SEPTINTOJI Į LAISVĘ FONDO STUDIJŲ SAVAITĖ LIETUVOJE

Druskininkų studijų savaitėje kalba dr. K. Ambrozaitis ir J. Laučiūtė. a

Šią vasarą Į laisvę fondo Lietuvos filialas surengė jau septintąją studijų savaitę. Ji įvyko Druskininkuose liepos 8-12 d. Pagrindinė savaitės tema buvo „Rezistencija ir kultūra - dvi istorinės atminties gaivinimo gairės". Paskaitose, pranešimuose bei svarstybose, kurios vyko Druskininkų savivaldybės salėje, dalyvavo apie pora šimtų žmonių, jų tarpe 35 iš užsienio kraštų.

Sotintosios studijų savaitės dalyviai aplankė partizanų paminklą Perlojoje.

Nemaža dalis šios savaitės svečių ir dalyvių į Druskininkus atvyko specialiu autobusu iš Vilniaus. Jie važiavo per istorines ir partizanų kovas menančias vietoves - Merkinę ir jos apylinkes, Varėną - lankydami atmintinas rezistencijos vietas. Vėliau, kitomis dienomis surengtose išvykose buvo dar aplankyta Liškiava, Margionys, Kasčiūnų kaimas, visur susitikta su partizanais bei jų artimaisiais.

Tuoj po gražaus savaitės atidaromojo posėdžio Druskininkų savivaldybės salėje pirmąją paskaitą apie Lietuvos partizanų ginkluotą pasipriešinimą 1945 - 1953 m. skaitė Dalia Kuodytė, Genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovė. Kitą dieną istorikas ir Seimo narys Algis Kašėta kalbėjo apie Pietų Lietuvos Dainavos apygardos partizanų veiklą. Varšuvoje gyvenantis istorikas Bronius Makauskas nušvietė Suvalkų krašto lietuvių rezistencinį įnašą 1939 - 1945 m. Tolimesnėse keliose svarstybose, kuriose buvo iškelta patriotinės minties ir krikščioniškosios dorovės svarba, o taip pat paliesta tema - valstybė ir demokratija, dalyvavo labai daug kalbėtojų: V. Dambrava, N. Gaškaitė, J. Laučiūtė, V. Bieliauskas, G. Mareckaitė, A. Patackas, V. Bložė, J. Pajaujis, Č. Stankevičius, A. Damušis, A. Lukša, J. Kojelis ir daug daug kitų.

Plačias diskusijas sukėlė ir rašytojo Vytauto Volerto paskaita apie lietuvybės išlikimo išeivijoje kelius. Vidmantas Valiušaitis supažindino su Į laisvę fondo veikla, atliktais darbais ir pasiūlė kai kuriuos reikalingus persitvarkymus. (Jo pranešimas, kiek sutrumpintoje formoje, spausdinamas šiame numeryje). Literatūros mokslininkas Vytautas Kubilius savo paskaitoje kalbėjo apie sovietmečiu pasireiškusią rezistencinę lietuvių kultūros sklaidą. Istorikas ir archeologas Napalys Kitkauskas supažindino su atliktais tyrimais Vilniaus Žemutinėje pilyje.

Šeštadienio pavakary M. K. Čiurlionio muziejaus salėje įvyko iškilmingas vakaras, kuriam vadovauti buvo pakviestas Švietimo ministras Kornelijus Platelis. Dalyviai pirmiausiai turėjo progą stebėti aktorių Dianos Anevičiūtės ir Alekso Kazanavičiaus suvaidintą spektaklį „Ilgėjimosi sonata", sukurtą pagal Konstantino ir jo žmonos Sofijos Čiurlionių laiškus.

Į laisvę fondo 1998 m. Rezistencijos premiją laimėjęs Virginijus Gasiliūnas ir tos premijos mecenatas ar. Juozas Kazickas.

Buvo taip pat įteikta šiemetinė Į laisvę fondo premija (5,000 litų) literatūros mokslininkui Virginijui Gasiliūnui už atliktus tyrimus ir studiją apie poetą - partizaną Bronių Krivicką. Premiją šiemet paskyrė ir ją asmeniškai įteikė dr. Juozas Kazickas. Mecenatas buvo savo ruožtu gražiai pasveikintas jo 80-ties metų amžiaus sukakties proga.

