JŪS RAŠOTE "Į LAISVĘ"

Skelbiame ir toliau laiškų būdingesnes ištraukas, kurios savo pritarimu ar nepritarimu paskatina redakciją giliai susigalvoti ties jos keliamais klausimais ar duoda sugestijų atkreipti dėmesį ir į naujas temas, šis skaitytojų bendradarbiavimas daro žurnalą daugiau ar mažiau ir skaitytojų minties išraiška. Dėkojame. — Red.

*

— Patiko Maceinos straipsnis ir “Į Pilnutinę demokratiją”... Kas daugeliui ir ne frontininkų žmonėms įdomu skaityti, tai Vliko — Lozoraičio susirašinėjimas ... Sunkiau asmeniškai suprantu paskelbimą laisvojo pasaulio lietuvių periodikos ... Argi “Draugas” katalikiškas dienraštis? Kieno puslapiai ... nuolat puola dr. Maceiną... Protarpiais “Naujienos” daugiau demokratiškumo parodo, negu “D”...
D. S., Toronto, Canada

*

...“Į Laisvę”... įdomus, gyvas, niekam nepataikauja... galima nesutikti su kaikuriomis jo nuomonėmis ar jų reiškimo forma, bet leidėjų pastangos visai atvirai kelti lietuvių visuomenei svarbius ar skaudžius klausimus ir bendromis jėgomis jieškoti būdų jiems spręsti yra sveikintinos ...
P. Z., Fanwood, J. V.

*

...“Į Laisvę”... mane sudomino aktualios mintys bei ryškesnieji pasisakymai...
M. J-kis„ Rockford, Ill.

*

.... Malonu ir naudinga,, kada nusistojusią rutiną ima vėdinti nauji vėjai. Pavasariški. ..
P. Mickevičius, Milwaukee, Wisc.

... Reikia tikėtis, kad “Į Laisvę” daug prisidės prie objektyvesnio politinių klausimų išaiškinimo ...
V. B-is, Rochester, N. Y.

*

... skelbiamų idėjų originalumu ir aktualumu šis žurnalas pagelbės padidinti ir sąjūdžio aktyvistų skaičių .. . Siunčiu $20.—čekį...
A. Razma, Altona, Ill.

*

... Turiu “didelį” priekaištą “Į Laisvę”. Ji man atrodo “nesimpatiška ir nedemokratiška” ta prasme, nes visus puola: ir diplomatus ir Vliką ect.    Pranas, Europa

*

... į Laisvę žodis yra artimas širdžiai, bet toks pats yra ir turinys, kuris skelbia tiesą, buvusią užkulisiuose.
M. Musteikis, Vokietija

*

Prof. Maceinos paskaitos santrauka suteikia gilią naują prasmę t r e m č i a i ... (Bet gretindamas tremties prasmę ir tremties gyvenimo faktus, kurie iš tolo sunkiau pažįstami, laiško autorius klausia: “Man iš Europos žvelgiant į Amerikos kontinentą susidaro nemaža klausimų. Europa, iš kurios visi bėga, kurioje ubagai gyvena, rinkdami išmaldas iš vis turtėjančių lietuvių Amerikoje ir Kanadoje, jau baigia iš išmaldų pasistatyti savarankišką, atskirą gimnaziją, į kurią jau duoda prašymus net užjūryje gyveną, o turtingesnieji lietuviai amerikiečiai ir kanadiečiai, gyvendami laisvių šalyse tebesiraizgo su šeštadieninėmis vargo mokyklomis, neturėdami nė vienos grynai lietuviškos pradžios mokyklos, nė gimnazijos. Ar tikrai tas būtų jų šalyse draudžiama?
P. Narutis, Vokietija

*

... Malonus “Į Laisvę” Nr. 2. Esama gražių ženklų, jog varomasi pirmyn.
J. St., Vokietija

... Daugiau tokių straipsnių kaip “Į Laisvę” Nr. 2 “Slaptasis priešas” (Tas noras dabar tenkinamas. Red.).    V. M., Italija

*

... Tiubingeno suvažiavimo ... ne vienam dalyviui, skaitančiam “Į Laisvę”, prisimena Prokrusto lova, kurioje Prapuolenis buvo patemptas ... o Maceinai nukirstos kojos... (Kiekvienas rašinys pereina per redakcijos “lovą”, bet Maceinos paskaita buvo paties autoriaus sutraukta. Red.). Labiausiai žmones traukia prie LF pozityvioji LF programa ...
D. Bielskus, Vokietija

NAUJI LEIDINIAI

Redakcijai atsiųsta šie nauji Prelato Pr. M. Juro leidiniai:

S. Sužiedėlis: Šv. Pranciškaus lietuvių parapija. Lawrence, Mass. 416 pusl. Lietuvių ir anglų kalba. Tai gerausiai parašyta vienos parapijos istorija.

Antanas Maceina: Saulės Giesmė. Šventasis Pranciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauklys. Brooklynas, N. Y. 1954.

Tai “Aidų” žurnalo 1953 premijuotas mokslinis veikalais.

Prel.L. Tulaba: “Kad kūrentųsi”. Roma 1954 Pamokslų rinkinys.

Atsiųsta taip pat Lietuviškos Knygos klubo Chicagoje leidinys:

Stasys Džiugas: Kiškučio vardinės. Iliustravo VI. Stančikaitė, Chi-cago 1953. Tai graži eiliuota dovana vaikams.

AUKOS

Į LAISVĘ reikalams aukojo:

Inž. Račiūnas, dr. Šaulys po $.25.—; Daugirdas $.20.—; dr. Razma $.17.—; dr. Ambrozaitis, dr. Kižys, K. Kriaučiūnas, Galvydis, dr. Šmulkštys, A. V.po $.10.—; Brazdžionis $.8.—; Grigaitis $.7.—; Mažionytė, Valančiauskas po $.5.—: A. A., J. A., Baronas, Grina, Griganavičius, V. K., Petrėnas, Mažiulis, R. S., V. Gudaitis, S. T., A. Valiuškis po $.2.—; Laurinaitis $.1.—; Sirutis $.0.50.

“Į LAISVĘ” administracija aukotojams nuoširdžiai dėkoja.