ir, per 24 valandas negavęs atsakymo, veikia ypatingaisiais įgaliojimais iki tam laikui, kol atsistatys ryšiai su Užs. Reikalų Ministerija.

4.    Pasiuntiniui Londone Karoliui Zariniui suteiktieji ypatingieji įgaliojimai liečia visas Latvijos diplomatines bei konsularines misijas, išskyrus misijas Etijoj, Lietuvoj, Suomijoj, Švedijoj, Vokietijoj ir Sovietų Sąjungoj.

5.    Pasiuntiniui Karoliui Zariniui

šių ypatingųjų įgaliojimų veikimo metu mirus arba nustojus veikimo laisvės, šiuo nutarimu jam suteiktieji ypatingieji įgaliojimai pereina Alfredui Bilmaniui, Latvijos Pasiuntiniui Jungtinėse Valstybėse.

6. Ypatingieji įgaliojimai suteikia šias teises:

(a)    savo geriausiu supratimu (atsakomybe) atstovauti Latvijos interesams visuose kraštuose, išskyrus Estiją, Lietuvą, Suomiją, Švediją, Vokietiją ir Sovietų Sąjungą.

(b)    Tuo tikslu teikti saistančių patvarkymų visoms Latvijos misijoms, išskyrus aukščiau minėtose valstybėse.

(c)    Naudoti valstybės lėšas ir kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, esantį atitinkamų misijų žinioje.

(d)    Laikinai atšaukti iš pareigų pasiuntinius ir visus kitus misijų tarnautojus.

(e)    Likviduoti misijas, išskyrus misiją Jungtinėse Valstybėse.

(f)    Skirti delegatus susirinkimams bei konferencijoms.

(g)    Tais atvejais, kai šių teisių vykdymas būtų sukliudytas, šiuos įgaliojimus naudoja Alfredas Bilmanis.