SUSITIKIMAI SU PROF. DR. VYTAUTU VARDŽIU

1924.IX.2-1993.X. 19

Išlydėjus i Amžinybę brangų žmogų, jo artimieji draugai ir bičiuliai nuolat vis žvelgia į praeitį, norėdami prisiminti susitikimus su tuo žmogumi, išryškėjusius kartais net ir trumpesnio bendravimo metu. Tokie prisiminimai pasilieka lyg gražus paminklas iš žodžių. A.a. dr. Vytautui Vardžiui mirus, redaktorius kreipėsi į kai kuriuos asmenis, prašydamas juos pasidalinti savo prisiminimais apie velionį. Malonu, kad atsiliepė šie asmenys, kuriems nuoširdžiai esame dėkingi:

dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Vytautas Bieliauskas, Nathalie Gagnere, Algimantas S. Gečys, Jonas Kairevičius, dr. Petras Kisielius, Vincas Natkevičius, dr. Antanas Razma, Antanas Sabalis, dr. Walter F. Scheffer, dr. Vytautas Vygantas.

Jų prisiminimų montažas ir spausdinamas sekančiuose puslapiuose. Skaitytojai teatleidžia redaktoriui už paliktus kai kuriuos pasikartojimus: juk kartais tie patys faktai, perpinti savitomis kiekvieno rašiusiojo nuotaikomis, atrodo lyg skirtingoje šviesoje.

PROFESORIUS DR. VYTAUTAS VARDYS gimė 1924 m. rugsėjo 2 d. Beržore, Kretingos apskr. Baigęs Palangos gimnaziją, mokėsi kurį laiką Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijose, o 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, — Eichstaetto seminarijoje. 1945-49 studijavo filosofiją ir literatūrą Tuebingeno universitete. Atvykęs į Ameriką, studijas tęsė Carrol kolegijoje, Montanoje, vėliau Wisconsino universitete, kur 1953 m. gavo magistro laipsnį, o 1958 m. — politinių mokslų daktaro laipsnį. Kurį laiką tam pačiam Wisconsino universitete ir dėstė, bet nuo 1968 m. persikėlė į Oklahomos universitetą, kur buvo Politinių mokslų departamento vedėjas. Universiteto siunčiamas, 1968-1973 vadovavo Muenchene, Vokietijoje, to universiteto rusų ir sovietų studijų centrui. Kaip politikos mokslų specialistas dažnai buvo kviečiamas ir kitų universitetų bei įvairių institutų konsultacijoms ar paskaitoms, dalyvaudavo konferencijose JAV-bėse ir įvairiuose užsienio kraštuose. 1992 m. išėjęs į pensiją, dr. Vytautas Vardys savo mokslinės ir visuomeninės veiklos nenutraukė.

Nuo pat jaunystės buvo ateitininkas, Vokietijoje — Moksleivių ateitininkų sąjungos pirm., Ateities žurnalo redaktorius, Amerikoje — Studentų ateitininkų sąjungos pirm., Ateitininkų Federacijos tarybos narys ir pirmininkas, vienas iš Lietuvių studentų s-gos steigėjų ir pirmininkų. Buvo ypač aktyvus Lietuvių Fronto bičiulių sąjūdžio veikėjas, Į Laisvę fondo kūrėjas (1960) ir jo tarybos pirmininkas, Į laisvę žurnalo (1958-60) redaktorius.

Dr. Vytauto Vardžio publicistiką, lietuviškai ir įvairiomis kitomis kalbomis, sudaro arti poros šimtų straipsnių ir apžvalgų, daugiausia politinėmis, visuomeninėmis temomis, spausdintų įvairiuose laikraščiuose ir tokiuose žurnaluose, kaip pvz., Aidai, Į laisvę, Ateitis, Lituanus, Slavic Review (jo redakcijos nariu jis buvo 1974-78), The Baltic Review, Foreign Affairs, The Russian Review, International Review of Political Science ir daugely kitų žurnalų įvairiomis kalbomis.

Dr. Vytauto Vardžio parašytos ar suredaguotos knygos: Lithuania under the Soviets: Portrait of a Nation (1965, redaktorius ir autorius); Karl Marx: Scientist? Revolutionery? Humanist? (1971, red. ir autorius); The Catholic Church: Dissent and Nationality in Soviet Lithuania (1978); The Baltic States in Peace and War (1978, red. ir autorius); Regional Identity under Soviet Rule: the Case of the Baltic States (1990, red.).

Spaudai ruošiamos ar jau paruoštos knygos:

Krikščionybė Lietuvoje 1387-1987.Veikalas 600 metų krikščionybės Lietuvoje jubiliejui paminėti; Christianity in Lithuania. To paties veikalo versija anglų kalba. Abu tomai leidžiami Čikagoje Krikščionybės 600 metų jubiliejaus komiteto; Lithuania: A Rebel Nation, šioje naujausioje knygoje nagrinėjami įvykiai, atvedę į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Ją leidžia universitetinė Westview Press leidykla. Knyga bus apie 250 psl. ir pasirodys 1994 m. vasarą.