Vėliau įvykusiame koncerte prof. Vytautas Landsbergis su žmona Gražina pianinu paskambino kelias M. K. Čiurlionio sonatas. Savo poezijos skaitė Kornelijus Platelis, Vytautas Bložė, N. Miliauskaitė, D. Bozytė, J. Jekentaitė ir net V. Landsbergis. Deklamavo aktorė Olita Dautartaitė. Buvo paskaityti ir Broniaus Krivicko eilėraščiai.

Septintoji studijų savaitė galutinai buvo užbaigta sekmadienio šv. Mišiomis Druskininkų bažnyčioje.

Savaitę užbaigiant ĮLF valdybos pirmininkas dr. Kazys Ambrozaitis taip kalbėjo: „... Išvykstame, atgaivinę savyje gyvą Lietuvos istoriją... įsipareigojame grįžti, lankyti, prisiminti ir priminti... Grįžtame su nerimu ir tam tikru nusivylimu: kodėl Lietuvoje neminima 1941 birželio 23 d. paskelbta Nepriklausomybė?..."

* * *

Diana Anevičiūtė ir Aleksas Kazanavičius Druskininkuose vaidina spektaklyje "Ilgėjimosi sonata".

Kelios mintys apie šią studijų savaitę, skaitytos spaudoje:

Audrys Antanaitis, rašydamas apie studijų savaitę „Apžvalgoje" (Nr. 26,1998.8.20), taip susumuoja: „... Studijų savaitė baigėsi, privertusi dar kartą susimąstyti apie dabartinę kultūros ir krikščioniškųjų idealų situaciją Lietuvoje, iškėlusi klausimus, į kuriuos šiandien jau būtina skubiai ieškoti atsakymo... Ji pasižymėjo aiškiai suformuluotomis savo dalyvių ideologinėmis nuostatomis, tautiškumo, vertybių ir demokratijos idealų teigimu..."

Jūratė Laučiūtė, šiltai apie šią savaitę atsiliepusi „Dienovidyje" ir žymiai teigiamiau įvertinusi ją negu anksčiau Lietuvoje įvykusią „Santaros - šviesos" konferenciją, parašė plačią apžvalgą ir „Draugo" kultūriniame priede (1998.9.26 ir 10.3 d.). Pasakodama ten apie svarstybas, vykusias po pranešimų, ji rašo: „...Nepastebimai, bet kartu natūraliai diskusija nuo rezistencijos formų praeityje... atvingiavo iki šiandienos. Ir tapo aišku, jog net šiandien tylioji rezistencija tebėra gana aktuali... Be abejo, studijų savaičių prasmė - kalbėti ne vien sau, bet ir visuomenei. Tačiau kaip tai padaryti, jei, pvz., žiniasklaida didesnio susidomėjimo neparodė?..."

Vienos sesijos prezidiumas Druskininkuose. Iš k. - Druskininkų meras, dr. K. Ambrozaitis, dr. A. Damušis, A. Dragūnevičius, J. Kairevičius. (Visos Druskininkų nuotraukos K. Ambrozaičio)

Ir tai turbūt gryna tiesa, nes šalia šitų dviejų žurnalistų rašinių kitoje Lietuvos spaudoje apie Į laisvę fondo studijų savaitę buvo pastebėta tik dar pora, labiau gal apžvalginio pobūdžio reportažų: „Kauno dienoje" liepos 11 ir 13 d. rašė Vincas Staniulis ir „Lietuvos aide" - liepos 15 d. - Romas Kvietkevičius.

Negalėjus šiemet asmeniškai dalyvauti šioje studijų savaitėje ir nesulaukus, kol kas nors apie ją žurnalui parašytų, teko tad pačiam redaktoriui šiomis keliomis eilutėmis bent trumpai duoti bendrą savaitės vaizdą.

Juozas Baužys


Su džiaugsmu pranešame, kad ilgai laukta knyga –

DR. ADOLFO DAMUŠIO

"LITHUANIA AGAINST SOVIET AND NAZI AGGRESSION"

prieš keletą dienų buvo užbaigta spausdinti. Knyga parašyta angliškai, 342 psl., kietais viršeliais, gausiai iliustruota ir dokumentuota. Išleido Į Laisvę Fondas, kuris rūpinsis ir knygos platinimu.