Į Laisvę 1995 121(158)

     T U R I N Y S

Vedamieji ................................................... 2

         j.b. Sudiev, Lietuva!... Labas pasauli!

         Realybės šešėlyje

Laiškai iš Lietuvos apie Lietuvą ............................ 4

Vilius Bražėnas, Laurų vainikas didvyriams .................. 6

Bronius Kuzmickas, Dvasinis genocidas Lietuvoje ............. 7

Gintė Damušytė, Pilnutinės demokratijos galimybės Lietuvoje  19

E. Šarūnas, Sėkmingo žygio seimo rinkimuose ................ 24

Algirdas Čekys, Prisikėlimo ugnys .......................... 27

Antanina Garmutė, Šešupės vingiuose ........................ 33

Zita Paulauskaitė, Mirė partizanas ......................... 41

Žodis iš Lietuvos Lietuvių fronto bičiuliams ............... 44

Juozas Kojelis, Praeitis įpareigoja ........................ 45

Kazys Ambrozaitis, Privalome dirbti ir toliau .............. 49

Juozas Baužys, LFB konferencija Čikagoje ................... 53

LFB konferencijos nutarimai .................................59

Lietuva: valstybė ir visuomenė 1990-1995 (Ketvirtoji Į laisvę

         fondo studijų savaitė Lietuvoje) .................. 61

Juozo Lukšos-Daumanto fondas ir jo įstatai ................. 66

Nebesulauksime sugrįžtant .................................. 70

Atsiųsta paminėti, pranešimai ir kt. ....................... 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Šių metų pavasaris ir vasara buvo iš tiesų darbingi: į savo konferencijas ir studijų savaites Čikagoje, Kaune, Lampertheime ar Mičigano Dainavoje suvažiavę bendraminčiai ir bičiuliai kartu bandė spręsti savo veiklos ir apskritai lietuviškas problemas, kėlė klausimus ir gal padarė tam tikrus sprendimus. Dalelė visų tų pastangų kaip tik ir atsispindi šio numerio puslapiuose. Redakcijai būtų įdomu išgirsti ir skaitytojų nuomones bei pastabas dėl kai kurių minčių ar sprendimų. Lauksime Jūsų laiškų.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Inc.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas. Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Administratorius Lietuvoje:

Ignas Misiūnas, tel. 734058, Kaunas

SL617. “Į LAISVĘ” Fondo Lietuvos filialas. Spausdino “Spaustuvė MORKŪNAS ir K°”

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 121 (158) 1995 RUGSĖJIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje: Tremtinių takas Birštone. Koplytėlė. Nuotrauka Adelės Krutulienės

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.